Xem mẫu

  1. ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH THI TUYỂN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH Môn cơ bản: TRIẾT HỌC (Cho các ngành không chuyên Triết học) Vấn đề cơ bản của triết học. Các trường phái triết học. Phạm trù vật chất. Quan niệm của các nhà triết học duy vật trước Mác. Định nghĩa của Lênin về vật chất. Vật chất và vận động. Khái niệm vận động. Vận động là thuộc tính hữu cơ của vật chất. Tính mâu thuẫn của vận động. Ý nghĩa của quan điểm triết học duy vật biện chứng và vận động. Phạm trù ý thức. Quan điểm của triết học duy vật biện chứng về ý thức. Nguồn gốc và bản chất của ý thức. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Dưới góc độ nhận thức luận. Trong hoạt động thực tiễn. Phép biện chứng duy vật với tính cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và phát triển. Nội dung nguyên lí về mối liên hệ phổ biến. Nội dung nguyên lí phát triển. Ý nghĩa phương pháp luận. Những quyluật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Nội dung ý nghĩa qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Nội dung ý nghĩa qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại. Nội dung ý nghĩa qui luật phủ định của phủ định. Các phạm trù cơ bản của triết học. Cái chung và cái riêng. Nguyên nhân và kết quả. Nội dung và hình thức. Tất nhiên và ngẫu nhiên. Bản chất và hiện tượng. Khả năng và hiện thực. Lý luận nhận thức của triết học Mác – Lênin. Những nguyên tắc cơ bản của lý luận nhận thức. Bản chất của nhận thức.
  2. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Con đường biện chứng của nhận thức. Vấn đề chân lí. Phạm trù hình thái kinh tế xã hội Định nghĩa. Kết cấu. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất). Vận dụng vào điều kiện nước ta hiện nay. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Vận dụng vào thực tiễn nước ta trong giai đoạn hiện nay. Sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Giai cấp và đấu tranh giai cấp. Cách mạng xã hội. Vấn đề cá nhân và xã hội. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Khái niệm tồn tại xã hội. Khái niệm ý thức xã hội. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Ý nghĩa thực tiễn đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay.