Xem mẫu

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hành :
 2. §Ò ¸n m«n häc Môc lôc A. Lêi nãi ®Çu ............................................................................................ B. Néi dung.................................................................................................... PhÇn I c¬ së lý luËn cña ®Ò tμi .................................................... I ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n (B§S) .................................................................... 1: Kh¸i niÖm....................................................................................................... 2: Vai trß cña thÞ tr−êng B§S .......................................................................... 3: §Æc diÓm chñ yÕu cña thÞ tr−êng B§S ........................................................ 4: C¸c yÕu tè cña thÞ tr−êng B§S néi dungvμ vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ...................................................................................... 1: Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ...................................... a. Sù cÇn thiÕt vμ vai trß qu¶nlý nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ .................... b. Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ..................................... 2. Néi dung qu¶n lý nha n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ................................... 3. C¸c c«ng cô qu¶n lý nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi c«ng t¸c qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S...................................................................... PhÇn II: thùc tr¹ng qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S .................................................................................................. I.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng B§S ë n−íc ta .................................... II.T×nh h×nh qu¶n lý cña nhμ nøoc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ......................... III.®¸nh gi¸: .................................................................................................... 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc................................................................................ 2. H¹n chÕ .......................................................................................................... 3. Nguyªn nh©n ................................................................................................. 4. HËu qu¶ ......................................................................................................... Hμ Néi: 12- 2003 1
 3. §Ò ¸n m«n häc PhÇn III: quan ®iÓm, ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S .................................................................................................. I. Quan ®iÓm cña ®¶ng vμ nhμ n−íc viÖt nam vÒ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa ................. II. Nh÷ng ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S...................................................................... C. kÕt luËn ................................................................................................... tμi liÖu tham kh¶o ................................................................................ Hμ Néi: 12- 2003 2
