Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2018-2019 - Trường THCS&THPT...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2018-2019 - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp. Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích giúp các em hệ thống kiến thức đã học để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra, đồng thời giúp quý thầy cô có thêm kinh nghiệm biên soạn đề thi.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.42 M, số trang : 8

Xem mẫu

Chi tiết

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II  TIẾNG ANH LỚP 6 I. The present simple tense: Thì hiện tại đơn 1. To be:  (am / is / are) Động từ to be a) Affirmative: Khẳng định  S + am / is / are + …………..                      Ex: We are students. b) Negative: Phủ định S + am / is / are + not + ………… Ex: My mother is not / isn’t a farmer. c) Interrogative: Nghi vấn Am / Is / Are + S + ……………….? Ex: Is your brother a worker? → Yes, he is / No, he isn’t.   2. Ordinary verbs: Động từ thường a) Affirmative: Khẳng định I / We / You / They / Ba and Nam V He / She / It / Ba V( s / es ) Ex: I go to school every day.                    She goes to school every day. b) Negative: Phủ định I / We / you / they / Ba and Nam do not / don’t He / She / It / Ba does not / doesn’t  V(bare  infinitive)            Ex: I don’t go to school on Sundays.         She doesn’t go to school on Sundays. c) Interrogative: Nghi vấn Do we / you / they / …. V (bare infinitive) ? Does  he / she / it ……. Ex 1: Do you play volleyball?                                     → Yes, I do / No, I don’t                                  Ex 2: Does Lan listen to music after school?                           ­Yes, she does.   /   No, she doesn’t.   + Use:  Diễn tả một sự thật ở hiên tại, một quy luật, một chân lý hiển nhiên               Diễn tả một thói quen, môt sự việc lập đi lập lại ở hiện tại, một phong tục.   + Dấu hiệu nhận biết: Thường đi kèm với các trạng từ  như: always, usually, often, sometimes,   every day, every morning …… II. The present progressive tense: Hiện tại tiếp diễn S + am / is / are + V­ ing + …. 1. Form:             Ex: I am teaching English.       She is playing computer games. 2. Use: Diễn tả một hành động hoặc sự việc đang xảy ra ở hiện tại.   + Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các trạng từ chỉ thời gian như now (bây giờ), at  present,   at  the moment (hiện giờ, vào lúc này) thường nằm  ở  cuối câu. Các động từ  nhằm  tập trung sự  chú ý như:  Listen! Look! ...... đứng đầu câu.      Ex: The farmers are working in the fields now. III. “be going to”: thì tương lai gần 1. Form:  1
 2. a) Affirmative: Khẳng định S + be going to  + V ( bare infinitive ) Ex: I’m going to Hue tomorrow. b) Negative: Phủ định S + be not going to + V ( bare infinitive ) Ex: Nam is not going to HCM. c) Interrogative: Nghi vấn Be going to  + S + V ( bare infinitive )…? Ex: Are they going to the movies with us next Sunday? 2. Use: Diễn tả môt dự định sẽ xảy ra trong tương lai gần.  Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các trạng từ  chỉ thời gian như tonight, tomorrow, next   week / month / year, ….... IV.Structures: 1. What is this/ that ?   This/ That is his head. What are these/ those ?   These/ Those are his shoulders. 2. Miêu tả hình dáng ai đó. * S + be + Adj Ex: He is fat. * S  + have/ has  + (a/ am)  +  Adj  + N Ex: She has full lips and small white teeth. 3. Hỏi, trả lời màu sắc.           What color +  be  +  S ?                                               It’s /They’re + color. What color is her hair ? It’s black. What color are her eyes ?  They’re brown. 4. Hỏi, trả lời cảm giác. How +  do/ does  +  S  + feel ? S  +  be  + Adj /  S + feel/ feels + adj. Ex: How do you feel ? I’m hungry        How does she feel ? She’s tired./ She feels tired. 5. Hỏi, trả lời ai đó thích / muốn cái gì  a. Thân mật What +  do/ does +  S  +  want ? S  +  want/ wants + a/ an/ some + N ? Ex: What do you want ? I want............................ What does she want ? She wants........................      b. Lịch sự:                         What would + S +  like ? S + would+  like + (some/ a/ an)   + N... 2
