Xem mẫu

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I. MÔN: LỊCH SỬ 9 NĂM HỌC: 2012- 2013 Câu 1: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX? Câu 2: Các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến những năm 90 của thế kỉ XX? Câu 3: Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945? Câu 4: Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” ? Câu 5: Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau CTTG II? Câu 6: Tại sao nói Cu Ba là “hòn đảo anh hùng” ? Câu 7: Vì sao Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi CTTG II kết thúc? Nêu những thành tựu kinh tế Mĩ sau CTTG II? Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm? Câu 8: Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của TK XX? Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì đó? Câu 9: Hãy cho biết các mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu? Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau? Câu 10: Những biểu hiện của “chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó? Câu 11: Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? Tại sao nói “hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI? Câu 12: Cuộc cách mạng KHKT lần thứ hai có những thành tựu nào? Ý nghĩa và tác động của cách mạng KHKT đối với đời sống con người?
nguon tai.lieu . vn