Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Thái Phiên

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Thái Phiên tổng hợp toàn bộ kiến thức trọng tâm môn Tin học lớp 10 trong học kì 2, giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo, ôn thi sao cho hiệu quả nhất.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.26 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Trường THPT Thái Phiên Tổ Tin học ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN: TIN HỌC  ­ KHỐI LỚP 10 I. HÌNH THỨC: Trắc nghiệm 100% II. NỘI DUNG: 1. Phần soạn thảo văn bản: bài 17 đến bài 19 sách giáo khoa Tin học 10. 2. Phần trình chiếu powerpoint: các thao tác đã được học và thực hành. 3. Phần mạng máy tính: bài 20 và 21 sách giáo khoa Tin học 10. III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 1. Muèn lu v¨n b¶n vµo ®Üa, ta thùc hiÖn: A. Chän lÖnh File/ Save B. NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+S C. C¶ A vµ B ®Òu ®óng D. C¶ A vµ B ®Òu sai 2. Nh÷ng néi dung nµo díi ®©y lµ quan träng mµ em cÇn ph¶i biÕt khi sö dông Internet: A. Nguyªn t¾c b¶o mËt khi trao ®æi th«ng tin trªn Internet B. Nguy c¬ l©y nhiÔm virut C. C¸c luËt b¶n quyÒn liªn quan ®Õn sö dông Internet D. C¶ a,b,c 3. Ph¸t biÓu nµo díi ®©y lµ ®óng khi gi¶i thÝch lÝ do c¸c m¸y tÝnh trªn Internet ph¶i cã ®Þa chØ: A. §Ó biÕt tæng sè m¸y tÝnh trªn Internet. B. §Ó t¨ng tèc ®é t×m kiÕm C. §Ó x¸c ®Þnh duy nhÊt m¸y tÝnh trªn m¹ng D. §Ó x¸c ®Þnh m¸y ®ang truy cËp 4. §Ó t¸ch mét « thµnh nhiÒu « ta thùc hiÖn lÖnh: A. Table Merge cell B. Table Split cell C. Format Split cell D. C¸c c©u trªn sai 5. Gép nhiÒu « trong b¶ng thµnh mét « ta thùc hiÖn lÖnh : A. Table Merge cell B. Table Split cell C. Format Spit cel D. C¸c c©u trªn ®Òu sai 6. §Þnh d¹ng trang, ta cÇn thùc hiÖn lÖnh: A. Edit / Page Setup B. Format / Page Setup C. File / Page Setup D. File/ Print Setup 7. §Ó thay thÕ mét tõ hay côm tõ trong v¨n b¶n ta thùc hiÖn lÖnh: A. Ctrl + H B. Edit Replace C. File Replace D. A,B ®óng 8. §Ó chän mét « nµo ®ã trong b¶ng, ta thùc hiÖn: A. Nh¸y chuét t¹i c¹nh ph¶i cña « ®ã B. Nh¸y chuét t¹i c¹nh tr¸i « ®ã C. Table Select Cell D. B, C ®óng 9. C¸ch nµo sau ®©y lµ sai, khi chän lÖnh ®Ó in v¨n b¶n: A. File Print B. File Page Setup C. Ctrl + P D. Nh¸y nót trªn thanh c«ng cô 10. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng: A. NÕu OVR s¸ng lµ chÕ ®é ghi chÌn B. NÕu OVR s¸ng lµ võa ë chÕ ®é ghi chÌn vµ ghi ®Ì
  2. C. NÕu OVR s¸ng lµ ë chÕ ®é ghi ®Ì D. Kh«ng cã c©u nµo ®óng 11. §Ó gâ t¾t mét tõ hay côm tõ ®îc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong v¨n b¶n thùc hiÖn lÖnh: A. Insert AutoCorrect B. Format AutoCorrect C. Tools AutoCorrect D. Table AutoCorrect 12. Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện: A. Nhập văn bản. B. Lưu trữ và in văn bản. C. Sửa lỗi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác. D. Cả ba ý trên đều đúng. 13. Câu nào đúng trong các câu sau? A. Word là phần mềm tiện ích B. Word là phần mềm ứng dụng C. Word là phần mềm hệ thống D. Word là phần mềm diệt Virus 14. Internet là gì? A. Mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính khắp thế giới và  sử dụng bộ giao thức TCP/IP; B. Mạng máy tính kết nối khoảng một nghìn máy tính trở lại trong một thành phố, một  khu công nghiệp; C. Mạng máy tính, kết nối vài trăm máy tính trong phạm vi một trường học, cơ quan, viện  nghiên cứu; D. Mạng máy tính, kết nối hàng nghìn máy tính trở lại và sử dụng bộ giao thức TCP/IP. 15.  