Xem mẫu

  1. Trường ĐH Sư Phạm Kỷ Thuật TP.HCM Khoa Khoa Học Cơ Bản ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Bộ Môn Toán Tên môn học : XÁC SUẤT THỐNG KÊ Tên Tiếng Anh: PROBABILITY AND STATISTICS Số TC (ĐVHT) : 3 ( 2LT + 1BT) Trình độ : Đ ại h ọc 1. Mục tiêu học phần. Sau khi hoàn thành tốt học phần này sinh viên có phải : - Nắm vững khái niệm xác suất và các công thức tính. - Áp dụng được các bài toán thống kê cơ bản trong nghiên cứu khoa học, trong đời sống sản xuất. 2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. Học phần này giới thiệu các kiến thức về Xác suất và thống kê toán gồm : Các khái niệm cơ bản trong lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết mẫu và các bài toán cơ bản của thống kê như ước lượng, kiểm định giả thuyết, hồi qui và tương quan. 3. Điều kiện tiên quyết: Học xong Toán cao cấp về hàm 1 biến, nhiều biến. 4. Nhiệm vụ của sinh viên ♦ Dự lớp: : Tối thiểu 80% số giờ học ♦ Bài tập : Làm được ít nhất 2/3 lượng bài tập mà GV yêu cầu. ♦ Khác : Chuẩn bị được 1 máy tính bỏ túi có chức năng thống kê. 5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên. ♦ Thang điểm : 10 Tiêu chuẩn đánh giá : Theo qui chế hiện hành. ̣ ́ ̉ ̣ ̀ 6. Nôi dung chi tiêt cua hoc phân Chương 1: CAC KHAI NIÊM CƠ BAN TRONG LÝ THUYÊT XAC SUÂT ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ I. Giai tich tổ hợp : ̉ ́ ́ ́ I.1. Quy tăc đêm. I.2. Chinh hợp không lăp và lăp. Hoan vi. ̉ ̣ ̣ ́ ̣ 1
  2. I.3. Tổ hợp, nhị thức Newton. II. Phep thư và biên cố : ́ ́ II.1. Khai niêm phep thư và biên cố ́ ̣ ́ ́ II.2. Cac phep toan về biên cô. Biên cố xung khăc, biên cố đôi lâp. ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ II.3. Khái niệm về nhóm biến cố đồng khả năng. II.4. Nhom đây đủ cac biên cô. ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ III. Xac suât : ́ ̣ ́ ́ III.1. Khai niêm xac suât. III.2. Cac đinh nghia xac suât : cổ điên, thông kê. ́ ̣ ̃ ́ ́ ̉ ́ III.3. Tinh chât cua xac suât. Công thức công thứ nhât. ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ IV. Xac suât có điêu kiên : ́ ́ ̀ ̣ IV.1. Đinh nghia xac suât có điêu kiên. Sự đôc lâp cua biên cô. ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ IV.2. Công thức nhân xac suât. Công thức công xac suât (Công thức cộng thứ 2). ́ ́ ̣ ́ ́ IV.3. Dãy phép thư độc lập-Công thức Béc-nu-li. IV.4. Công thức xac suât đây đu. Công thức Bayes. ́ ́ ̀ ̉ Chương 2: BIÊN SỐ NGÂU NHIÊN ́ ̃ I. Khai niêm biên số ngâu nhiên. Phân loai biên ngâu nhiên. ́ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̃ II. Luât phân phôi xac suât cua biên ngâu nhiên : ̉ ́ ́ ́ II.1. Bang phân phôi xac suât. II.2. Ham phân phôi xac suât : Đinh nghia và tinh chât. Ham phân phôi tich luy. ̀ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ̃ II.3. Ham mât độ xac suât : Đinh nghia, tinh chât, ý nghia. ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̃ III. Cac đăc trưng số cua biên ngâu nhiên. ́ ̣ ̉ ́ ̃ III.1. Kỳ vong : Đinh nghia, tinh chât, ý nghia. ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̃ III.2. Phương sai : Đinh nghia, tinh chât, ý nghia. ̣ ̃ ́ ́ ̃ III.3. Mod : Đinh nghia, ý nghia. ̣ ̃ ̃ III.4. Med : Đinh nghia, ý nghia. ̣ ̃ ̃ Chương 3: CAC PHÂN PHÔI XAC SUÂT THƯƠNG DUNG ́ ́ ́ ́ ̀ I. Phân phôi nhị thức : ́ ̣ ̃ I.1. Đinh nghia. ́ ̣ ́ I.2. Cac đăc sô. ́ II. Phân phôi Poisson : 2
