Xem mẫu

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Viết tiếng Anh 3 (Writing 3) - Mã số học phần : 1521132 - Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần :  Nghe giảng lý thuyết : 5 tiết  Thực hành (làm bài tập trên lớp/ thảo luận/ hoạt động theo nhóm – cặp): 25 tiết  Tự học : 60 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Tổ bộ môn thực hành tiếng Anh - Khoa Ngoại Ngữ 2. Học phần trước: Viết tiếng Anh 2 3. Mục tiêu của học phần:  Giới thiệu, hướng dẫn và tập cho sinh viên làm quen với phong cách viết văn học thuật với định hướng ứng dụng kỹ năng viết đoạn vào giao tiếp dưới dạng văn bản viết.  Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh những kiến thức căn bản và nâng cao về cách viết văn học thuật (bài luận). Đồng thời, giúp sinh viên nắm vững phương pháp viết một số dạng bài văn ngắn (khoảng 300 từ), bao gồm văn mô tả quy trình, đoạn văn nêu ví dụ, đoạn văn trình bày quan điểm v.v…  Giúp người học biết cách sắp xếp ý tưởng và sử dụng ngôn ngữ phù hợp cho từng thể loại bài văn.  Tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi chính kiến, triển khai ý và chia sẻ kinh nghiệm thông qua giao tiếp dưới dạng văn bản viết.  Giúp sinh viên tự tin và cung cấp những công cụ cần thiết để thành công trong môi trường đại học. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Hiểu được cấu trúc và cách viết văn học thuật trong PLO - K2 tiếng Anh 4.1.2. Áp dụng kiến thức học được vào việc viết một bài văn ngắn. 4.1.3. Phân biệt được các dạng bài luận khác nhau Kỹ năng 4.2.1. Mô phỏng văn phong học thuật PLO - S6 4.2.2. Thể hiện được kỹ năng phân công công việc khi làm PLO - S9 việc theo nhóm 4.2.3. Tổ chức tốt việc tự học PLO - S5 Thái độ 4.3.1. Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi những ý kiến của người PLO - A4 khác 4.3.2. Hăng hái đóng góp chính kiến với thái độ hợp tác PLO - A5 4.3.3. Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động trong buổi học PLO - A4 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần được thực hiện thông qua 07 bài học, với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp viết bài luận ngắn (khoảng 300 từ) với các thể loại: Giáo trình gồm 7 bài:  Bài 1: Introduction to paragraphs  Bài 2: Five elements of good writing 1
  2.  Bài 3: Types of paragraphs  Bài 4: Descriptive essays: moving from paragraph to essay  Bài 5: Comparison and contrast essays  Bài 6: Cause and effect essays  Bài 7: Classification essays 6. Nội dung chi tiết học phần Buổi/ Nội dung Ghi chú Tiết 1 Introduction Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Guidelines for writing Scoring policy 4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 2 Bài 1: Introduction paragraphs Giải quyết mục tiêu (2 tiết) - Review of Paragraph 4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 - Unity and Coherence 3 Bài 2: Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Five Elements of Good Writing 4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 - Editing your writing - Putting all together 4 Bài 3: Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Types of paragraphs 4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 - comparison paragraph - cause and effect paragraphs - classification paragraphs 5 Kiểm tra tiến trình số 1 (2 tiết) 6 Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Bài 4: 4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 Descriptive essays: moving from paragraph to essay 7 Bài 4: (tiếp theo) Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Descriptive essays: moving from paragraph to essay 4.1.1 và 4.1.2 8 Bài 5: Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Comparison Essays 4.1.1, 4.1.2 và 4.1.3 9 Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Bài 5: (tiếp theo) 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, The practice of writing a comparison essay 4.3.1 và 4.3.2 - Editing your writing - Putting all together 10 Bài 6: Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Causes and Effects Essays 4.1.1, 4.1.2 và 4.1.3 11 Bài 6: (tiếp theo) Giải quyết mục tiêu (2 tiết) The practice of writing a Cause and Effect essay 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, - Editing your writing 4.3.1 và 4.3.2 - Putting all together 12 Mid – term test (2 tiết) 13 Bài 7 Giải quyết mục tiêu (2 tiết) Classification Essays 4.1.2, 4.1.3 2
