Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2018-2019 - Trường THCS Ngô...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2018-2019 - Trường THCS Ngô Mây (Thí điểm) là tài liệu luyện thi hữu ích dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị ôn tập cho kì thi học kì sắp tới. Qua đó, các em được hệ thống kiến thức môn học, rèn luyện kỹ năng ghi nhớ và phản xạ nhanh khi gặp các dạng đề bài khác nhau. Mời các em cùng tham khảo đề cương.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.39 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. PHÒNG GD­ĐT PHÙ CÁT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018­2019                                                             Môn: Tiếng Anh 6 (Thí điểm) I. SPEAKING (2,5pts) TOPIC TASKS NOTE 1) Television I. Introduce yourself.  The  2) Sports and Games                (name, age, address, hobby…) English  3) Future houses II. Present the topic. teachers  4) Environment Topic 1:  Talking about a favourite TV programme. choose  Topic 2:  Talking about the sport/ game you like.  the  Topic 3:   Talking about different houses in the future.  questions  Topic   4:   Talking   about   different   ways   to   save   the   which   are  suitable  environment.  for   the  students. III. Answer the questions relating to the topic. II. LISTENING (2,5pts) TOPIC TASKS NOTE 1) Television  ­ Listen and select () the correct option 2) Cities of the world ­ Listen and complete 2 parts (8­ 3) Sports and games ­ Listen and match 10  4) Future houses ­ Listen and tick True/ False question) 5) The environment  III. READING (2,5pts)  TOPIC TASKS NOTE 1) Television  ­ Read and complete 2 parts (8­ 2) Cities of the world ­ Read and answer the questions 12  3) Sports and games ­ Read and select the correct option question) 4) Future houses ­ Read and choose True or False 5) The environment  IV. WRITING (2,5pts) LANGUAGE FOCUS TASKS NOTE 1/ Vocabulary: (Relating to the Reading topic)  ­ Arrange the words to make complete sentences. 2 or 3  2/ Grammar: ­  Use  the   provided   words   or   phrases   to   write   complete  parts  ­ Conjunctions: and, but, so,  sentences.  (5­10  because … ­ Complete  the  second sentences  so that  they  mean  the  question) ­ Wh­questions: what, where,  same as the sentences before them. when, why …  ­ Tenses (past simple/ simple  present/ future simple/ present  perfect) ­ Imperatives: giving instructions ­ Adjectives: Comparatives and  superlatives of long adjectives ­ Conditional sentences: Type 1
  2. ­ Modal verbs: might/ can/ could/  will (won’t) be able to

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