Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Pháp luật Đại cương (Basic Law) - Mã số học phần: KL001 - Số tín chỉ : 2 TC (20 tiết lý thuyết, 10 tiết bài tập/thực hành) 2. Đơn vị phụ trách học phần: - Bộ môn - Khoa/Viện : Kinh tế - Xã hội – Nông thôn : Phát triển Nông thôn 3. Học phần tiên quyết: Không 4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật. Trên cơ sở đó, đi vào giới thiệu khái quát quy định pháp luật hiện hành của một số ngành luật cơ bản nhưngành Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lao động, Luật Đất đai... 5. Mục tiêu của học phần: 5.1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam đồng thời những quy định pháp luật chung, phổ biến trong đời sống của xã hội Việt Nam như Luật Lao động, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hình sự… 5.2. Kỹ năng: Kỹ năng vận dụng một số quy định của pháp luật vào thực tế cuộc sống, giải quyết được một số tình huống cơ bản trên cơ sở áp dụng quy định pháp luật. 5.3. Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về tổ chức Nhà nước và hệ thống pháp luật ở Việt Nam, từ đó tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thực tế. 6. Đề cương học phần: Chương 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Chương 2. Nội dung Số tiết NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP 10 LUẬT Nguồn gốc Nhà nước và Pháp luật Những nhận thức chung về Nhà nước và Pháp luật Tổng quan về hệ thống chính trị Những vấn đề cơ bản về Nhà nước CHXH CN Việt Nam Bài tập PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 11 VIỆT NAM 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Chương 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Hình thức pháp luật Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý Pháp chế xã hội chủ nghĩa Bài tập CÁC NGÀNH LUẬT CHỦ YẾU TRONG HỆ THỐNG 9 PHÁP LUẬT VIỆT NAM (2 ngành luật tìm hiểu trong 1 tiết) Ngành Luật Hiến pháp Ngành Luật Hành chính Ngành Luật Hình sự Ngành Luật Dân sự Ngành Luật Hôn nhân và Gia đình Ngành Luật Thương mại Ngành Luật Lao động Ngành Luật Đất đai Bài tập Ôn tập 6. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng; giới thiệu tình huống thực tế cho sinh viên phân tích và giải quyết; cho sinh viên làm việc, thảo luận theo nhóm. 8. Đánh giá: - Chuyên cần : 10 % - Kiểm tra giữa kỳ : 40 % - Kiểm tra cuối kỳ : 50 % 9. Tài liệu học tập: Thông tin về tài liệu 1. Giáo trình, bài giảng: - Giáo trình pháp luật Đại cương/ Phan Trung Hiền – Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, 2009. - Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật/ Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2011. - Giáo trình Luật Dân sự/ Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2013. - Giáo trình Luật Lao động/Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2013. - Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình/Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2013. - Tập bài giảng Nhà nước và Pháp luật đại cương/ Diệp Thành Nguyên – Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, 2003. - Tập bài giảng Luật Thương mại/ Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, 2001. 2. Tài liệu tham khảo khác: - Hiến pháp 2013. - Bộ luật lao động 2012 - Bộ luật Dân sự 2005. - Bộ luật Hình sự 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009). - Luật Thương mại 2005. - Luật Hôn nhân và gia đình 2002. ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn