Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 8 năm 2018-2019 - Trường THCS Ngô Mây (Đại trà)

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình học giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 8 năm 2018-2019 - Trường THCS Ngô Mây (Đại trà) để nắm chi tiết nội dung các bài tập.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.40 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. PHÒNG GD& ĐT PHÙ CÁT          CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                   NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN TIẾNG ANH 8 (Đại Trà) SKILLS TOPICS/ LANGUAGES TASKS MARK  NOTES Speaking 1­ Healthy environment Part 1: (0.5 pt) Introduction 2.5 pts ­  BGH mỗi trường  ­ Give and respond to  Part 2: (1.0 pt) Each student  tự   phân   công   giáo  instructions presents one of the topics  viên   Tiếng   Anh  ­ Express personal feelings about:  thiết   kế   nội   dung  2­ Holidays and vacations 1­ Healthy environment kiểm   tra   nói   cho  ­ Make suggestions,  2­ Holidays and vacations trường   mình,   dựa  predictions, reservations and  3­ Festivals theo   đề   cương   ôn  plans 4­ Wonders of the world tập,   và   có   biểu  ­ Talk about the weather Part 3: (1.0 pt) Answer about  điểm cụ thể. 3­ Festivals two  or three  of the questions  ­Bố   trí   mỗi   phòng  ­ Describe past activities relating   to     the   topic  the  kiểm   tra   nói   là   2  ­Accept and refuse an  student has presented giám khảo  invitation 4­ Wonders of the world ­ Talk about famous places in  Viet Nam and in the world. Listening ­ Healthy environment Listen to a monologue /  2.5 pts ­ Holidays and vacations dialogue for general or  ­ Festivals Có 2 phần gồm 8­12  detailed information: ­ Wonders of the world câu hỏi. ­Listen and match ­Listen and number ­Listen and tick ­Listen and complete ­Listen and select the correct  option ­ Listen and tick True/ False ­ Listen and answer Reading ­ Healthy environment Read dialogues or passages  2.5 pts ­ Holidays and vacations for general or detailed  ­ Festivals informatin: Có 2 phần gồm 8­12  ­ Wonders of the world ­ Read and match câu hỏi. ­ Read and complete ­ Read and select the correct  option ­ Read and choose True or  False ­Read and answer the questions Writing 1/Vocabulary: ­Complete the sentences with  2.5 pts
  2. Words and phrases related to  a word or a phrase the following topics:  ­Arrange the words to make  ­ First aid complete sentences ­ Healthy environment ­Use the provided words or  ­ Holidays and vacations phrases to write complete  Có 2 hoặc 3 phần  ­ Festivals sentences. gồm 8­10 câu hỏi. ­ Wonders of the world ­Rewrite the second sentences  2/ Grammar: without changing the original  ­ Future simple meanings. ­ Passive form: Past, Present  ­   Make   questions   for  and future passive underlined words. ­ Modal will to make offers,  requests and promisses ­ Adjectives followed by an  infinitive and a noun­clause ­ Would you mind … ? ­ Tenses:  + Past progressive + Present Perfect with yet and  already + Present perfect vs. Past  simple ­ Connectors: when and why ­ Reported speech ­ Requests with:   + Would/ Do you mind if … ? + Would/ Do you mind +  Verb­ing … ?   ­ ­ed and –ing participles ­ Compound words: rice­ cooking, fire making. … ­ Indirect questions with if or  whether ­ Verb + to infinitive ­ Question words before to­ infinitive

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