Xem mẫu

  1. qq SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN: VẬT LÝ BAN CƠ BẢN ­ KHỐI 10 NĂM HỌC 2017­2018 I. LÝ THUYẾT 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 2. Công và công suất  3. Động năng 4. Thế năng Giảm tải: 3. liên hệ gữa biến thiên thế năng và công  của trọng lực (đọc thêm). 5. Cơ năng 6. Thuyết động học phân tử chất khí 7. Quá trình đẳng nhiệt. Định luât Boi lo Mariot 8. Qúa trình đẳng tích. ĐL Sac lo 9. Phương trình trạng thái khí lý tưởng II. BÀI TẬP. 1. Bài tập về động lượng, động năng , thế năng, cơ năng 2. Bài tập công, công suất 3. Bài tập về 3 định luật chất khí, phương trình trạng thái khí ý tưởng. Một số bài tập tham khảo Trong SGK: bài 7,8,9 trang 127; bài 6,7 trang 133; bài5,6, 7,8 trang 136;  bài 3,6 trang 141; bài 8trang 145; bài 8,9 trang 159; bài 5,7,8 trang 162;  bài 7,8 trang 166; bài 7,8  trang 173; bài 6,7,8 trang 180; bài 7,8 trang 197. Và các bài tập tương tự  trong Sách bài tập vật lý 10 cơ bản.