Xem mẫu

  1. Đề cương ôn tập linux Bài làm trên RHEL4 Chủ đề 1 : Nội dung bài thực hành 8 Phần 1 : HTTP Bước 1: Cài đặt + Đầu tiên mount đến ổ CDROM để cài đặt gói httpd: mount /media/cdrom + Chuyển đến thư mục cài đặt cd /media/cdrom/Redhat4/RPMS Để có php và manual chọn các gói cài đặt là : rpm –ivh httpd-... Test : - Mở firefox gõ //localhost - Thử php : tạo file a.php với nội dung < ? Phpinfo() ; ?> Bước 2 : Hỗ trợ thư mục người dùng cho mọi người dùng + Mở file cấu hình là /etc/httpd/conf/httpd.conf + Tìm đến dòng UserDir thay đoạn disbale đi + Mở TM /etc/skel thêm thư mục /public_html/index.html Bước 3 : Tạo thư mục /private từ thư mục /data. Thư mục này yêu cầu xác thực trước khi truy cập. Chỉ có 2 người dùng u1 và u2 mới được quyền truy cập. Các người dùng được lưu trong file /var/lib/htpasswd + Tạo thư mục /data + Trong file cấu hình thêm dòng alias /private /data Gõ lệnh htpasswd –c /var/lib/htpasswd u1 htpasswd /var/lib/htpasswd u2 + Trong thư mục /data tạo file .htaccess hoặc trong file cấu hình Với file cấu hình AllowOverride All Nội dung file .htaccess AuthType Basic AuthName “thu muc bao ve” AuthUserFile /var/lib/htpasswd Require user u1 u2 Trong trường tất cả Require valid-user + Bước 4 : Tạo thư mục ảo /docs từ thư mục /usr/share/doc. Thư mục này cho phép liệt kê danh sách tất cả các file/thư mục con bên trong lên web client nếu không tìm thấy file thỏa mãn directory index Mở file cấu hình Thêm dòng alias /docs /usr/share/doc Options Indexes
  2. Phần 2 : squid Bước 1 : Cài đặt Cài gói rpm –ivh squid… Bước 2 : Cấu hình Mở file cấu hình là /etc/squid/squid.conf + Tìm đến dòng #http_port 3128 bỏ # đi và sửa 3128 thành 8080 + Thêm vào trước dòng auth_param basic chilren 5 đoạn mã auth_param basic program /usr/lib/ncsa_auth/var/lib/htpasswd + Bỏ dấu # tại dòng acl password proxy_auth REQUIRED + Thêm dòng http_access allow password vào trên dòng http_access deny all + Nếu bạn không detect được DNS nên thêm 1 dòng là visible_hostname localhost Test Mở trình duyệt firefox Menu Edit/preference/general/connection.. Đặt proxy server là 192.168.1.19 và port 8080 N Phần 3 : Mail server Bước 1 : Cài đặt Cài 3 gói là squirrelmail, dovecot và postfix Rpm –ivh postfix… Dovecot… Squirrelmail… Bước 2 : Cấu hình + Giả thuyết là dns đã cài với domain là group2.lab.vn + Bạn thêm vào 2 dòng IN MX 10 mail.group2.lab.vn Mail IN A 192.168.1.19 //server cài postfix Cấu hình postfix + Chạy lệnh hostname group2.lab.vn + Mở file /etc/sysconfig/network thay hostname=group2.lab.vn + restart lại network + Chạy lệnh alternatives –config mta và chọn 2 là postfix + Mở file /etc/postfix/main.cf Sửa như sau Myhostname = group2.lab.vn Mydomain = group2.lab.vn Bỏ chú thích dòng myorigin = $mydomain Bỏ chú thích dòng inet_interfaces = all và thêm chú thích cho dòng inet_interfaces = localhost Sửa dòng mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost thành mydestination = $mydomain + Bật dịch vụ service postfix (re)start Cấu hình dovecot + Mở file /etc/dovecot.conf sửa như sau Bỏ chú thích dòng protocols = imap imap4 và sửa thành Protocols = imap imaps pop3 pop3s (chú ý ko thừa dấu cách) + Bật dịch vụ service dovecot (re)start Cấu hình squirrelmail + Sau khi cài xong chỉ cần restart lại http là được Test
