Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lí 7 năm 2018-2019 - Trường THCS Lăng Cô

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Các bạn hãy tham khảo và tải về Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lí 7 năm 2018-2019 - Trường THCS Lăng Cô sau đây để biết được các dạng bài tập có khả năng ra trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.23 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1.  PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC               ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HKII MÔN VẬT LÝ 7 HỘI ĐÔNG BỘ MÔN VẬT LÝ                            NĂM HỌC 2018­2019 LÝ THUYẾT: ́ ̉ ̀ ̣ ̣ 1. Co thê lam cho môt vât nhiêm điên băng cach nao?  ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ 2. Co xat môt thanh thuy tinh vao lua, rôi đ ̉ ̀ ̣ ̀ ưa lai gân môt qua câu nho băng kim loai treo trên gia. ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ́  Ngươi ta thây qua câu bi đây ra xa thanh thuy tinh. Hoi qua câu đó mang điên tich gi? Vi sao em ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀   biêt?  ́ ̣ 3.  Co mây loai điên tich? Đo la nh ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ững loai điên tich nao?  ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ưng ngay th 4. Vao nh ̃ ̀ ơi tiêt khô rao, khi lau chùi màn hình ti vi b ̀ ́ ́ ằng khăn bông khô thì ta vẫn thấy   có bụi vải bám vào màn hình? Hãy giải thích tại sao?   ̣ ̀ ̀ 5. Dong điên la gi? Thê nao la dong điên trong kim loai? Nêu qui  ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ước vê chiêu dong điên? ̀ ̀ ̀ ̣ 6. Muốn cho bóng đèn sáng, quạt điện quay, máy truyền hình hoạt động thì cần có điều kiện gì?  7. Đưa hai vật A và B  lại gần nhau, ta thấy chúng hút nhau. Em có kết luận gì về sự nhiễm điện   của hai vật đó?  8. Nguồn điện có tác dụng gì trong mạch điện? Kể tên 2 nguồn điện mà em đã học.   ̉ ́ ́ ̣ 9.  Kê tên cac tac dung cua dong điên. M ̉ ̀ ̣ ỗi tác dụng hãy nêu 1 ví dụ. 10.Có một sợi dây đồng hồ bằng kim loại đã cũ, người ta muốn mạ bạc cho sợi dây đó. Em hãy   trình bày phương án mạ bạc cho sợi dây kim loại trên. ̀ ́ ̀ ̣ 11. Vi sao noi dong điên co tac dung phat sang? ́ ́ ̣ ́ ́ 12. Hãy nêu các qui tắc an toàn khi sử dụng điện?  13. Vì sao trong mỗi mạch điện phải mắc một cầu chì? 14. Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Mỗi loại hãy nêu một ứng dụng trong thực tế? BÀI TẬP:  1. Cho mạch điện gồm nguồn điện 2 pin, 1 khoá K đong, 2 bong đèn gi ́ ́ ống nhau Đ 1 , Đ2 được mắc  nối tiếp nhau, 1 vôn kê đo hiêu điên thê gi ́ ̣ ̣ ́ ữa hai đâu đèn Đ ̀ 1. a, Vẽ sơ đồ mạch điện. Dung mui tên biêu diên chiêu dong điên trong s ̀ ̃ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ơ đô mach điên trên. ̀ ̣ ̣ ̣ b, Nêu nguôn điên trên co hiêu điên thê la U = 3V, s ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ố chỉ vôn kế sẽ là bao nhiêu? c, Nếu hai đèn đó mắc song song với nhau vào hiệu điện thế  trên thì các đèn đều sáng bình   thường, cường độ  dòng điện chạy qua mạch chính là 1,2A.Tìm cường độ  dòng điện định mức   của các đèn và số chỉ của vôn kế. 2. Cho mạch điện gồm nguồn điện 1 pin, 2 bong đen Đ ́ ̀ 1 va Đ ̀ 2 măc song song v ́ ơi nhau, 1 khoá K ́   ̉ (đong) điêu khiên chung cho hai đen, ampe kê A đo c ́ ̀ ̀ ́ ường đô dong điên chay qua m ̣ ̀ ̣ ̣ ạch chính,   ampe kê A ́ 1 đo cương đô dong điên chay qua đen Đ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ 1, ampe kê A ́ 2 đo cương đô dong điên chay qua ̀ ̣ ̀ ̣ ̣   đen Đ ̀ 2. a, Vẽ sơ đồ mạch điện. Dung mui tên biêu diên chiêu dong điên trong s ̀ ̃ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ơ đô mach điên trên. ̀ ̣ ̣ b, Nêu ampe kê A ́ ̉ ́ 1 chi 0,5A va ampe kê A ̀ ̉ ́ 2 chi 1A thi c ̀ ương đô dong điên I qua am pe k ̀ ̣ ̀ ̣ ế A trong  ̀ ̣ toan mach la bao nhiêu?  ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ c, Nêu nguôn điên trên co hiêu điên thê la U = 6V, hai đen Đ ̣ ́ ̀ ̀ 1 va Đ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ 2 măc nôi tiêp va hiêu điên thê ̣ ́  giưa hai đâu đen Đ ̃ ̀ ̀ 1 la 4V thi hiêu điên thê gi ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ữa hai đâu đen Đ ̀ ̀ 2 la bao nhiêu? ̀ 3. a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm:  Nguồn điện 2 pin, 2 bóng đèn Đ 1 và Đ2 giống nhau mắc song  song với nhau, 1 khoá K (đóng) điều khiển chung cho 2 đèn, ampe kế A1 đo cường độ dòng điện  qua đèn Đ1, ampe kế A2 đo cường độ dòng điện qua đèn Đ2, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai  đầu các đèn. Dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện trên. 
  2. b. Khi cường độ dòng điện qua mạch chính là I = 1,5A, ampe kế A 1 chỉ 0,5A, số chỉ của ampe kế  A2 là bao nhiêu? Nếu nguồn điện có hiệu điện thế là 1,5V thì vôn kế chỉ bao nhiêu? c. Nếu các đèn trên có hiệu điện thế định mức là 3V, khi hai đèn Đ 1 và Đ2 mắc nối tiếp nhau vào  nguồn điện trên thì các đèn sáng như thế nào? Vì sao? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