 3. (S + would like…… = S’d like………..)      6. Cách dùng: “any” ; “some”. “any” dùng trong câu phủ định và nghi vấn. “some” dùng trong câu khẳng định. Ex: Is there any rice ? Yes, there is some rice. No, there isn’t any rice. There is some milk and some water. There are some oranges and some bananas. 7. Câu hỏi: How much ? / How many ? How much    + uncountable noun.........? How many   + countable noun.............?  Ex: How much rice do you want ? Two kilos of rice.        How many eggs do you want ? A dozen.    8.  Hỏi, trả lời ai đó thích chơi môn thể thao nào. Which sports  + do/ does  +  S   +  play ? S +  play/ plays    +  sports (môn thể thao). Ex: Which sports do you play ? I play soccer. Which sports does she play ? She play badminton. 9. Hỏi, trả lời ai đó làm gì vào thời gian rỗi.   What +  do/ does  +  S  +   do in  +   possessive pronoun + free time.                                                                 (đại từ sở hữu) S +  V/ Verb(e/es)  ......................... Ex: ­What do you do in your free time ? I go fishing. ­What does Ly do in her free time ? She goes jogging.    10. Hỏi, trả lời vói  “How often......” How often + do/ does  + S  + verb ? S   + V/ Verb(e/es) +  frequency of activities. Ex: How often does she listen to music ?                          once She listens to music  twice                         a week.                                    Three times Or: With adverbs of frequency : always, usually, often, sometime, never. S   + adverbs of frequency   + V/ Vs/es. Ex:  I always play sports. He sometimes goes fishing. 11. Hỏi thời tiết như thế nào vào từng mùa. What’s the weather like in + season (mùa) ? It’s +   Adj. 3
 4. Ex: What’s the weather like in the summer ? It’s hot. 12. Hỏi, trả lời ai đó làm gì khi trời nóng, lạnh….. What   +   do/ does   +   S   +   do   +   when it’s   +   adj ?        S + V/ Verb(e/es)  when it’s + adj. Ex:       ­What do you do when it’s cold ? When it’s cold, I play soccer. ­What does he do when it’s hot ? When it’s hot, he goes swimming. 13. Hỏi, trả lời ai đó thích thời tiết gì ? What weather   +   do/ does   +   S   +   like ? S   +   like/ likes   +   adj   +   weather. Ex: ­What weather do you like ? I like hot weather. ­What weather does he like ? He likes cool weather. 14. Hỏi, trả lời ai đó làm gì vào mùa nào  ? What  +  do/ does + S  +  do  +  in the + season ? S   +   adverbs of frequency   +   V/ Vs/es.   Ex: ­What do you do in the spring ? I always ride my bike in the spring. ­What does she do in the fall ? She sometimes goes sailing.   15. Suggestions: Lời đề nghị Let’s                                               Why don’t we / you           + V (bare infinitive)?                                                   What about         +    V­ing?                Reponses: Agree: OK / Great! I’d love to / Yes, let’s.                  Disagree: I’m sorry, I can’t. / No, let’s not. Ex: Let’s go camping. What about going to Hue ? Why don’t we go to the beach ? I/ Which underlined part is pronounced differently from the others 1. a. hungry                    b. thirsty      c. fly                       d. finally 2. a.  warm          b.  black      c.  garden  d.  half. 3. a.  red          b.  leg      c.  head  d.  bean 4. a.  yellow          b.  egg      c.  tea  d.  bread 5. a. engineer              b. geography     c. language        d. great 6. a.  fine         b.  live    c.  night  d.  kite 4
 5. 7. a.  flower         b.  close    c.  open  d.  nose 8. a. window               b. high        c. rice                       d. idea 9. a. fish                     b. music     c. listen  d.  time 10. a. do                      b. to     c. movies              d.  go 11. a. bean                    b. weather   c. pea                        d. weak 12. a. I         b. like     c. milk d. die 13. a. cold                     b. close    c. hot             d. slow 14. a. sea                     b. tea    c. teacher             d. weather II/ Choose the correct answer to complete the sentences: 1. My parents _________ books now.           A. reading                            B. is reading                       C. are reading 2. Minh often _________ soccer.           A. plays                               B. play                                 C. playing 3. Hoa wants _________ a cake.           A. makes                               B. to make                          C. making 4. She _________ what to do.           A. not know                          B. don't know                      C. doesn't know 5. Marie _________ in France.            A. lives                                 B. live                                 C. living 6. She _________ brown hair.            A. have                                  B. has                                  C. to have 7. We are going _________ television.             A. to watch                           B. watch                             C. watching 8. Does he _________ sports?            A. likes                                 B . like                                  C. to like 9. No, he doesn't. He _________ music.             