  3. + Tại trình duyệt server gõ localhost/webmail + account đăng nhập là account hệ thống của server + Mở file cấu hình httpd: /etc/httpd/conf/httpd.conf Thêm dòng sau NameVirtualHost 192.168.1.19 ServerName mail.group2.lab.vn DocumentRoot /usr/share/squirrelmail DirectoryIndex index.php Sau đó từ trình duyệt gõ mail.group2.lab.vn => bạn đăng nhập bằng account do server cấp ----------------------------------------------------------------- Chủ đề 2 : Nội dung bài thực hành 7 Phần 1 : FTP Bước 1 : Cài đặt + Đầu tiên mount đến ổ CDROM để cài đặt gói httpd: mount /media/cdrom + Chuyển đến thư mục cài đặt cd /media/cdrom/Redhat4/RPMS rpm –ivh vsftpd-2.0.1-5.i386.rpm Bước 2 : Cấu hình Mở file cấu hình /etc/vsftpd/vsftpd.conf + Để hỗ trợ chroot : tìm đến dòng #chroot_list_enable và #chroot_list_file bỏ 2 chú thích đi sau đó tạo file /etc/vsftpd.chroot_list và khởi động lại dịch vụ + Để hỗ trợ người dùng anonymous để dòng anonymous_enable = YES + Mặc định thì người dùng anonymous ko có quyền upload chỉ khi nào xóa chú thích của dòng anon_upload_enable = NO thành anon_upload_enable = YES thì mới có quyền ghi Để thực hành upload với account là anonymous bạn tạo thư mục /var/ ftp/upload và phân quyền cho nó là 777 + Người dùng anonymous có thể đọc được nội dung thư mục /usr/share/doc. Bạn thêm 1 dòng là anon_root=/usr/share/doc => chú ý là không có dấu cách + Hỗ trợ đọc/ghi cho user thông thường : bật write_enable=YES + Không cho 2 người dùng user1 và user2 đăng nhập vào dịch vụ này Trong file cấu hình bật userlist_enable=YES và trong file /etc/vsftpd.user_list thêm 2 dòng là user1 và user2 + Cho phép thêm người dùng root truy cập dịch vụ này : Mở 2 file /etc/vsftpd.user_list và /etc/vsftpd.ftpusers xóa hoặc comment dòng root đi là được + Hiển thị lời chào “Xin chào mọi người, chúc một ngày vui vẻ” Bỏ chú thích dòng ftpd_banner thay dòng “FTP to blah FTP service” bằng dòng chữ “Xin chào mọi người, chúc một ngày vui vẻ” Sau đó khởi động lại dịch vụ : service vsftpd restart và đăng nhập ftp 192.168.1.19 chẳng hạn sẽ hiển thị lời chào Số hiệu của thông điệp này là 220
  4. Còn nếu muồn thông điệp của riêng từng người dùng (thông điệp 220) thì trong file cấu hình thêm dòng message_file=.message Sau đó tạo .message trong thư mục người dùng như /home/thanhdc/.message với nội dung là “chào đại ca thanh”. Bạn restart lại dịch vụ và đăng nhập với account thanhdc sẽ hiển thị lời chào riêng cho thanhdc + Để người dùng anonymous không phải nhập password thì thêm dòng no_anon_passwd=YES Phần 2 : NFS Bước 1 : Cài đặt Mặc định khi cài hệ điều hành thường là đã có gói này rồi. Nếu chưa có thì cài gói rpm –ivh nfs-utils-1.0.6-46.i386.rpm Bước 2 : Cấu hình + Hãy thực hiện việc chia sẻ thư mục /temp bằng NFS trên máy S thỏa mãn các điều kiện sau : Bạn mở file /etc/exports thêm các dòng sau - chỉ đọc với các máy tính thuộc mạng 192.168.1.0/24 /temp 192.168.1.0/24(ro) - Đọc ghi với các máy thuộc miền coltech.vnu.vn /temp coltech.vnu.vn(rw) + Hãy thực hiện việc chia sẻ thư mục /tmp1 bằng NFS trên máy tính S thỏa mãn các điều kiện sau : Trước hết chmod 777 /tmp1 - Đọc ghi với mọi đối tượng /tmp1 *(rw) Test Mount –t nfs 192.168.1.19:/tmp1 /mountnfs - Tại máy tính C S, sửa file /etc/fstab sao cho người dùng a khác root có thể ánh xạ được thư mục /tmp1 vào thư mục /public trên C Trên máy S chia sẻ bằng cách thêm 1 dòng vào file /etc/exports /tmp1 (rw,no_root_squash) Trên máy C bạn mở file /etc/fstab thêm 1 dòng Ip_mayS:/tmp1 /public nfs defaults 0 0 Hoặc Ten_mayS:/tmp1 /public nfs defaults 0 0 Test Mount /public - Làm thế nào để : Các file do người dùng a khác root (ID = A tại C) tạo ra trên thư mục /public đã ánh xạ sẽ có ID tại S là B (B bất kỳ và A) ??????????????????????????????????????????????????????? - Làm thế nào để : Các file do người dùng a khác root (ID = A tại C) tạo ra trên thư mục /public đã ánh xạ sẽ có ID tại S là A ???????????????????????????????????????????????????????
