Xem mẫu

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG …………………………...... ------------ ------------ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ) TÊN ĐỀ TÀI:.................................................. Học viên: Giảng viên hướng dẫn: Chuyên ngành: ............................ Khoá ...... Thành phố Hồ Chí Minh, tháng…… năm 2009
  2. MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài − Tính cấp thiết của đề tài, lý do chọn đề tài − Tầm quan trọng, ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; − Những mong đợi từ kết quả nghiên cứu của đề tài. 2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu này hướng đến những mục tiêu nào: (1) (2) ..... 3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 4. Phương pháp nghiên cứu a. Câu hỏi nghiên cứu/ giả thiết nghiên cứu b.Đối tượng nghiên cứu c.Phương pháp tiếp cận nghiên cứu (1) (2) ….. II. TỔNG QUAN (ngắn gọn về tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam) III. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN Mở đầu Chương 1: ............................. 1.1. 1.2. 1.3. …….. 2
  3. Tổng kết chương 1 Chương 2: ............................. 2.1. 2.2. 2.3. …… Tổng kết chương 2 Chương 3: ............................. 3.1. 3.2. 3.3. ……. Tổng kết chương 3 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục 3
nguon tai.lieu . vn