  3. 14 Bài 7: (tiếp theo) Giải quyết mục tiêu (2 tiết) The practice of writing Classification Essays 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, - Editing your writing 4.3.1 và 4.3.2 - Putting all together 15 - Ôn tập, củng cố kiến thức (2 tiết) - Chữa bài kiểm tra tiến trình 1 và 2 - Tổng kết học phần 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học. - Thực hiện đầy đủ các bài tập và bài thực hành nhóm. - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá 8.1.1 Điểm tích lũy học phần : 50% Trong đó:  Điểm chuyên cần : 10%  Điểm thái độ: 10%  Điểm các bài kiểm tra thường xuyên: 40%  Điểm kiểm tra giữa kỳ 40% 8.1.2 Điểm thi kết thúc học phần: 50% 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập Giáo trình chính [1] Great Writing – From Great Paragraphs to Great Essays 3 Tài liệu tham khảo thêm: [2] Academic Effective Writing 3, Tài liệu lưu hành nội bộ (2014 – 2015) [3] Writing Academic English (4th edition), Alice Oshima and Ann Hogue, Pearson Longman, 2006 [4] Academic Writing- A handbook for International Students (3rd edition), Sephen Bailey, Routledge, 2011 Các loại tài liệu khác: Các bài viết học thuật do giảng viên cung cấp trích từ các nguồn khác 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần/ Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên Buổi (tiết) (tiết) 1 Introduction 1 3 Ghi chú: Bài 1: My First Class * Buổi học thứ nhất, SV chưa biết nội dung chương trình học nên không thể chủ động chuẩn bị bài ở nhà. GV xem Bảng lịch trình giảng dạy ở mục số 10, buổi 1 trong đề cương chi tiết để dạy theo chương trình. * Sau khi học xong buổi 1, SV có 3
  4. nhiệm vụ ôn lại bài học đã học, đọc thêm tài liệu tham khảo và chuẩn bị bài học mới trong buổi học thứ 2. * Quá trình này diễn ra tương tự trong các buổi học cho đến hết khóa học. * Dưới đây là những nhiệm vụ SV phải làm để ôn tập bài cũ cũng như chuẩn bị cho buổi học thứ 2: Nghiên cứu trước:  Tài liệu [1]: nội dung Bài 1 Tra cứu nội dung tính nhất quán và mạch lạc 2 Bài 1: Introduction to 1 3 Nghiên cứu trước: paragraphs  Tài liệu [1]: nội dung Bài 2  Tra cứu nội dung tính nhất - Review of Paragraph quán và mạch lạc đã học ở - Unity and Coherence học Buổi 1.  Tra cứu nội dung về những yếu tố để viết tốt 3 Bài 2: 1 3 Nghiên cứu trước: Five Elements of Good  Tài liệu [1]: nội dung Phần Writing Bài 3 - Editing your writing  Ôn lại nội dung của Bài 1, - Putting all together Bài 2 4 Bài 3: 1 3  Ôn lại nội dung đã học ở 2 Types of Paragraphs buổi .  comparison  Chuản bị kiểm tra vè viết paragraph đoạn văn  cause and effect paragraphs  classification paragraphs 5 Làm bài viết tiến trình 1 1 3 Nghiên cứu trước:  Tài liệu [1]: nội dung Phần 1và 2, Bài 4  Tra cứu nội dung tính nhất quán và mạch lạc  Tìm ví dụ minh họa 6 Bài 4: 1 3 - Nghiên cứu trước: Descriptive essays: moving  Tài liệu [1]: nội dung từ from paragraph to essay phần 3 đến 5, Bài 4  Ôn lại nội dung tính nhất quán và mạch lạc đã học ở học Buổi 2.  Tra cứu nội dung về sự tương đồng giữa đoạn văn và bài luận 7 Bài 4: 1 3 Nghiên cứu trước: Descriptive essays: moving  Tài liệu [1]: nội dung Phần 4
  5. from paragraph to essay 1và 2, Bài 5 (tiếp theo)  Ôn lại nội dung đã học ở buổi 6 và buổi 7 .  Tra cứu nội dung về cách học về sự khác biệt, chuẩn bị ý. 8 Bài 5: 1 3 Nghiên cứu trước: Comparison Essays  Tài liệu [1]: nội dung phần 3 đến phần 5 bài 5  Ôn lại nội dung đã học ở buổi 6 và buổi 7.  Tra cứu cách sùng liên từ chỉ sự tương phản trong văn viết. 9 Bài 5: 1 3 - Nghiên cứu trước: Comparison Essays  Tài liệu [1]: nội dung Phần (tiếp theo) 1 và 2, Bài 6 - Editing your writing  Ôn lại nội dung đã học ở - Putting all together buổi 8  Tra cứu cách dùng các hình thức so sánh khi viết. 10 Bài 6: 1 3 - Nghiên cứu trước: Causes and Effects Essays  Tài liệu [1]: nội dung từ phần 3 đến 5, Bài 6  Ôn lại nội dung đã học ở buổi 8 và buổi 9.  Tra cứu cách dùng các thì về tương lai và các loại câu If. 11 Bài 6: 1 3 Ôn lại các bài đã học The practice of writing a Cause and Effect essay(tiếp theo) - Editing your writing - Putting all together 12 Kiểm tra giữa học phần 1 3 -Nghiên cứu trước:  Tài liệu [1]: nội dung Phần 1 và 2, Bài 7  Ôn lại nội dung đã học ở học buổi 10 và buổi 11.  Tra cứu từ vựng 13 Bài 7 -Nghiên cứu trước: Classification Essays  Tài liệu [1]: nội dung từ phần 3 đến 5, Bài 7  Ôn lại nội dung các loại bài luận đã học. Tra cứu nội dung về trạng ngữ chỉ thời gian và cách sử dụng liên từ. 14 Bài 7: 1 3 Ôn lại tất cả các bài đã học, chuẩn The practice of writing bị các câu hỏi, thắc mắc về bài học, Classification Essays (tiếp nội dung thi, hình thức thi... 5
  6. theo) - Editing your writing - Putting all together 15 Ôn tập 1 3 + Giải đáp thắc mắc + Công bố điểm + Kết thúc khóa học Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thượng Trí Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 6
nguon tai.lieu . vn