A. like                                  B. likes                                  C. to like 10. What about _________ to the movies?              A. going                              B. go                                      C. goes 11. I'm _______ . I'd like some biscuits.          A. full                            B. hungry                                C. thirsty 12. There is _______ milk in the glass.          A. a                               B. any                                      C. some 13. What's he doing? He's _______ English.           A. learn                         B. learns                                 C. learning 14. We go to the cinema _______ Saturday afternoon.           A. at                              B. on                                        C. to 15. It's very _______ in the summer.           A. hot                            B. hotter                                   C. hottest 16. I am doing_______ homework at the moment.           A. me                             B. my                                      C. mine 17. He often _______ to the radio.            A. listens                       B. reads                                   C. watches 18. How_______ is this T. shirt? It's 40,000 dong.            A. old                             B. many                                   C. much 19. ­ How _______ does she go shopping? ­ Every day. 5
 6.            A. far                             B. long                                      C. often 20. _______ is the weather like in the spring?             A. How                         B. What                                     C. Which 21. The Great Wall of China is the world's_______ structure.             A. long                          B. longer                                    C. longest 22. ­ How many _________does he want? ­ One kilo.          A. potatoes                         B. rice                               C. beef 23. Mai is _________aerobics at the moment.           A. having                           B. doing                            C. playing 24. _________are you going to do this summer vacation?            A. What                             B. When                           C. Who 25. Mai's family are going to stay _________a hotel for a week.            A. on                                 B. of                                   C. in 26. We don't want _________to Hue.             A. go                                 B. to go                              C. going 27. She often listens to the music in _________free time.             A. her                               B. his                                  C. your 28. Minh likes _________in the mountain.              A. walking                      B. walks                              C. walk 29. ­ _________you like playing soccer? ­Yes, a lot.              A. Are                            B. Do                                     C. Is 30. Would you like _________tea?               A. some                         B. any                                    C. an 31. My sister doesn't like volleyball at all. She _________ plays volley ball.               A. sometimes                  B. always                             C. never 32. It is very hot, so I feel _______. I'd like something to drink.              A. hungry                        B. thirsty                              C. cold 33. What's your _______ I'm Japanese.             A. nationality                   B. country                           C. language 34. She's _______aerobics now.            A. do                                B. does                                 C. doing 35. There isn't _______beef in the bowl.          A. some                             B. any                                  C. many 36. How _______is an ice­cream  It's 1,000 dong.          A. long                              B. much                                C. many 37. It's usually _______in the winter.          A. cool                              B. cold                                  C. hot 38. My family often has _______at 12:00.         A. lunch                            B. dinner                                C. breakfast 39. She has_______ .        A. long black hair              B. black long hair                  C. hair long black 40. __________ go swimming this afternoon.        A. How about                    B. What about                        C. Let’s                D. What’s about III. Complete the sentences : 1. He/ like/ bottle/ cooking oil. ................................ 2. Would/ like/ cup/tea?............................................... 6