Địa chỉ thư điện tử nào sau đây hợp lệ? A. vinh@fpt.vn@ B. hoang@minh@fpt.vn C. phucvinh@gmail.com D. hoangminh.fpt.vn 16.  Muốn chèn ảnh vào văn bản đang soạn thảo, ta: A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + P B. chọn lệnh Insert → Picture → Clip Art… C. chọn lệnh Insert → Picture → From File… D. Cả phương án B) và C) đều đúng 17.  Để gạch dưới một từ hay cụm từ (Ví dụ, Lưu ý), sau khi chọn cụm từ đó, ta cần sử  dụng tổ sử dụng tổ hợp phím nào dưới đây? A. Ctrl + I B. Ctrl + B C. Ctrl + U D. Ctrl + E 18.  Hãy chọn phương án ghép sai. Microsoft Word có chức năng: A. Truyền dữ liệu lên mạng Internet. B. Tạo bảng biểu và tính toán, tìm kiếm và thay thế. C. Chèn hình ảnh và kí hiệu đặc biệt, vẽ hình và tạo chữ nghệ thuật. D. Soạn thảo văn bản. 19.  Bộ mã chữ Việt và bộ mã chung cho mọi ngôn ngữ là: A. TCVN3 B. VNI C. UNICODE D. VIQR 20.  Phần mở rộng (phần đuôi) của tệp dạng PowerPoint 2003 là: A. xls B. pas C. doc D. ppt 21. Để tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn trong Word, ta chọn: A. Tools → Drop Cap… B. Format → Drop Cap… C. Insert → Drop Cap… D. Format → Characters → Drop Cap… 22.  Chức năng chính của Microsoft Word là gì?
  3. A. soạn thảo văn bản B. chạy các chương trình ứng dụng khác C. tính toán và lập bảng biểu D. tạo các tệp đồ họa 23. Ứng dụng lưu trữ trực tuyến nào sau đây của Google? A. Google Drive B. OneDrive C. Dropbox D. Box 24. Để sắp xếp dữ liệu trong bảng, ta thực hiện: A. Table → Sort B. Tools → Sort C. Format → Drop Cap D. Insert → Drop Cap 25.  Để chèn nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta: A. chọn lệnh Edit + Copy B. chọn lệnh Edit + Cut C. chọn lệnh Edit + Paste D. chọn lệnh Edit + Find 26.  Để sửa lỗi và gõ tắt ta thực hiện: A. lệnh Edit, chọn Replace… B. lệnh Tools, chọn Options… C. lệnh Tools, chọn AutoCorrect… và chọn mục Replace text as you type để thiết đặt. D. lệnh Tools, chọn Customize... 27.  Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt? A. Mất nhiều thời gian hơn. B. Phải nhớ tổ hợp phím. C. Cần phải mở bảng chọn tương ứng. D. Cả ba ý trên đều đúng. 28.  Để định dạng cụm từ “Trường THPT Thới Long” thành “Trường THPT Thới Long”,  sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây? A. Ctrl + E B. Ctrl + I C. Ctrl + U D. Ctrl + B 29.  Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “Thầy giáo” thành chữ “Giáo   viên” thì ta thực hiện: A. Lệnh Edit/Replace… B. Lệnh Edit/Goto… C. Lệnh Edit/Find… D. Lệnh Edit/Clear… 30.  Trong PowerPoint, để trình chiếu Slide ta chọn: A. Edit/View Slide B. Slide Show/View Silde C. Slide Show/Slide Transition D. Slide Show/Custom Animation 31.  Nếu trên màn hình soạn thảo Word chưa có thanh công cụ Drawing thì dùng lệnh: A. lệnh View/Toolbars, chọn Table and Borders B. lệnh View/Toolbars, chọn Drawing C. lệnh View/Toolbars, chọn dòng WordArt D. lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing 32.  