  5. - Làm thế nào để : Các file do người dùng a khác root (ID = A tại C) tạo ra trên thư mục /public đã ánh xạ sẽ có ID tại S là U (U bất kỳ và có thể trùng A) ??????????????????????????????????????????????????????? - Các file do riêng root tại C tạo ra trên thư mục /public đã ánh xạ sẽ có ID tại S bằng ID tại C ??????????????????????????????????????????????????????? Phần III : SAMBA Bước 1 : Cài đặt + Cài đặt gói samba-… Bước 2 : Cấu hình + Thiết lập SAMBA Server thỏa mãn yêu cầu sau : Máy tính có NETBIOS NAME là SMB và thuộc nhóm SAMBA Mở file cấu hình là /etc/samba/smb.conf + Sửa workgroup = MYGROUP thành Workgroup = SAMBA + Thêm dòng Netbios SMB + Chia sẻ thư mục /usr/share/doc với share name là Documents dạng chỉ đọc với mọi người dùng : Mở file cấu hình Thêm đoạn mã sau : [Documents] Path = /usr/share/doc Readonly = YES Public = YES Test Trong trường hợp chưa có public = YES, nếu có rồi bỏ user và pass đi Mount –t smbfs –o username=thanh,password=thanh //192.168.1.19/documents /document + Chia sẻ thư mục /tmp với share name là public dạng ẩn trong windows dạng chỉ đọc với mọi người dùng và đọc/ghi với người dùng u1, u2 Mở file cấu hình thêm đoạn mã sau : [public] Path = /tmp Public = yes Write list = u1 u2 Hide files = /*.*/ Để test bạn tạo 2 user là u1 và u2 : adduser u1, adduser u2 Tạo password bằng samba : smbpasswd u1 và smbpasswd u2 + Tại máy tính C S, sửa file /etc/fstab sao cho người dùng a khác root có thể ánh xạ share name public nói trên vào thư mục /mnt trên C và có thể đọc ghi trên /mnt sau khi ánh xạ Trên máy C mở file /etc/fstab Thêm 1 dòng //ip_server/public /mnt smbfs defaults 0 0 Test Mount /mnt
  6. Nếu ko public = yes trên server thì //ip_server/public /mnt smbfs username=thanh 0 0 Mount /mnt => gõ password = thanh là ok Phần IV : Setup Server Bước 1 : Cài đặt Cài các gói tftp, dhcp, http rpm –ivh tftp-0.39-1.i386.rpm tftp-server… httpd-… dhcp… Bước 2 : Cấu hình + Cấu hình tftp : - copy file /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 vào /tftpboot - Chuyển vào thư mục /media/cdrom/isolinux - copy các file *.msg initrd.img và vmlinuz vào /tftpboot cp *.msg initrd.msg vmlinuz /tftpboot - Tạo thư mục pxelinux.cfg trong /tftpboot - Copy file /media/cdrom/isolinux/isolinux.cfg sang thư mục /tftpboot/pxelinux.cfg với tên là default cd /media/cdrom/isolinux cp isolinux.cfg /tftpboot/pxelinux.cfg/default - Sửa file /etc/xinetd.d/tftp chuyển chỗ disable = yes thành disable = no - Khởi động lại dịch vụ xinetd - Kiểm tra gói tftp chạy đúng hay không bằng lệnh tftp 192.168.1.19 –c get boot.msg Nếu chạy đúng thì sẽ down được file boot.msg về thư mục hiện thời + Cấu hình dhcp - copy file /usr/share/doc/dhcpd…/dhcp.conf.sample vào thư mục /etc với tên dhcp.conf cp /usr/share/doc/dhcpd…/dhcp.conf.sample /etc/dhcpd.conf - Sửa file /etc/dhcpd.conf thêm dòng lệnh allow bootp; ở đầu - Trong subnet thêm 2 dòng filename “pxelinux.0”; và next- server 192.168.1.19; - Sửa subnet cho trùng với giải địa chỉ của server và giải cấp phát - Khởi động lại dịch vụ dhcp và cho máy client boot từ mạng + Cấu hình các giao thức : Quá trình cài đặt gõ linux askmethod và có 3 giao thức + HTTP : tạo ln –s /media/cdrom/* /var/www/html + FTP : tạo mount –t iso9660 /dev/cdrom /var/ftp + NFS : Bật 2 dịch vụ nfslock và portmap Mở file /etc/exports thêm dòng /media/cdrom *(ro) Chú ý bên client chỗ nhập thư mục gốc: /media/cdrom -------------------------------------------------------------- Chủ đề 3 : Nội dung thực hành 6 Phần I,III,IV : thiết lập mô hình mạng và DNS
  7. Bước 1 : Cài đặt + Cài đặt DNS bằng gói bind -… Bước 2 : Cấu hình DNS Server R0 172.16.0.5 5 192.168.5.5 R03 192.168.5.1 Router 172.16.0.3 Router R09 172.16.2.1 192.168.2.1 192.168.2.5 + Trên máy R05 : Nó là DNS Server chuẩn Với zone là group2.lab.vn Zone thuận Zone « group2.lab.vn« IN { Type forward; Forwarders {192.168.2.1;}; }; Zone ngược Zone “2.168.192.in-addr.arpa” IN { Type forward; Forwarders {192.168.2.1;}; }; Với zone là group5.lab.vn Zone thuận Zone « group5.lab.vn« IN { Type forward; Forwarders {192.168.5.1;}; }; Zone ngược Zone “5.168.192.in-addr.arpa” IN { Type forward; Forwarders {192.168.5.1;}; }; Service named restart để khởi động DNS server + Trên máy R09 : DNS Server1 và là router của mạng 192.168.2.0 Cài đặt DNS, mở file cấu hình ra thêm 1 dòng Tại mục options : thêm dòng forwarders {172.16.0.5;} ; Zone “group2.lab.vn” IN { Type master; File “group2.lab.vn.zone”; Allow-update {none;};
  8. }; Zone “2.168.192.in-addr.arpa” IN { Type master; File “2.168.192.zone”; Allow-update {none;}; }; Tạo 2 file group2.lab.vn.zone và 2.168.192.zone trong thư mục /var/named group2.lab.vn.zone $TTL 86400 @ IN SOA group2.lab.vn root ( 42; 3H; 15M; 1W; 1D ) ; IN NS group2.lab.vn Pc01 IN A 192.168.2.1 Pc05 IN A 192.168.2.5 2.168.192.zone $TTL 86400 @ IN SOA group2.lab.vn root ( 1997022700; 28800; 14000; 36000000; 864000 ) ; IN NS group2.lab.vn 1 IN PTR pc01.group2.lab.vn 5 IN PTR pc05.group2.lab.vn //Trên máy R09 Mở file /etc/init.d/network sau dòng touch thêm dòng Route add -net 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.3 + Trên máy R03 làm tương tự máy R09 Phần II. Thiết lập OpenSSH Bước 1 : Cài đặt Cài gói openssh… Bước 2 : Cấu hình + Thiết lập cho người dùng U1 trên PC1 U2 trên PC2 Có khả năng đăng nhập từ xa như root thông qua SSH vào các server trên mà không cần đăng nhập mật khẩu - Trên client chạy lệnh ssh-keygen –t dsa –b 512 Nó sẽ tạo ra 2 file id_dsa và id_dsa.pub - Mở file /root/.ssh/id_dsa.pub copy nội dung của nó - dùng ssh đăng nhập vào máy server : ssh root@192.168.1.19 Tạo file /root/.ssh/authorized trên server và paste nội dung vừa cop vào file này
  9. - Thoát khỏi server và đăng nhập lại thì sẽ không hỏi pass #scp /root/.ssh/id_dsa.pub root@ : / + Máy tính Pc1 phải được cấu hình sao cho đúng 00h30 là tất cả các file trong /var/log của những server có chức năng R01, R03 đều được copy vào thư mục /backup/R01, /backup/R03 trên Pc2. Hãy cấu hình pc1 giúp A biết + Lệnh copy qua openSSH là scp và do U1 thực hiện + Có thể sử dụng dịch vụ crond (crontab) để thiết lập cơ chế lập lịch làm việc với từng người dùng Phần V : OpenLDap