 7. 3. What/ you/ have/ lunch?............................................      4. your/ favorite/ food?..................................................................................................................... 5. She/ like/ hot/ weather................................................................................................................. 6. every afternoon / I / badminton…………………..………………………………………….. 7.What /  weather /  she /  like?…………………………………………………………………….. 8.What /  weather / like / summer ?................................................................................................. 9.when / hot / he / goes / swimming.……………………………………………………………….. 10.they / awlays / play / basketball / winter…………………………………………………………… IV. Supply the correct verb form : 1. We ( not do ) …………………………….our homework now. 2. I often ( play) ………………. soccer with my friends after school.  3. Nga (visit) …………………………………… Hue next week. 4. He wants (walk) …………………….. to school. 5. There (not be) _______any water in the bottle. 6. _______ your sister ( read ) _______a book now  7. Lan often (do) _______aerobics after school. 8. She (visit ) ___________________ Da Lat this summer vacation. 9. She (go)___________ to work by bus. . 10. She (be) _____ 45 years old. V. Read the passage and then answer  T or F. 1.     Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this does not worry  me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots or rubbish. I am even less  lucky. I never catch anything­ not even old boots. After spending whole mornings on the river, I always go  home with an empty bag. “You must give up fishing!” my friends say “It’s a waste of time”. But they don’t   know that I am not really interested in fishing. I am only interested in sitting alone in a boat and doing  nothing.  1.He likes fishing. 2. Catching nothing  worries him very much. 3.He often catches something.  4.He is interested in sitting alone in a boat and doing nothing. 2.     Miss Hoa is a singer. She is twenty­six years old. She is very beautiful. She has an oval face with round  eyes and full lips. She has long black hair and a small nose. Her favorite food is fish and her favorite drink is  orange juice. 1. Miss Hoa’s 26.                                                          .……. 2. She has a round face.                                                 .……. 3. Her hair is black and long.                                         .……. 4. She doesn’t like orange juice.                                    .……. VI. Read the passage below and choose one correct answer for each question.(1m) 1.        Today is Sunday. Mrs. Huong goes to the market by motorbike. She needs a lot of  things. First, she  buys a kilo of fish and five hundred grams of beef. Then she wants some vegetables. She needs two cans of  7
 8. peas, half a kilo of tomatoes and a dozen eggs. Next, she buys two cans of soda, a packet of tea and a tube of  toothpaste. She goes home at ten o’clock. (* buy (v): mua) 1. When does Mrs Huong go to the market? A. On Monday                 B. On Sunday           C. On Tuesday                D. On Saturday  2. How much beef does she buy? A. 200 grams                   B. 300grams              C. 500 grams                  D. 400 grams  3. Does she need any tomatoes? A. Yes, she does.            B. No, he doesn’t.      C. Yes, he is.                  D. No, he isn’t. 4. What time does she go home?     A. At 2.00                      B. At 10.00                  C. At 3.00                      D. At 9.00  2.         My uncle is an engineer. His name is Hung. He works in a big company. He is going on vacation this   summer. First,he is going to visit Ha Long Bay. He is going to stay in a small hotel near the bay for two days.   Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some friends in Ho Chi Minh City.  He is going to stay there for one day. He is going to walk along Saigon River. He is going to fly home.        1. What does Hung do ? A. He”s a doctor.               B. He’s an engineer.                   C. He’s a teacher.           D. He’s a student. 2. Does he work in a small company ?  A. Yes, he do.                   B. No, he don’t.                          C. Yes, he does.              D. No, he doesn’t. 3. Where is Mr. Hung going to stay in Ha Long Bay ? A. at  his friend’s house    B. with his uncle and aunt         C. in a hotel                   D. with his grandmother 2. Where is he going finally? A. Ho Chi Minh City        B. Da Nang                                C. the beach                 D. the citadel  8

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