Giả  sử ta đang soạn một văn bản và muốn tìm kiếm một từ hoặc cụm từ thì ta thực   hiện: A. Lệnh Edit/Goto… B. Lệnh Edit/Find… C. Lệnh Edit/Undo Typing… D. Lệnh Edit/Replace… 33. Trong PowerPoint, để thoát khỏi chế độ khi đang trình chiếu các Slide ta nhấn phím? A. Delete B. F2 C. F5 D. Esc 34.  Trong PowerPoint muốn xóa một Slide ta dùng lệnh nào? A. Edit/Delete Slide B. File/Delete Slide C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. 35.  Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet? A. Nguy cơ lây nhiễm Virus;
  4. B. Nguyên tắc bảo mật khi trao đổi thông tin trên Internet; C. Các luật bản quyền liên quan đến sử dụng Internet; D. Cả ba ý trên đều đúng; 36.   Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là? A. Một Sheet B. Một File C. Một Document D. Một Slide 37.  Để in văn bản, ta thực hiện: A. chọn File → Print B. chọn View → Print Preview C. chọn File → Print Preview D. chọn File → Page Setup 38.  Để tự động đánh số trang ta thực hiện: A. Lệnh File/Print… B. Lệnh File/Page Setup… C. Lệnh Insert/Page Numbers… D. Cả ba cách đều sai. 39.  Muốn hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm một kí tự, ta: A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + S B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + H C. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z D. nhấn tổ hợp phím Ctrl + B 40.  Để tạo bảng: A. Nhấp chọn lệnh Table, chọn Insert rồi chọn Table B. Nhấp chọn lệnh Insert, chọn Table… C. Nhấp chọn lệnh Table, chọn TableAutoFormat… D. Cả ba ý trên đều đúng. 41.  Để xóa phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ đệm, ta: A. chọn lệnh Edit + Find B. chọn lệnh Edit + Cut C. chọn lệnh Edit + Paste D. chọn lệnh Edit + Copy 42.  Để xem trước khi in, ta: A. chọn File → Print B. chọn View → Print Preview C. chọn File → Page Setup D. chọn File → Print Preview 43.  Để sao chép một đoạn văn bản sau khi đã chọn, ta thực hiện: A. Nhấp chọn lệnh File/Copy B. Nhấp chọn lệnh Edit/Copy C. Nhấp chọn lệnh Edit/Send to D. Cả ba cách đều sai 44.  Để đánh số thứ tự cho các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện: A. Lệnh View → Bullets and Numbering B. Lệnh Insert → Bullets and Numbering C. Lệnh Edit → Bullets and Numbering D. Lệnh Format → Bullets and Numbering 45.  Để tách một ô thành nhiều ô, trước hết ta số ô cần tách rồi thực hiện: A. Table → Meger Cells B. Table → Split Cells C. Table → Sort D. Table → Formula 46.  Để thiết đặt các thuộc tính định dạng trang ta thực hiện lệnh: A. File/Print Preview B. File/Print… C. File/Page Setup… D. Cả ba ý trên đều sai. 47.  Khi soạn văn bản trong Word, nếu em muốn lưu văn bản vào đĩa thì em chọn cách nào   trong các cách sau đây: A. File/Save B. File/Open C. File/Close D. File/Print Preview 48.  Đối tượng nào sẽ giúp ta tìm kiếm thông tin trên Internet? A. Bộ giao thức TCP/IP B. Máy tìm kiếm; C. Máy chủ DNS D. Địa chỉ IP
  5. 49.  Để gộp nhiều ô thành một ô, trước hết ta chọn số ô cần gộp rồi thực hiện: A. Table → Sort B. Table → Split Cells C. Table → Meger Cells D. Table → Draw Table 50.  Địa chỉ Website nào sau đây là hợp lệ? A. Manhhung.edu B. Hoangminh­Fbt.vn C. www.cantho.edu.vn D. Anh@FBT.VN       Nhóm trưởng ĐỖ THỊ XUÂN THU

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