Xem mẫu

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần: Viết Tiếng Anh 3 (Writing 3) ­ Mã số học phần: 1410173 ­ Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  ­ Thuộc chương trình đào tạo của:  Bậc: Đại học Ngành: 1/ Kinh Doanh Quốc Tế           2/ Tiếp Thị           3/ Quản Trị Nhân Sự ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết  Làm bài tập trên lớp : 20 tiết  Thảo luận : 10 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 00 tiết  Hoạt động theo nhóm : 00 tiết  Thực tế: : 00 tiết  Tự học : 60 giờ ­  Đơn vị phụ trách  học phần:  Bộ môn: Thực hành tiếng  Khoa: QTKDQT 2. Học phần trước: Viết 1, 2 3. Mục tiêu của học phần:  ­ Áp dụng các nguyên tắc vào việc tổ chức câu và đoạn văn một cách rõ ràng, mạch lạc.  1
  2. ­ Viết một bài luận văn theo nhiều thể loại khác nhau bằng cách sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc phù  hợp. ­ Phân tích, lập luận nhiểu thể loại văn bản. ­ Viết các bài văn theo từng tình huống cụ thể cho sẵn.  ­ Bổ sung vốn từ và thuật ngữ tiếng Anh trong quá trình thực hành viết. ­ Lên ý tưởng viết theo từng chủ đề. ­ Mở rộng khả năng tham gia thảo luận và diễn đạt được ý muốn nói bằng tiếng Anh. ­ Hoàn thiện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. 4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1.  Sinh viên hiểu và áp dụng các nguyên tắc  K1 viết vào việc tổ  chức câu và đoạn văn một cách   rõ ràng, mạch lạc. 4.1.2. Nắm vững các kiến thức văn phạm. K2 4.1.3. Viết một bài luận văn theo nhiều thể  loại   K3 khác nhau bằng cách sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc  phù hợp. 4.1.4.   Bổ   sung   vốn   từ   vựng   thông   dụng   và  K4 chuyên ngành thông qua những chủ đề khác nhau.  Kỹ năng 4.2.1. Phân tích, lập luận nhiểu thể loại văn bản. S1 4.2.2.  Viết các bài văn chính xác, phù hợp theo  S2 từng tình huống cụ thể cho sẵn. 4.2.3. Lên ý tưởng viết theo từng chủ đề. S3 Thái độ 4.3.1.  Sinh viên hoàn thiện thái độ  học tập chủ  A1 động. 4.3.2. Rèn tính cẩn thận, tập trung khi viết A2 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Môn học cung cấp những kiến thức về kỹ năng viết luận thông qua phương pháp giải thích lý  thuyết một cách chi tiết, rõ ràng, cùng các hoạt động thực hành thiết thực giúp sinh viên viết   câu, đoạn văn, bài luận một cách chính xác và hiệu quả.  2
  3. Ngoài giáo trình chính được sử  dụng trên lớp, tài liệu tham khảo cũng cung cấp các bài viết  mẫu theo các chủ đề đa dạng, được lựa chọn cẩn thận theo từng phong cách viết khác nhau   giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành và ý tưởng trong quá trình hoàn thành một bài luận  hoàn chỉnh. Đặc biệt  ở  phần “Xây dựng từ  vựng” chú trọng các hoạt động nhằm khuyến  khích sinh viên tự bổ sung từ vựng và sử dụng những từ mới trong bài viết của mình.  6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học trên lớp. ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân/nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. ­ Tham dự thi kết thúc học phần. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: Trọng  TT Điểm thành phần Quy định Mục tiêu số 1 Điểm chuyên cần Điểm danh 10% 4.3.1 2 Điếm thực hành tại lớp Bài làm cá nhân 10% 4.2.2 4.3.2,3 3 Điểm thi giữa kỳ Thi viết (60 phút) 20% 4.1.1­4 4.2.1­3 4.3.1­3 4 Điểm thi kết thúc học phần ­ Thi viết  (60 phút) 60% 4.1.1­4 ­ Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết ­  4.2.1­3 Bắt buộc dự thi  4.3.1­3 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ  0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  3
  4. ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả  các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân  với trọng số tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số  thập   phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1] Great essays: Great writing 4 / Keith S. Folse, April Muchmore­Vokoun, Elena Vestri Solomon.  ­ 3rd ed. ­ Boston, Mass : Heinle, Cengage Learning, 2010. 8.2. Tài liệu tham khảo: [2] Effective Academic Writing 3, Jason Davis, Rhonda Liss, Oxford University Press, 2006 [3] Steps to Writing Well with Additional Readings Sixth Edition, Jean Wyrick,  Thomson/Wadsworth, 2005 [4] Writing articles and newsletters / Pamela Brooks. ­ Havant : Rowmark, 2002 Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
nguon tai.lieu . vn