 4. §Ò ¸n m«n häc Lêi nãi ®Çu BÊt ®éng s¶n khi tham gia thÞ tr−êng thi trë thμnh mét lo¹i hμng ho¸ ®Æc biÖt mμ kh«ng mét nhμ n−íc nμo bá qua viÖc ®Þnh h−íng, ®iÒu tiÕt vμ kiÓm so¸t. §iÒu nμy kh«ng quyÕt ®Þnh bëi ý chÝ cña nhμ n−íc mμ lμ sù b¾t buéc ph¶i lμm ®Ó toμn bé nÒn kinh tÕ ®−îc vËn hμnh mét c¸ch lμnh m¹nh vμ cã hiÖu qu¶. Kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn ®ù¬c vai trß to lín cña thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ®èi víi nÒn kinh tÕ nh− t¨ng nguån thu vμo ng©n s¸ch, kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ... còng nh− chóng ta kh«ng thÓ bá qua vai trß cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. Dùa trªn t×nh h×nh hiÖn nay, môc ®Ých chiÕn l−îc cña ®¶ng ta còng nh− nh÷ng ®Æc thï cña thÞ tr−êng B§S ë viÖt nam th× sù qu¶n lý cña nhμ n−íc lμ kh«ng thÓ thiÕu. ChÝnh v× thÕ em ®· lùa chän ®Ò tμi: Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S ë viÖt nam. ThÞ tr−êng B§S ë ViÖt Nam ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò ch−a râ rμng, cÇn ®−îc lμm s¸ng tá. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi bμi viÕt nμy, em chØ xin tr×nh bμy vÒ mét khÝa c¹nh nhá ®ã lμ vai trß qu¶n lý, ®iÒu tiÕt cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S vμ c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng vai trß cña nhμ n−íc trong viÖc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S ë ViÖt Nam. §Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých trªn ta sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nh− ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö , ph©n tÝch tæng hîp ...tËp trung vμo ph©n tÝch néi dung vμ c«ng cô qu¶n lý cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−¬ng B§S. Trong bμi nghiªn cøu nμy sÏ gåm ba phÇn chÝnh : 1.c¬ së lý luËn cña ®Ò tμi Hμ Néi: 12- 2003 3
 5. §Ò ¸n m«n häc 2.thùc tr¹ng 3.quan ®iÓm , ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p do thêi gian cã h¹n nªn viÖc tham kh¶o tμi liÖu phôc vô cho ®Ò tμi nμy kh«ng ®−îc nhiÒu, v× thÕ bμi lμm cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®−îc sù chØ b¶o vμ gãp ý cña quý thÇy c« ®Ó bμi lμm cña em tèt h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n: thÇy Hoμng C−êng, c« Ph¹m Lan H−¬ng ®· tËn t×nh h−íng dÉn gióp em hoμn thμnh ®Ò ¸n nμy! Hμ Néi: 12- 2003 4
 6. §Ò ¸n m«n häc Néi dung PhÇn I: c¬ së lý luËn cña ®Ò tμi I. thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 1: kh¸i niÖm BÊt ®éng s¶n theo nghÜa th«ng th−êng nhÊt ®−îc hiÓu lμ ®Êt ®ai vμ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cè ®Þnh trªn ®Êt ®ai. Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, vai trß cña thÞ tr−êng B§S ngμy cμng trë thμnh yÕu tè cã tÇm quan träng vμ tõng b−íc ®−îc nhËn thøc ®Çy ®ñ h¬n. ViÖc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S sÏ t¹o thªm c¸c yÕu tè ®Çu vμo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ sö dông nguån néi lùc cã hiÖu qu¶. ChÝnh v× thÕ , muèn hiÓu râ ®−îc néi dung cña ®Ò tμi ta ph¶i b¾t ®Çu tõ nh÷ng c¸i c¬ b¶n nhÊt , mμ tr−íc tiªn ®ã lμ c¸c kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß vμ c¸c yÕu tè cã liªn quan cña thÞ tr−êng B§S. Theo ®iÒu 181bé luËt d©n sù ViÖt nam th× B§S lμ c¸c tμi s¶n kh«ng di dêi ®−îc, bao gåm: - ®Êt ®ai - nhμ ë, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi ®Êt ®ai, kÓ c¶ c¸c tμi s¶n g¾n liÒn víi nhμ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®ã. - c¸c tμi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®ai - c¸c tμi s¶n do luËt ®Þnh. Ta thÊy r»ng kh¸i niÖm B§S ngay trong luËt cña ViÖt Nam còng lμ mét kh¸i niÖm më, bao hμm trong nã nhiÒu chñng lo¹i hμng ho¸ kh¸c nhau. Tuy nhien cã thÓ thÊy bé phËn c¨n b¶n cña B§S chÝnh lμ quyÒn Hμ Néi: 12- 2003 5
 7. §Ò ¸n m«n häc sö dông ®Êt, do ®ã chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cã ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù h×nh thμnh, vËn hμnh vμ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng B§S. Sau khi ®· hiÓu s¬ qua vÒ B§S , ta sÏ ®Æt ra c©u hái: ThÕ nμo lμ thÞ tr−êng B§S ? ®ã lμ ®Þa ®iÓm, lμ n¬i mμ t¹i ®ã ng−êi b¸n vμ ng−êi mua tμi s¶n B§S t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x©y dùng gi¸ c¶ vμ sè l−îng hμng hãa B§S ®−îc thùc hiÖn. ThÞ tr−êng B§S bao gåm ba thÞ tr−êng nh¸nh: + thÞ tr−êng B§S + thÞ tr−êng cho thuª B§S + thÞ tr−êng thÕ chÊp vμ b¶o hiÓm B§S Vμ theo trËt tù thêi gian thÞ tr−êng B§S ®−îc chia thμnh : - thÞ tr−êng cÊp I (hay thÞ tr−êng s¬ cÊp): §©y lμ thÞ tr−êng chuyÓn nh−îng, giao hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt. - ThÞ tr−êng cÊp II: §ã lμ thÞ tr−êng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh B§S ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. -thÞ tr−êng cÊp III: Lμ thÞ tr−êng b¸n l¹i hoÆc cho thuª l¹i c¸c c«ng tr×nh ®· ®−îc mua hoÆc thuª. HiÖn nay ®· xuÊt hiÖn c¸c lo¹i thÞ tr−êng B§S sau ®©y: - ThÞ tr−êng nhμ ë vμ ®Êt ë - ThÞ tr−êng B§S phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh - ThÞ tr−êng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt Còng gièng nh− c¸c lo¹i thÞ tr−êng kh¸c cïng víi sù xuÊt hiÖn vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S lμ hμng ho¸ B§S. hμng ho¸ B§S cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng, kh«ng gièng víi c¸c lo¹i hμng ho¸ kh¸c: Nã chØ tiªu hao dÇn dÇn gi¸ trÞ nh−ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh d¸ng tù nhiªn cña gi¸ trÞ sö dông trong qu¸ tr×nh tiªu dïng cho s¶n xuÊt hoÆc cho c¸ nh©n sö dông nh− nhμ cöa, x−ëng m¸y,... Riªng víi ®Êt ®ai th× ®ã lμ mét tμi nguyªn quý gi¸ vμ lμ yÕu tè ®Çu vμo cho s¶n xuÊt, kinh doanh B§S. §Êt ®ai lμ Hμ Néi: 12- 2003 6
 8. §Ò ¸n m«n häc mét lo¹i hμng ho¸ ®Æc biÖt . nãi ®Õn thÞ tr−êng mua b¸n, chuyÓn nh−îng ®Êt ®ai th× thùc ra ®ã chÝnh lμ thÞ tr−êng mua b¸n, chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt. 2: vai trß cña thÞ tr−êng B§S. tæ chøc, qu¶n lý tèt thÞ tr−êng B§S. Ch¨m lo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nhμ ë cho nh©n d©n, nhÊt lμ ë c¸c vïng ®« thÞ; ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc x©y dùng vμ kinh doanh nhμ ë. KhuyÕn khÝch c¸c thμnh phÇn kinh tÕ tham gia x©y dùng vμ kinh doanh nhμ ë theo sù h−íng dÉn vμ qu¶n lý cña nhμ n−íc. Cã thÓ nãi ®©y lμ mét chñ tr−¬ng lín vμ cã tÇm chiÕn l−îc quan träng mμ ®¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø VIII ®· x¸c ®Þnh. Ta kh¼ng ®Þnh ®−îc ®iÒu trªn tr−íc hÕt lμ v× kinh doanh B§S lμ mét trong nh÷ng ngμnh kinh tÕ mòi nhän gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch vμ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tæng s¶n phÈm quèc néi ®èi víi mét quèc gia. Quan träng h¬n, nhμ ë cßn lμ mét tμi s¶n cña mçi quèc gia, chiÕm 20% - 50% tμi s¶n, nhê ®ã mμ t¹o ra ®éng lùc to lín thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch luü cña c¸c hé gia ®×nh vμ c¸ nh©n. ThÞ tr−êng B§S ph¸t triÓn ®ã lμ nh©n tè ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc vμ n©ng cao ®êi sèng cña c¸c tÇng líp d©n c− nhê ph¸t triÓn nhu cÇu kinh doanh, cung cÇu nhμ ë, ... nã lμ tiªu chÝ ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng ph¸t triÓn cñamçi quèc gia, mçi vïng. Trªn c¬ së quy luËt vËn hμnh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng th× nguån hμng ho¸ B§S ngμy cμng phong phó, ®a d¹ng víi chÊt l−îng ngμy cμng cao nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngμy mét t¨ng cña kinh doanh vμ nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, tiªu dïng cña d©n c−. ®Æc tr−ng cña hμng ho¸ giao l−u trao ®æi trªn thÞ tr−êng B§S ( chñ yÕu lμ nhμ , ®Êt vμ kÕt cÊu h¹ tÇng) chóng hμm chøa nhiÒu ý nghÜa: VÒ mÆt kinh tÕ nã lμ tμi s¶nquan träng nhÊt cña mçi gia ®inh vμ x· héi; vÒ gi¸ trÞ sö dông nã lμ n¬i diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng ë, lμm viÖc, nghØ ng¬i gi¶i trÝ, giao tiÕp Hμ Néi: 12- 2003 7
 9. §Ò ¸n m«n häc ,...cóa con ng−êi vμ vÒ mÆt m«i tr−êng nã lμ mét thμnh phÇn chñ yÕu t¹o nªn h×nh ¶nhkh«ng gian, mü quan vμ c¶nh quan m«i tr−êng ®« thÞ... Ngoμi ra,thÞ tr−êng B§S lμ bé phËn trong hÖ thèng c¸c thÞ tr−êng. Bëi vËy, sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S gãp phÇn h×nh thμnh c¸c lo¹i thÞ tr−êng, kÝch thÝch c¸c ngμnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, thÞ tr−êng vèn, thÞ tr−êng lao ®éng ,... cïng ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®ã c¬ chÕ thÞ tr−êng míi ®−îc vËn hμnh vμ ph¸t huy t¸c dông. Theo WB, nÕu ngμnh nhμ ®Êt t¨ng thªm mét c«ng nh©n viªn chøc th× cã thÓ ®Èy ngμnh s¶n xuÊt cã liªn quan kh¸c t¨ng thªm hai c«ng nh©n viªn chøc. VÒ mÆt x· héi, ngμnh kinh doanh B§S cßn cã nhiÖm vô cung cÊp cho x· héi nh÷ng hμng ho¸ thiÕt yÕu ®Æc biÖt,phôc vô trùc tiÕp cho nhu cÇu s¶n xuÊt, sinh ho¹t, ®i l¹i cña d©n c− nh− kÕt cÊu h¹ tÇng x· héi vμ h¹ tÇng kü thuËt. Chóng ta ®ang tiÕn hμnh viÖc t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý vÜ m« cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, nh−ng ng−îc l¹i, sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng B§S sÏ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®æi míi qu¶n lý ®Êt ®ai, nhμ ë còng nh− c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c¸c c¬ së kinh tÕ x· héi kh¸c vμ gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ B§S. Thªm vμo ®ã, thÞ tr−êng B§S ph¸t triÓn sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt mèi quan hÖ cña c¸c lîi Ých: lîi Ých nhμ n−íc lîi Ých chñ ®Çu t−, lîi Ých céng ®ång vμ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng. Nã sÏ t¨ng nguån thu vμo ng©n s¸ch nhμ n−íc, xo¸ bá c¸c ho¹t ®éng ngÇm ,kinh doanh tr¸i ph¸p luËt trong lÜnh vùc kinh doanh B§S. ViÖc ph¸t triÓn B§S cßn cã mét ¶nh h−ëng lín ngμnh quy ho¹nh x©y dùng va qu¶n lý ®« thÞ.ThÞ tr−êng B§S th−c chÊt lμ c¸nh tay v« h×nh bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt trong qu¶n lý ®« thÞ,mét khi chØ dïng c¸c biÖn ph¸p hμnh chÝnh. Hμ Néi: 12- 2003 8
 10. §Ò ¸n m«n häc Cuèi cïng ,thÞ tr−êng B§S hinh thμnh vμ ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn huy ®éng nguån vèn hôc vô cho s¶n xuÊt, x¨ héi vËn ®éng dÉn ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi ®ù¬c tiÕn hμnh tr«i ch¶y ;t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc s¶n xuÊt,chuyÓn tμi s¶n ®Õn ng−êi sö dông ,tμi s¶n phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ va thóc ®Èy viÖc tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nh− vËy ,ta thÊy r»ng thÞ tr−êng B§S cã vai trß cùc kú quan träng ®èi víi mçi quèc gia. 3: §Æc ®iÓm chñ yÕu cña thÞ tr−êng B§S . §Ó hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr−êng B§S ,ngoμi t×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm ,vai trß cña thi tr−êng B§S ta sÏ xem xÐt mét sè ®»c ®iÓm cña thÞ tr−êng B§S : Trøoc tiªn ,mét ®Æc ®iÓm næi bËt khi bμn vÒ thÞ tr−êng B§S ë n−íc ta lμ §Êt ®ai thuéc vÒ së h÷u toμn d©n ,do nhμ n−íc thèng nhÊt qu¶n lÝ do vËy ph¶i ®Æt vÊn ®Ò quan hÖ ®Êt ®ai víi thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n nh− thÕ nμo cho phï hîp víi h×nh thøc së h÷u lμ c¸i gèc cña vÊn ®Ò. Trªn thùc tÕ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n chÝnh lμ thÞ tr−êng quyÒn sö dông ®Êt. Trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n rÊt ®a d¹ng vÒ h×nh thøc sö dông, së h÷u, kiÕn tróc... ViÖc tham gia vμ rót khái thÞ tr−êng mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vμ tiÒn b¹c. §©y còng lμ mét lý do h¹n chÕ c¸c ®èi t−îng tham gia vμo thÞ tr−êng B§S . H¬n n÷a , thÞ tr−êng B§S mang tÝnh chÊt kh«ng tËp chung , tr¶i réng trªn tÊt c¶ c¸c vïng cña ®Êt n−íc . ThÞ tr−êng B§S th−êng kh«ng bao gåm mét thÞ tr−êng lín mμ bao gåm hμng lo¹t thÞ tr−êng nhá , mçi thÞ tr−êng mang b¶n chÊt ®Þa ph−¬ng víi quy m« vμ tr×nh ®é kh¸c nhau do cã sù ph¸t triÓn kh«ng ®Òu gi÷a c¸c vïng , c¸c miÒn do ®iÒu kiÖn tù nhiªn vμ ®iÒu kiÖn vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ , v¨n ho¸ , x· héi kh¸c nhau quy ®Þnh . Râ rμng thÞ tr−êng B§S ë c¸c ®« Hμ Néi: 12- 2003 9
 11. §Ò ¸n m«n häc thÞ cã quy m« vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cao h¬n thÞ tr−êng B§S ë n«ng th«n , miÒn nói ... ThÞ tr−êng B§S lμ mét d¹ng thÞ tr−êng kh«ng hoμn h¶o do sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ th«ng tin vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh c¸c thÞ tr−êng ®ã . §iÒu nμy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc tr−ng riªng cña mçi vïng , chÞu sù chi phèi cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn còng nh− truyÒn thèng vμ tËp qu¸n vÒ sö dông B§S . ThËm chÝ trong c¸c thÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng , sù hiÓu biÕt vÒ c¸c giao dÞch còng kh«ng hoμn h¶o , ng−êi mua vμ ng−êi b¸n thiÕu th«ng tin liªn quan ®Õn nh÷ng giao dÞch tr−íc ®ã . Mét nhμ kinh doanh B§S cã thÓ thùc hiÖn thμnh c«ng nhiÒu giao dÞch trong mét ®Þa ph−¬ng nhÊt ®Þnh nh−ng khi chuyÓn sang mét thÞ tr−êng kh¸c ®ßi hái ng−êi ®ã ph¶i thu thËp vμ ®¸nh gi¸ toμn bé nguån th«ng tin cña thÞ tr−êng míi . Do vËy , ®iÒu nμy rÊt dÔ dÉn ®Õn hiÖn t−îng ®éc quyÒn , ®Çu c¬ t¹o ra cung cÇu vμ gi¸ c¶ gi¶ t¹o , nã yªu cÇu chóng ta ph¶i øng xö nh− thÕ nμo ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t ®−îc t×nh h×nh B§S mμ chóng ta quan t©m . Mét ®Æc ®iÓm n÷a cña thÞ tr−êng B§S , ®ã lμ viÖc t¹o lËp c¸c bé phËn cÊu thμnh B§S ®ßi hái ®Çu t− vèn vμ lao ®éng rÊt lín mμ sù vËn hμnh cña c¸c yÕu tè ®ã trong thÞ tr−êng B§S diÔn ra chËm v× nã phô thuéc vμo c¬ chÕ cña nhμ n−íc , thñ tôc cÇn thiÕt : ®¨ng kÝ ®Êt ®ai , nhμ ë , xin giÊy phÐp x©y dùng , chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt , ... Trong thÞ tr−êng B§S cung Ýt co d·n , cÇu co d·n nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn mÊt c©n b»ng cung cÇu . Thªm vμo ®ã cung kh«ng thÓ ph¶n øng nhanh chãng t−¬ng øng víi sù thay ®æi cña cÇu bëi viÖc t¨ng cung cña mét lo¹i B§S víi môc ®Ých cô thÓ nμo ®ã th−êng mÊt nhiÒu thêi gian . Vμ kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn ®ã lμ thÞ tr−êng B§S chÞu sù ®iÒu tiÕt cña ph¸p luËt . N−íc ta ®· ban hμnh hÖ thèng c¸c v¨n b¶n , ph¸p quy , quy ®Þnh ... , h−íng dÉn sù vËn hμnh cña thÞ tr−êng B§S . Hμ Néi: 12- 2003 10
 12. §Ò ¸n m«n häc Tõ c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr−êng B§S nh− trªn , ta ®· cã thÓ x¸c ®inh ®−îc c¸c yÕu tè cña thÞ tr−êng B§S . 4: C¸c yÕu tè cña thÞ tr−êng B§S Bao gåm c¸c yÕu tè chÝnh lμ cung , cÇu , gi¸ c¶ B§S . Trªn thÞ tr−êng nãi chung , thÞ tr−êng B§S nãi riªng cung cÇu hμng ho¸ B§S cã quan hÖ biÖn chøng víi nhau , t¸c ®éng qua l¹i víi nhau . §©y lμ mèi quan hÖ tÊt yÕu , kh¸ch quan vμ dùa trªn mèi quan hÖ nμy , gi¸ c¶ hμng ho¸ B§S ®−îc h×nh thμnh , x¸c ®Þnh . Hμnh vi cña ng−êi kinh doanh B§S vμ tiªu thô B§S dùa vμo gi¸ nμy ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh . VËy cÇu vÒ hμng ho¸ B§S lμ g× ? CÇu vÒ hμng ho¸ vμ dÞch vô B§S lμ toμn bé nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n mμ x· héi dïng ®Ó mua khèi l−îng hμng ho¸ - dÞch vô B§S trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh . Hay nãi c¸ch kh¸c cÇu vÒ hμng ho¸ - dÞch vô B§S lμ khèi l−îng hμng ho¸ - dÞch vô B§S mμ ng−êi tiªu dïng s½n sμng chÊp nhËn vμ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n dÓ nhËn ®−îc khèi l−îng hμng ho¸ - dÞch vô B§S ®ã trªn thÞ tr−êng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh . CÇn ph©n biÑt ®−îc sù kh¸c nhau gi÷a cÇu vμ nhu cÇu . Nhu cÇu lμ nh÷ng −íc mong cña con ng−êi , nã lμ v« h¹n , më réng , cã nh÷ng nhu cÇu cã thÓ thùc hiÖn ®−îc , cã nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc . cßn cÇu trªn thÞ tr−êng lμ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n , cã thÓ thùc hiÖn ®−îc . TiÕp theo ta sÏ ®i tr¶ lêi c©u hái : cung hμng ho¸ B§S lμ g× ? Cung hμng ho¸ B§S trªn thÞ tr−êng lμ mét khèi l−îng hμng ho¸ B§S s½n sμng®−a ra trao ®æi trªn thÞ tr−êng t¹i mét thêi ®iÓm nμo ®ã víi mét møc gi¸ nhÊt ®Þnh . Cung B§S lμ cung vÒ mét lo¹i hμng ho¸ ®Æc biÖt , nã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm rÊt ®Æc thï so víi c¸c hμng ho¸ th«ng th−êng kh¸c . Hμ Néi: 12- 2003 11
