Xem mẫu

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần : Viết tiếng Anh 1 (Writing 1) - Mã số học phần : 1510082 - Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của: bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần :  Nghe giảng lý thuyết : 10 tiết  Thực hành (Làm bài tập trên lớp/ Thảo luận/ Hoạt động theo cặp, nhóm): 20 tiết  Tự học : 60 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Tổ bộ môn thực hành tiếng Anh / Khoa Ngoại Ngữ 2. Học phần trước: Không 3. Mục tiêu của học phần: Học phần có mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức về văn phạm, cấu trúc, và tư duy viết câu tiếng Anh chính xác, phát triển các kỹ năng viết câu, tạo nền tảng cho viết đoạn và bài luận ở các học phần sau. Bên cạnh đó rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập, đức tính phù hợp cho môn viết. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Hiểu được cấu trúc và cách viết đoạn văn trong tiếng Anh PLO - K2 4.1.2. Phân biệt được các dạng đoạn văn khác nhau Kỹ năng 4.2.1. Áp dụng kiến thức học được vào việc viết một đoạn văn ngắn, đơn giản 4.2.2. Mô phỏng văn phong học thuật PLO - S6 4.2.3 Thể hiện được kỹ năng phân công công việc khi làm việc PLO - S9 theo nhóm, hợp tác tích cực với các thành viên 4.2.4 Tổ chức tốt việc tự học PLO - S5 Thái độ 4.3.1 Tự tin, sáng tạo, có khả năng trình bày ý kiến và đóng góp PLO - A5 chính kiến với thái độ hợp tác 4.3.2 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 4.3.3 Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi những ý kiến của người khác 4.3.4 Nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động học tập 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần bao gồm 6 bài với các mảng kiến thức liên quan đến cấu trúc câu, thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu các loại câu trong tiếng Anh và các điểm văn phạm cần thiết cho viết câu. Mỗi bài, bao gồm các nội dung chính: Writing, Grammar, Building Vocabulary và rất nhiều bài tập thực hành. 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: (lý thuyết và thực hành) Buổi/Tiết Nội dung \Ghi chú (2 tiết) Introduction to the course 1
  2. 2 & 3 (4 tiết) Unit 1: Understanding sentence Giải quyết mục tiêu basics 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 4 & 5 (4 tiết) Unit 3: Writing about the present Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 6 & 7 (4 tiết) Unit 4: Writing about the past Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 8 & 9 (4tiết) Unit 5: Describing actions Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 10 Midterm 11 & 12 (4 tiết) Unit 6: Writing about the future Giải quyết mục tiêu 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 13 & 14 (4 tiết) Unit 7: Writing complex sentences Giải quyết mục tiêu 4.1.1, with adjective clauses 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 15 Review 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học. - Thực hiện đầy đủ các bài tập và bài thực hành nhóm. - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 5% 4.3.1 2 Điểm thái độ 5% 4.3.2 4.3.3 3 Điểm kiểm tra nhanh 2 bài tự luận 10% Giải quyết mục tiêu 4.1.1-4.1.3, 4.2.1-4.2.3, và 4.3.1-4.3.3 2
  3. 4 Điểm kiểm tra giữa 1 bài tự luận 4.1.1đến kỳ 20% 4.1.3; 4.2.1 và 4.2.2 5 Điểm thi kết thúc học 1 bài tự luận 4.1.1đến phần 50% 4.1.3; 4.2.1 và 4.2.2 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] Great writing 1, Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, & Elena V. Solomon, Sherrise Roehr, 2014 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] Keith S. Folse, K.S., Muchmore-Vokoun, A. & Solomon, E.V. (2012). Great Sentences for Great Paragraphs (Third Edition) Book 1. Heine Cengage Learning 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên (tiết) (tiết) 1 Introduction to the course 2 1 Nghiên cứu trước Unit 1 2+3 Unit 1: Understanding sentence basics 2 1 Nghiên cứu trước Unit 3 4+5 Unit 3: Writing about the present 2 1 Nghiên cứu trước Unit 4 6+7 Unit 4: Writing about the past 2 1 Nghiên cứu trước Unit 5 8+9 Unit 5: Describing actions 3 Ôn tập Unit 1, 3, 4, 5 10 Midterm 2 1 Nghiên cứu trước Unit 6 11 + 12 Unit 6: Writing about the future 2 1 Nghiên cứu trước Unit 7 13 + 14 Unit 7: Writing complex sentences with 2 1 Ôn tập Unit 1, 3, 4, 5, 6, 7 adjective clauses 15 Review 3 Chuẩn bị thi Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Vưu Tiến Vĩ Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 3
nguon tai.lieu . vn