Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch sử 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Lê Lợi

  • 27/11/2018 05:43:14
  • 41 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các em cùng tham khảo Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch sử 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Lê Lợi dưới đây giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì kiểm tra!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.27 M, số trang : 3 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II<br /> NĂM HỌC : 2017- 2018<br /> LỊCH SỬ<br /> I.TRẮC NGHIỆM:<br /> Câu 1:Tình hình nƣớc ta vào cuối nhà Trần nhƣ thế nào?<br /> A.Nhà Trần bƣớc vào thời kì suy yếu .<br /> B.Vua quan không quan tâm tới dân .<br /> C.Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi.<br /> D.Tất cả các ý trên.<br /> Câu 2.Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lƣợc?<br /> A.Sức mạnh quân đội yếu.<br /> B.Quân xâm lƣợc quá mạnh.<br /> C. Không đoàn kết đƣợc sức mạnh toàn dân mà chỉ dựa vào quân đội.<br /> D. Câu A và B đúng.<br /> Câu 3:Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?<br /> A.Địa hình hiểm trở dễ phục kích đánh giặc.<br /> B.Nơi đây có nhiều đồng lầy trống dễ đánh giặc<br /> C.Có nhiểu sông dễ nghênh chiến với giặc<br /> D.Tất cả ý trên đều đúng.<br /> Câu 4.Bộ luật Hồng Đức ra đời vào thời nào?<br /> A.Thời nhà Lý<br /> B.Thời Hậu Lê<br /> C.Thời nhà Trần<br /> D.Thời nhà Hồ<br /> Câu 5.Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?<br /> A.Mở Quốc Tử Giám ,dựng nhà Thái học<br /> B.Giáo dục thời Hậu Lê có nề nếp và quy củ,trƣờng học đƣợc mở ở nhiều nơi<br /> C.Nhà Hậu Lê khuyến khích đào tạo nhân tài cho đất nƣớc<br /> D. Câu B và C đúng.<br /> Câu 6: Nhà Hậu Lê suy yếu vào thế kỉ nào?<br /> A.Đầu thế kỉ XVI<br /> B.Giữa thế kỉ XVI<br /> C.Cuối thế kỉ XVI<br /> Câu 7: Cuối thế kỉ XVI chúa Nguyễn quan tâm tới việc gì ở Đàng Trong?<br /> A. chuẩn bị lực lƣợng chống giặc ngoại xâm.<br /> B.Khai hoang ruộng đất,mở rộng diện tích đất sản xuất, lập làng ,lập ấp.<br /> C.Chuẩn bị tiến quân ra Thăng Long thống nhất đất nƣớc.<br /> D.Câu A và C đúng.<br /> <br /> Câu 8:Theo em cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị vào thế kỉ XVI- XVII nói<br /> lên điểu gi?<br /> A.Cuộc sống ngƣời dân rất vui vẻ.<br /> B. Ngƣời dân rất đoàn kết với nhau.<br /> C.Nƣớc ta có nhiều thành thị đẹp.<br /> D.Một số thành thị nƣớc ta đã phồn thịnh, việc buôn bán diễn ra sôi nổi trong<br /> và ngoài nƣớc.<br /> Câu 9 : Các sự kiện lịch sử trong bảng sau gắng liền với nhân vật lịch sử nào? (<br /> HS gạch nối A và B<br /> B<br /> <br /> A<br /> Chiến thắng Chi Lăng<br /> <br /> Lê Thánh Tông<br /> <br /> Bản đồ Hồng Đức<br /> <br /> Nguyễn Ánh<br /> <br /> Đại phá quân Thanh<br /> <br /> Quang Trung<br /> <br /> Lật đổ triểu đại Tây Sơn<br /> <br /> Lê Lợi<br /> <br /> Câu 10 : Em hãy nối các sự kiện lịch sử cho phù hợp với thời gian trong bảng sau:<br /> B<br /> <br /> A<br /> Tây Sơn tiến quân ra Thăng Long<br /> <br /> Năm 1999<br /> <br /> Hội An đƣợc công nhận là Di sản<br /> văn hóa thế giới<br /> <br /> Năm 1428<br /> <br /> Lê Lợi lên ngôi<br /> Nhà Nguyễn thành lập<br /> <br /> Năm 1786<br /> Năm 1802<br /> <br /> II.TỰ LUẬN<br /> Câu 1: Hãy nêu lại nội dung của bộ Luật Hồng Đức ?<br /> Trả lời :Bảo vệ quyền lợi của vua , quan lại, địa chủ ; Bảo vệ chủ quyền quốc gia;<br /> khuyến khích phát triển kinh tế; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ<br /> một số quyền lợi của phụ nữ.<br /> Câu 2:Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, nƣớc ta lâm vào thời kì bị chia cắt?<br /> Trả lời:Từ đầu thế kỉ XVI, chính quyền nhà Lê suy yếu.Các tập đoàn phong kiến<br /> xâu xé lẫn nhau tranh giành ngai vàng.Hậu quả là đất nƣớc bị chia cắt, nhân dân<br /> cực khổ.<br /> Câu 3:Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long?<br /> Trả lời: Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc , tiến vào Thăng Long, tiêu diệt chính quyền<br /> họ Trịnh.Quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng tới đó.Mở đầu việc thống<br /> nhất đất nƣớc sau hơn 200 năm bị chia cắt.<br /> Câu 4 :Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hóa , giáo dục của vua<br /> Quang Trung.<br /> Trả lời: Vua Quang Trung đã có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế và văn<br /> hóa đất nƣớc nhƣ:<br /> - “ Chiếu khuyên nông” nhằm phát triển nông nghiệp.<br /> - Đúc tiền đồng mới, mở cửa thông thƣơng buôn bán nhằm phát triển kinh tế.<br /> - “Chiếu lập học” lấy việc học làm đầu và đề cao chữ Nôm.<br /> Câu 5. Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?<br /> Sau khi vua Quang Trung qua đời ,triều đại Tây Sơn suy yếu dần.Lợi dụng thời cơ<br /> đó năm 1802 Nguyễn Ánh huy động lực lƣợng lật đổ triểu đại Tây Sơn lập ra nhà<br /> Nguyễn.<br /> <br />

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