 13. §Ò ¸n m«n häc Khi ph©n tÝch quan hÖ cung vμ cÇu chóng ta th−êng coi cung vμ cÇu lμ hμm sè cña gi¸ c¶.Cung ,cÇu cã thÓ c©n b»ng .NÕu c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi ,mét sù t¨ng lªn cña cÇu hay gi¶m xuèng cña cung sÏ lμm gi¸ t¨ng lªn vμ ng−îc l¹i sù gi¶m xuèng cña cÇu hay t¨ng lªn cña cung sÏ lμm gi¸ gi¶m xuèng .Do ®ã ,trong thÞ tr−êng c¹nh tranh thi gi¸ c¶ ®iÒu tiÕt l−îng cung vμ cÇu. Tuy nhiªn ,sù thay ®æi cña gi¸ nhiÒu hay Ýt do thay ®æi l−îng cung vμ cÇu cßn phô thuéc vμo ®é co gi·n cña cung vμ cÇu theo gi¸ . NÕu cung co gi·n nhiÒu th× mét sù thay ®æi trong l−îng cÇu còng sÏ chØ lμm cho gi¸ thay ®æi rÊt nhá vμ c©n b»ng cã thÓ nhanh chãng ®¹t ®−îc bëi sù t¨ng gi¸ më réng cña cung . Ng−îc l¹i, cung Ýt co gi·n ®èi víi gi¸ th× mét sù thay ®æi nhá trong l−îng cÇu sÏ lμm cho gi¸ thay ®æi m¹nh va c©n b¨ng kh«ng thÓ ®¹t ®−îc mét c¸ch nhanh chãng bëi v× viªc t¨ng lªn cña cung kh«ng theo kÞp víi cÇu . Nhu cÇu cã ®é co gi·n lín th× mét sù thay ®æi trong l−îng cung sÏ lμm cho l−îng cÇu gia t¨ng (hoÆc gi¶m ®i) mét c¸ch nhanh chãng va gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng ,nh−ng cÇu Ýt co gi·n vμ mçi sù thay ®æi trong l−îng cung sÏ lμm cho cÇu Ýt thay ®æi gi¸ c¶ sÏ biÕn ®éng m¹nh . II- néi dung vμ vai trß qu¶n lý ®èi víi thÞ tr−êng B§S 1: Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. 1.1: sù cÇn thiÕt vμ vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ. Nãi ®Õn ®©y ch¾c nhiÒu ng−êi tù ®Æt ra c©u hái: V× sao cÇn cã sù qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ? §Ó lý gi¶i vÊn ®Ò nμy em xin ®−a ra mét sè lý do chñ yÕu sau: Thø nhÊt: Do xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng , mét m×nh doanh nghiÖp kh«ng tù gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh do vËy cÇn Nhμ N−íc t¸c ®éng vμo nh»m ®iÒu chØnh, gi¶i quyÕt nh÷ng ¸ch t¾c, trë ng¹i trong Hμ Néi: 12- 2003 12
 14. §Ò ¸n m«n häc nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ã lμ mét vμi vÊn ®Ò chñ yÕu sau: + vÒ hîp ®ång vμ gi¶i quyÕt c¸c hîp ®ång + m«i tr−êng kinh doanh: nhμ n−íc lËp khung phap lý ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng x©m h¹i lÉn nhau, kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®êi sèng ng−êi d©n xung quanh. Nhμ n−íc cÇn lËp ra mét m«i tr−êng ph¸p lý thuËn lîi, thÝch hîp cho ho¹t ®éng kinh doanh. Nhμ n−íc võa n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÔ quèc d©n, võa ph¸t huy vai trß tù chñ, n¨ng ®éng cña c¸c thμnh phÇn kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o m«i tr−êng kinh tÕ thuËn lîi vμ hμnh lang ph¸p luËt an toμn cho mäi thμnh phÇn kinh tÕ tham gia vμo ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh tèc ®é t¨ng tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n v× thÕ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lμ th−íc ®o cña qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña nhμ n−íc. Thø hai: qu¶n lý nhμ n−íc trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lμ cÇn thiÕt nh»n ng¨n ngõa, h¹n chÕ nh÷ng mÆt tr¸i, c¸c tiªu cùc cña nÒnkinh tÕ thÞ tr−êng. Bªn c¹nh nh÷ng −u thÕ mμ nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®em l¹i, chóng ta kh«ng thÓ bá qua c¸c khuyÕt tËt mμ ta th−êng thÊy nh−: + Mét thÞ tr−êng c¹nh tranh kh«ng hoμn h¶o + th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ + l¹m ph¸p, thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng kinh tÕ + huû ho¹i m«i tr−êng sinh th¸i + mÊt æn ®Þnh , nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi kh¸c ... Nh− vËy cÇn th«ng qua c¸c c¬ chÕ cña nhμ n−íc ®Ó can thiÖpvμo c¸c lç hæng nμy nÕu kh«ng nã sÏ lμm cho nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn , ®Èy lïi sù tiÕn bé x· héi. Hμ Néi: 12- 2003 13
 15. §Ò ¸n m«n häc Thªm vμo ®ã, ViÖt Nam l¹i cã nh÷ng ®Æc thï riªng cμng cÇn cã sù qu¶n lý cña nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ: + NÒn kinh tÕ n−íc ta xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, tr¶i qua nh÷ng cuéc chiÕn tranh kÐo dμi, nÒn kinh tÕ n−íc ta ph¸t triÓn trong diÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®Çy rÉy sù biÕn ®éng. + Môc tiªu c¸c m¹ng ®Ò ra trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc ta lμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn , vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhμ n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. §Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®¶m b¶o c«ng cuéc ®æi míi ®i ®óng h−íng vμ ph¸t huy b¶n chÊt tèt ®Ñp cña x· héi, x· héi chñ nghÜa, nhμ n−íc ph¶i thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý kinh tÕ x· héi, ®ã ch¼ng nh÷ng lμ mét tÊt yÕu mμ cßn ®ãng vai trß cùc kú quan träng. Th«ng qua kÕ ho¹ch, ®Þnh h−íng, ho¹ch ®Þnh, ban hμnh mét khu«n khæ ph¸p luËt vμ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, khuyÕn khÝch hç trî, kiÓm so¸t , träng tμi,... ®èi víi c¸c thμnh phÇn kinh tÕ, vai trß qu¶n lý cña nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ ®−îc thÓ hiÖn râ nÐt ë c¸c ®iÓm chÝnh nh−: + Thùc hiÖn ®−îc môc tiªu kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n−íc + b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸c bªn tham gia thÞ tr−êng + Hç trî c«ng d©n trong lμm ¨n kinh tÕ + b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i + bæ sungvμo nh÷ng lç hæng cña thÞ tr−êng tõ th«ng tin trªn ta ®· thÊy ®−îc sù cÇn thiÕt vμ vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung, cßn ®èi víi thÞ tr−êng B§S nãi riªng th× ®−îc thÓ hiÖn nh− thÕ nμo? §Ó tr×nh bμy c©u hái ®ã em xin Hμ Néi: 12- 2003 14
 16. §Ò ¸n m«n häc tr×nh bμy lý do, néi dung cña sù cÇn thiÕtvμ vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ë phÇn môc tiÕp theo. 1.2: Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. Dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng B§S ta thÊy mét lý do c¬ b¶n nãi lªn sù cÇn thiÕt cña qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S, ®ã lμ: nhμ n−íc lμ ®¹i diÖn cho së h÷u toμn d©n ®èi víi ®Êt ®ai ®Ó cã thÓ h×nh thμnh thÞ tr−êng B§S nhμ n−íc ph¶i tiÕn hμnh kh©u ®Çu tiªn, t¹o nªn tiÒn ®Ò cho thÞ tr−êng quyÒn sö dông ®Êt, ®ã lμ giao quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c tæ chøc vμ hé gia ®×nh sö dông theo luËt. Qu¸ tr×nh giao quyÒn sö dông ®Êt nμy ë ViÖt nam hiÖn nay cßn cã nhiÒu ®iÓm ch−a hîp lý vμ ch−a chuÈn t¾c do c¬chÕ vμ chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Êt ®ai cu¶ nhμ n−íc vÉn cßn ®ang trong giai ®o¹n thö nghiÖm ®Ó t×m h−íng ®i ®óng. V× thÕ, thÞ tr−êng B§S, ®Æc biÖt lμ thÞ tr−êng quyÒn sö dông ®Êt ë viÖt namcã h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn nhanh hay kh«ng phô thuéc rÊt lín vμo quyÕt t©m vμ hμnh ®éng nhÊt qu¸n cña nhμ n−íc. Cã mét sè ý kiÕn cho r»ng vÒ l©u dμi, ®Ó thÞ tr−êng B§S ph¸t triÓn nhanh cÇn nghiªn cøut¨ng c−êng tÝnh æn ®Þnh cña quyÒn sö dông ®Êt theo h−íng ngμy cμng gÇn víi tÝnh tuyÖt ®èi cña quyÒn së h÷u tμi s¶n nãi chung. Thø hai, sù cÇn thiÕt qu¶n lý nhμ n−íc®èi víi thÞ tr−êng B§S cßn bëi møc®é tÝch tô tËp trung vμ tr×nh ®é x· héi ho¸qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cμng caoth× ngμy cμng cã nhiÒu ngμnh kinh tÕkü thuËt kh¸c nhautham gia vμo viÖc tho¶m·n mét lo¹i nhu cÇu x· héi. Chñng lo¹i B§S cña mçi chñ thÓ kinh tÕ vμ cña toμn bénÒn kinh tÕ quèc d©n ngμy cμng phong phó ®a d¹ng. Nã bao gåm kh«ng chØc¸c lo¹i ®Êt ®ainh− c«ng tr×nh kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c c«ng tr×nh ngÇm d−íi ®Êt,... Thø ba, nh»m môc tiªu x©y dùng ngμnh kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa, nhμ n−íc viÖt nam thùc thi mét chÝnh s¸ch Hμ Néi: 12- 2003 15
