Xem mẫu

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Viết tiếng Anh 2 (Writing 2) - Mã số học phần: 1521092 - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 10 tiết  Thực hành (bài tập trên lớp, thảo luận, hoạt động cá nhân, hoạt động theo cặp, hoạt động nhóm...) : 20 tiết  Tự học : 60 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: TBM Thực hành tiếng Anh / Khoa Ngoại Ngữ 2. Học phần trước: Viết tiếng Anh 1 (Writing 1) 3. Mục tiêu của học phần:  Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh những kiến thức căn bản và nâng cao về viết đoạn văn. Đồng thời, giúp sinh viên nắm vững phương pháp viết một số dạng đoạn văn, bao gồm đoạn văn nêu định nghĩa, đoạn văn mô tả quy trình, đoạn văn miêu tả, đoạn văn bày tỏ quan điểm, đoạn văn tường thuật.  Giúp người học biết cách sắp xếp ý tưởng và sử dụng ngôn ngữ phù hợp cho từng thể loại đoạn văn.  Tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi chính kiến, triển khai ý và chia sẻ kinh nghiệm thông qua giao tiếp dưới dạng văn bản viết. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Hiểu được cấu trúc và cách viết đoạn văn trong tiếng PLO-K2 Anh 4.1.2. Phân biệt được các dạng đoạn văn khác nhau Kỹ năng 4.2.1. Áp dụng kiến thức học được vào việc viết một đoạn văn ngắn, đơn giản 4.2.2. Mô phỏng văn phong học thuật PLO-S6 4.2.3 Thể hiện được kỹ năng phân công công việc khi làm PLO-S9 việc theo nhóm, hợp tác tích cực với các thành viên 4.2.4 Tổ chức tốt việc tự học PLO-S5 Thái độ 4.3.1 Tự tin, sáng tạo, có khả năng trình bày ý kiến và đóng PLO-A5 góp chính kiến với thái độ hợp tác 4.3.2 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 4.3.3 Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi những ý kiến của người khác 4.3.4 Nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động học tập 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần được thực hiện thông qua 11 chương, với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vàphương pháp viết đoạn văn với các thể loại:  Kiến thức về đoạn văn, quá trình viết đoạn văn  Đoạn văn nêu định nghĩa  Đoạn văn tả quy trình  Đoạn văn miêu tả 1
  2.  Đoạn văn bày tỏ quan điểm  Đoạn văn tường thuật  Định hướng phát triển từ viết đoạn văn lên viết bài luận 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: (lý thuyết và thực hành) Buổi/Tiết Nội dung Ghi chú 1 (2 tiết) Chương 1 : Đoạn văn là gì? Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, Chương 2 : Phát triển ý tưởng để 4.3.3 viết đoạn văn 2 (2 tiết) Chương 3 : Câu chủ đề Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 3 (2 tiết) Chương 4 : Các câu hỗ trợ và câu Giải quyết mục tiêu 4.1.1, kết luận 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 Chương 5 : Ôn tập về đoạn văn Minitest (bài kiểm tra ngắn) 4 (2 tiết) Chương 6: Đoạn văn nêu định Giải quyết mục tiêu nghĩa 4.1.1, 4.1.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2 5 (2 tiết) Chương 6: Đoạn văn nêu định Giải quyết mục tiêu 4.1.1, nghĩa 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.4 6 (2 tiết) Chương 7 : Đoạn văn tả quy trình Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.1.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2 7 (2 tiết) Chương 7 : Đoạn văn tả quy trình Giải quyết mục tiêu 4.1.1, Kiểm tra thường xuyên lần 1 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.4 8 (2 tiết) Chương 8 : Đoạn văn miêu tả Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.1.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2 9 (2 tiết) Chương 8 : Đoạn văn miêu tả Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.4 10 (2 tiết) Kiểm tra giữa học phần 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 11 (2 tiết) Chương 9: Đoạn văn bày tỏ quan Giải quyết mục tiêu 4.1.1, điểm 4.1.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2 12 (2 tiết) Chương 9: Đoạn văn bày tỏ quan Giải quyết mục tiêu 4.1.1, điểm 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.4 13 (2 tiết) Chương 10 : Đoạn văn tường Giải quyết mục tiêu 4.1.1, thuật 4.1.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2 14 (2 tiết) Chương 10 : Đoạn văn tường Giải quyết mục tiêu 4.1.1, thuật 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.4 Kiểm tra thường xuyên lần 2 15 (2 tiết) Chương 11 : Các đoạn văn trong Giải quyết mục tiêu 4.1.1, bài luận 4.2.2 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học. - Thực hiện đầy đủ các bài tập và bài thực hành nhóm. - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá 2
  3. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.4 2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập được 4.1.1, 4.1.2, giao 20% 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2 3 Điểm kiểm tra giữa - Thi tự luận (60 phút) 4.1.1, 4.1.2, kỳ 20% 4.2.1, 4.2.2 4 Điểm thi kết thúc - Thi tự luận (60 phút) 4.1.1, 4.1.2, học phần - Tham dự đủ 80% tổng số tiết 50% 4.2.1, 4.2.2 - Bắt buộc dự thi 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] Great Writing 2 – Great Paragraphs, Keith S. Folse & April Muchmore-Vokoun & Elena Vestri Solomon, 4th Edition, Cengage Learning, 2013. 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] Effective Academic Writing 1, Alice Savage and Masoud Shafiei, Oxford, 2007. (Thư viện trường) [3] Refining Composition Skills – Rhetoric and Grammar, Mary K. Rutten, Reginal Smalley, Joann Rishel Kozyrev, 5th Edition, Heinle Cengage Learning, 2008. (Thư viện trường) 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Tuầ Lý Thực n/Bu Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên ổi (tiết) (tiết) 1 Chương 1:Đoạn văn là gì? 1 1 -Nghiên cứu trước: Ví dụ mẫu về đoạn văn Tài liệu [1]: nội dung Chương 1 Các chức năng của đoạn và 2 văn Tra cứu nội dung về câu và đoạn Chương 2 : Phát triển ý Tìm ví dụ minh họa tưởng để viết đoạn văn Cách hình thành và sắp xếp ý tưởng cho đoạn văn 2 Chương 3 : Câu chủ đề 1 1 -Nghiên cứu trước: Các chức năng của câu chủ Tài liệu [1]: nội dung Chương 3 đề. Ôn lại nội dung câu và đoạn đã Cách viết câu chủ đề : gồm học ở học Buổi 1. chủ đề và ý tưởng chủ đạo của đoạn văn 3 Chương 4 : Các câu hỗ trợ 1 1 -Nghiên cứu trước: và câu kết luận Tài liệu [1]: nội dung Chương 4 Ví dụ mẫu về câu hỗ trợ Ôn lại nội dung chức năng và Các dạng câu hỗ trợ cấu trúc của đoạn văn đã học. Ví dụ mẫu về câu kết luận Các dạng câu kết luận Chương 5 : Ôn tập về đoạn văn Các chức năng và cấu trúc 3
  4. của đoạn văn Minitest (bài kiểm tra ngắn) 4 Chương 6: Đoạn văn nêu 1 1 -Nghiên cứu trước: định nghĩa Tài liệu [1]: nội dung Chương 6 Phần 1: Dẫn nhập Ôn lại nội dung đã học ở Buổi 3. Phần 2: Tìm ý và lập dàn ý Tra cứu phần ngữ pháp trọng tâm Chương 6 5 Chương 6: Đoạn văn nêu 2 -Nghiên cứu trước: định nghĩa Tài liệu [1]: nội dung Chương 6 Phần 3: Phát triển ý Ôn lại nội dung đã học ở Buổi 4. Phần 4: Biên tập bài viết Phần 5: Thực hành 6 Chương 7 : Đoạn văn tả 1 1 -Nghiên cứu trước: quy trình Tài liệu [1]: nội dung Chương 7 Phần 1: Dẫn nhập Ôn lại nội dung đã học ở Buổi 5. Phần 2: Tìm ý và lập dàn ý 7 Chương 7 : Đoạn văn tả 2 - Nghiên cứu trước: quy trình Tài liệu [1]: nội dung Chương 7 Phần 3: Phát triển ý Ôn lại nội dung đã học ở Buổi 6. Phần 4: Biên tập bài viết Tra cứu phần ngữ pháp trọng tâm Phần 5: Thực hành Chương 7 Kiểm tra lần 1 8 Chương 8 : Đoạn văn 1 1 Nghiên cứu trước: miêu tả Tài liệu [1]: nội dung Chương 8 Phần 1: Dẫn nhập Ôn lại nội dung đã học ở Buổi 7. Phần 2: Tìm ý và lập dàn ý 9 Chương 8 : Đoạn văn 2 - Nghiên cứu trước: miêu tả Tài liệu [1]: nội dung Chương 8 Phần 3: Phát triển ý Ôn lại nội dung đã học ở Buổi 8. Phần 4: Biên tập bài viết Tra cứu phần ngữ pháp trọng tâm Phần 5: Thực hành Chương 8 10 Kiểm tra giữa học phần 2 Kiểm tra giữa học phần 11 Chương 9 : Đoạn văn bày 1 1 Nghiên cứu trước: tỏ quan điểm Tài liệu [1]: nội dung Chương 9 Phần 1: Dẫn nhập Ôn lại nội dung đã học ở Buổi 9. Phần 2: Tìm ý và lập dàn ý 12 Chương 9 : Đoạn văn bày 2 - Nghiên cứu trước: tỏ quan điểm Tài liệu [1]: nội dung Chương 9 Phần 3: Phát triển ý Ôn lại nội dung đã học ở Buổi Phần 4: Biên tập bài viết 10. Phần 5: Thực hành Tra cứu phần ngữ pháp trọng tâm Chương 9 13 Chương 10 : Đoạn văn 1 1 - Nghiên cứu trước: tường thuật Tài liệu [1]: nội dung Chương 10 Phần 1: Dẫn nhập Ôn lại nội dung đã học ở Buổi Phần 2: Tìm ý và lập dàn ý 11. 14 Chương 10 : Đoạn văn 2 Nghiên cứu trước: tường thuật Tài liệu [1]: nội dung Chương 10 Phần 3: Phát triển ý Ôn lại nội dung đã học ở Buổi Phần 4: Biên tập bài viết 12. 4
  5. Phần 5: Thực hành Tra cứu phần ngữ pháp trọng tâm Kiểm tra thường xuyên Chương 10 lần 2 15 Chương 11 : Các đoạn 1 1 Nghiên cứu trước: văn trong bài luận Tài liệu [1]: nội dung Chương 10 Ôn lại tất cả nội dung đã học các Chương 1 – 10 Ngày… tháng…. Năm 2017 Ngày… tháng…. Năm 2017 Ngày… tháng…. Năm 2017 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Thanh Trúc Ngày… tháng…. Năm 2017 Ban giám hiệu 5
nguon tai.lieu . vn