Xem mẫu

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O CƯƠNG CHI TI T H C PH N TRƯ NG I H C C N THƠ H c ph n: I N T CÔNG SU T & ƯD (Power Electronics and Application) - Mã s : CT395 - S Tín ch : 2 + Gi lý thuy t: 25 + Gi th c hành/bài t p/ án: 0/5/0 Trang b cho sinh viên ki n th c v lĩnh v c i n t công su t có th ti p thu các ti n b khoa h c k thu t trong vi c i m i công ngh , ti p c n nhi u thi t b bán d n công su t hi n i có tính năng k thu t ngày càng ư c hoàn thi n. T ó, có th thi t k các m ch i n t công su t trong các thi t b hi n i tiên ti n; có kh năng v n hành các m ch i n t công su t. 1. Thông tin gi ng viên Tên gi ng viên: GV. KS. LÊ THÀNH NGHIÊM Tên ngư i cùng tham gia gi ng d y: ơn v : Khoa Công ngh Thông tin & Truy n thông, i h c C n Thơ i n tho i: +84 71 831301 (ext. 257) E-mail: ltnghiem@cit.ctu.edu.vn 2. H c ph n tiên quy t: i n và Quang i cương (TN016) 3. N i dung 3.1. M c tiêu: Môn h c này nh m trang b cho sinh viên Ki n th c: V lĩnh v c i n t công su t có th ti p thu các ti n b khoa h c k thu t trong vi c i m i công ngh , ti p c n nhi u thi t b bán d n công su t hi n i có tính năng k thu t ngày càng ư c hoàn thi n. K năng: Có th thi t k và v n hành các m ch i n t công su t trong các thi t b hi n i tiên ti n. 3.2. Phương pháp gi ng d y: Lý thuy t 80%, bài t p 20%. 3.3. ánh giá môn h c: - Ki m tra gi a kỳ: 30% - Thi k t thúc 70% 4. cương chi ti t: N i dung Ti t – bu i Chương 1: CÁC LINH KI N BÁN D N CÔNG SU T 1.1 Diode công su t. 1.2 Transistor công su t. 2t – 1b 1.3 Thyristor. 1.4 Triac. Chương 2: CH NH LƯU DÙNG DIODE VÀ L C 4t – 2b 2.1 Khái ni m chung.
  2. 2.2 M ch ch nh lưu m t pha n a chu kỳ. 2.3 M ch ch nh lưu m t pha hai n a chu kỳ. 2.4 M ch ch nh lưu ba pha. 2.5 Các m ch l c. Chương 3:CH NH LƯU CÓ I U KHI N DÙNG THYRISTOR 3.1 Khái ni m chung. 3.2 Ch nh lưu i u khi n m t pha n a chu kỳ. 4t – 2b 3.3 Ch nh lưu i u khi n m t pha hai n a chu kỳ. 3.4 Ch ngh ch lưu ph thu c và trùng d n. 3.5 Ch nh lưu i u khi n ba pha. Chương 4: B BĂM I N ÁP M T CHI U 4.1 Khái ni m chung. 4.2 Nguyên t c ho t ng c a b băm i n áp m t chi u. 4t – 2b 4.3 Các ch v n hành. 4.4 n áp switching ( óng-ng t ). Chương 5: B I U CH NH I N ÁP XOAY CHI U 5.1 Nguyên t c i u ch nh dòng i n xoay chi u. 4t – 2b 5.2 i u ch nh dòng i n xoay chi u m t pha. 5.3 i u ch nh dòng i n xoay chi u ba pha. Chương 6: NGH CH LƯU 6.1 Nguyên t c ngh ch lưu c l p. 6.2 Ngh ch lưu c l p áp m t pha. 6.3 Ngh ch lưu c l p dòng m t pha. 4t – 2b 6.4 Ngh ch lưu n i ti p c ng hư ng. 6.5 Ngh ch lưu ba pha. 6.6 Ngh ch lưu sinus. 6.7 Ngh ch lưu i u bi n r ng xung ( PWM ). Chương 7: THI T B BI N T N 7.1 C u trúc b bi n t n. 4t – 2b 7.2 B bi n t n gián ti p. 7.3 B bi n t n tr c ti p. Chương 8: SƠ NG D NG 8.1 Sơ i u khi n ng cơ m t chi u có o chi u quay nh 2 m ch ch nh lưu m c song song ngư c. 8.2 Sơ i u khi n ng cơ m t chi u nh thi t b băm i n áp 1 chi u b ng thyristor. 8.3 Sơ i u khi n ng cơ không ng b rôto dây qu n nh 4t – 2b m ch ch nh lưu và ngh ch lưu n i vào rôto 8.4 Sơ i u khi n ng cơ không ng b b ng b i u ch nh dòng i n xoay chi u 3 pha. 8.5 sơ i u khi n ng cơ không ng b b ng thi t b bi n t n áp gián ti p 3 pha. 5. Tài li u c a h c ph n: [1] L’electrotechnique de puissance. Séguier Guy-Dunod, Paris 1985. [2] Powers electronics.Lander Cyril W.1989. [3] Technologie des composants électroniques. Besson René-Radio- 1990. [4] i n t công su t. Nguy n Bính-Hà n i 1994. [5] i n t công su t. Xuân Tùng-Trương Tri Ng -Hà n i 1999.
  3. Ngày 28 tháng 09 năm 2007 Duy t c a ơn v Ngư i biên so n KS. LÊ THÀNH NGHIÊM