  3. II.1. Đinh nghia. ý nghia. ̣ ̃ ̃ ́ ̣ ́ II.2. Cac đăc sô. II.3. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson. ́ ̉ III. Phân phôi chuân : III.1. Đinh nghia, ý nghia. Chuân đơn gian. ̣ ̃ ̃ ̉ ̉ ́ ̣ ́ III.2. Cac đăc sô. III.3. Ham Laplace. Công thức xac suât đôi với phân phôi chuân. ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ III.4. Xâp xỉ phân phôi nhị thức bơi phân phôi chuân. ́ ́ ́ ̉ IV. Phân phôi “khi binh phương”- cách tra bảng “Khi bình phương” ́ ̀ V. Phân phôi Student.- Cách tra bảng Student ́ VI. Khái niệm về biên số ngâu nhiên 2 chiêu. ́ ̃ ̀ Chương 4: LÝ THUYÊT MÂU ́ ̃ I. Ví dụ mơ đâu. Khai niêm đam đông, mâu ngâu nhiên. Thông kê trên mâu. ̀ ́ ̣ ́ ̃ ̃ ́ ̃ II. Cac phương phap lây mâu. Tinh ngâu nhiên, khach quan và đủ cơ cua mâu. ́ ́ ́ ̃ ́ ̃ ́ ̉ ̃ III. Cac đăc trưng cua mâu : trung binh mâu, phương sai mâu, phương sai mâu điêu ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̃ ̃ ̃ ̀ chinh, tỉ lệ mâu. ̉ ̃ IV. Phân phôi cua cac đăc trưng mâu. ́ ̉ ́ ̣ ̃ V. Cach tinh cac đăc trưng trung bình và phương sai mẫu : Trực tiêp, biên đôi, Tính ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ bằng máy tính có chức năng thống kê. Chương 5: LÝ THUYÊT ƯƠC LƯƠNG ́ I. Khai niêm ước lượng. ́ ̣ II. Ước lượng điêm: ̉ II.1. Ước lượng không chêch. ̣ II.2. Ước lượng hiêu qua. ̣ ̉ II.3. Ước lượng vững. II.4. Ước lượng cua cac đăc số ̉ ́ ̣ III. Ước lượng khoang : ̉ III.1. Khoảng ước lượng cho trung binh. ̀ III.2. Khoảng ước lượng cho phương sai. III.3. Khoảng ước lượng cho tỉ lê. ̣ III.4. Các bài toán : Xac đinh cơ mâu, xác định độ tin cậy. ́ ̣ ̃ 3
  4. Chương 6: KIÊM ĐINH GIẢ THUYÊT THÔNG KÊ ̉ ̣ ́ ́ I. Bai toan mơ đâu. Khai niêm sai lâm loai I và II. Mức ý nghia cua kiêm đinh. ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̉ ̉ ̣ II. Kiêm đinh về trung binh. ̉ ̣ ̀ III. Kiêm đinh về tỉ lê. ̉ ̣ ̣ IV. Kiêm đinh về sự băng nhau cua 2 trung binh, 2 tỉ lê. ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ V. Kiêm đinh về tinh đôc lâp. ̉ ̣ ́ ̣ ̣ Chương 7: TƯƠNG QUAN VÀ HÔI QUI ̀ I. Hệ số tương quan : Đinh nghia, tinh chât, ý nghia. ̣ ̃ ́ ́ ̃ II. Hệ số tương quan mâu. Bang tương quan thực nghiêm. ̃ ̉ ̣ III. Đường hôi qui thực nghiêm. Công thức ước lượng hệ số cua đường hôi qui trong ̀ ̣ ̉ ̀ trường hợp đường hôi qui là đường thăng. ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ 7. Tai liêu hoc tâp cho sinh viên 7.1. Tai liêu hoc tâp chinh: Xác xuất thống kê (Giáo trình nội bộ). ̀ ̣ ̣ ̣ ́ 7.2. ̀ ̣ ̉ Tai liêu tham khao: 1. Xác xuất thống kê (Lý thuyết, bài tập), Đặng Hấn, NXB thống kê, 1996. 2. Xac suât thông kê (Lý thuyêt, bai tâp), Tông Đinh Quy, NXB ĐHQG Hà Nôi, 1997 ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ Họ tên ngươi biên soan: ̣ Dương Ngọc Hảo Kí tên................ Họ tên ngươi phan biên: ̉ ̣ Bộ môn Toán Kí tên................ Chủ nhiêm bộ môn: ̣ Nguyễn Thị Ngoạn Kí tên................ 4
nguon tai.lieu . vn