Xem mẫu

  1. 00000000000 ̣ VÀ ĐAO TAO SƠ GIAO DUC ́ ̀ ̣ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ̀ LÂM ĐÔNG LỚP 9 THCS NĂM 2010 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đê) ̀ ( Đề thi gôm 01 trang) ̀ Ngày thi: 01/4/2010 Câu 1: (4.0 điểm) a. Nêu các đặc điểm sông ngòi ở Châu Á. b. Giải thích chế độ nước sông ngòi ở từng khu vực của Châu Á và cho biết chế độ nước sông ngòi phụ thuộc vào những yếu tố nào? Câu 2: (4.0 điểm) a. Chứng minh địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. b. Nêu một số dạng địa hình cácxtơ nhiệt đới và giải thích sự hình thành của dạng địa hình này. Câu 3: (3.5 điểm) Cho bảng số liệu sau: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NUỚC TA Nhiệt độ trung Nhiệt độ trung Nhiệt độ trung Địa điểm 0 0 bình tháng 1 ( C) bình tháng 7 ( C) bình năm (0C) Hà Nội 16,4 28,9 23,5 Huế 19,7 29,4 25,1 T.P Hồ Chí Minh 25,8 27,1 27,1 a. Hãy nêu nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam của nước ta. b. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó. Câu 4: (5.0 điểm) Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Cây lương thực Cây công nghiệp Cây ăn quả 1990 33289,6 6692,3 5028,5 1995 42110,4 12149,4 5577,6 2000 55163,1 21782,0 6105,9 2005 63852,5 25585,7 7942,7 a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng ở nước ta qua các năm. b. Qua biểu đồ, nhận xét về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng ở nước ta. c. Giải thích về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của nhóm cây công nghiệp ở nước ta. Câu 5: (3.5 điểm) Phân tích thế mạnh về khoáng sản và thủy điện đối với việc phát triển kinh tế ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta. ------------------Hết------------------ Giám thị không giải thích gì thêm
nguon tai.lieu . vn