 17. §Ò ¸n m«n häc ®Êt ®ai cã ph©n biÕt c¸c thμnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã cã it nhiÒu −u ®·i h¬n cho thμnh phÇn kinh tÕ hîp t¸c vμ thμnh phÇn kinh tÕ quèc doanh. Vai trß cña thÞ tr−êng B§S t¸c ®éng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n §Ó ®iÒu tiÕt quan hÖ cung cÇu ph¶i do nhμ n−íc. Do vËy, thÞ tr−êng B§S ë viÖt nam cã thÓ thÊy ngay tõ ®Çu lμ mét thÞ tr−êng kh«ng ph¶i nh− nhau cho c¸c thμnh phÇn kinh tÕ. Tuy nhiªn, kinh tÕ hîp t¸c x·, doanh nghiÖp nhμ n−íc cho ®Õn nay ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n. ®Ó ®Èy m¹nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ, nhμ n−íc buéc ph¶i khuyÕn khÝch m¹nh mÏ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c, kÓ viÖc khuyÕn khÝch chuyÓn giao ®Êt cho hä. Nh− vËy mét chÝnh s¸ch hμm chõa nhiÒu môc tiªu vμ c¶ m« thuÉn nh− thÕ nÕu kh«ng ®−îc ho¹ch ®Þnh kh«n ngoan, thùc tÕ sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín lμm biÕn ®éng kh«ng b×nh th−êng ®éng th¸i cña thÞ tr−êng B§S. Thø t−, viÖt nam ®· tr¶i qua mét thêi kú dμi víi nhiÒu x¸o trén, do thay ®æi chÕ ®é, do chiÕn tranh, do thay ®æi chÝnh s¸ch , nªn thùc tr¹ng B§S cña c¶ n−íc ®−îc ®¨ng ký vμ qu¶n lý rÊt lén xén. NÕu trong thêi gian tíi ®©y nhμ n−íc kh«g cã quyÕt s¸ch kiªn quyÕt vμ nç lùc c¶i thiÖn t×nh h×nh nμy th× thÞ tr−êng B§S ë ViÖt Nam khã cã thÓ ®i vμo ho¹t ®éng quy cñ vμ chuÈn t¾c. Tr¸i l¹i, n¹n ®Çu c¬ vμo thÞ tr−êng B§S kh«ng chÝnh thøc sÏ cμng lμm cho c«ng viÖc cña nhμ n−íc ngμy cμng nÆng nÒ thªm. Thø n¨m, khi ®Ò cËp ®Õn thÞ tr−êng B§S ta cßn thÊy næi lªn vÊn ®Ò thÕ chÊp, giao dÞch B§S. bÊt kÓ c¸c lo¹i h×nh b¶o ®¶m nμo ®−îc sö dông, sù an toμn cña giao dÞch hîp ph¸p vÒ B§S phô thuéc nhiÒu vμo møc ®é tin cËy cña th«ng tin mμ c¸c bªn cã ®−îc. Yªu cÇu nμy sÏ khã cã thÓ tho¶ m·n chõng nμo c¸c bªn tham gia tù ®¸p øng cho m×nh th«ng tin nh− vËy. SÏ tèt h¬n nhiÒu nÕu mét th«ng tin vÒ B§S do mét c¬ quan Hμ Néi: 12- 2003 16
 18. §Ò ¸n m«n häc chuyªn m«n c¬ quan chuyªn m«n cña nhμ n−íc ®øng ra ®¶m nhiÖm. ChØ cã nh− vËy míi ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan trung thùc, hoμn chØnh vμ tÝnh ph¸p lý cña l−îng th«ng tin cã ®−îc. Thø s¸u, nh− chóng ta ®Òu ®· biÕt r»ng l−îng hμng ho¸ B§S trªn lu«n cã nhiÒu biÕn ®éng vμ khã kiÓm so¸t. ®Ó thÞ tr−êng B§S ph¸t triÓn vμ ®i ®óng h−íng cÇn tíi sù ®iÒu tiÕt cña nhμ n−íc vao quan hÖ cung cÇu hμng ho¸ B§S. Ngoμi ra thÞ tr−êng B§S cßn liªn quan trùc tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng kh¸c cña nhμ n−íc trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø b¶y. Ban chÊp hμnh trung −¬ngkho¸ IX kh¼ng ®Þnh : vÒ x©y dùng, qu¶n lý thÞ tr−êng B§S. chñ ®éng x©y dùng vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S, trong ®ã cã quyÒn sö dông ®Êt, tr−íc hÕt ë c¸c ®« thi vμ c¸c vung quy ho¹ch sÏ ph¸t triÓn ®« thÞ. Nhμ n−íc ®Þnh h−íng, ®iÒu tiÕt vμ kiÓm so¸t thÞ tr−êng, cã biÖn ph¸p chèng c¸c hμnh vi ®Çu c¬ B§S; t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ngμnh kinh tÕ tham gia thÞ tr−êng B§S, ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhμ n−íc trong kinh doanh vμ b×nh æn gi¸ c¶ B§S. Ban hμnh sím c¸c chÝnh s¸ch tμi chÝnh ®Ó ®iÒu tiÕt l¹i phÇn gi¸ trÞ ®Êt gia t¨ng kh«ng do ng−êi sö dông ®Êt t¹o ra, mμ do ®« thÞ ho¸, do nhμ n−íc ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng, do quy ho¹ch chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt ®ai ®em l¹i, ®Ó phôc vô cho lîi Ých chung. X©y dùng luËt kinh doanh B§S... 2: Néi dung qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. Tõ trªn ta thÊy ®−îc vai trß qu¶n lý nhμ n−íc®èi víi thÞ tr−êngB§S cã nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: 1. x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé, hoμn chØnh æn ®Þnh vμ cã hiÖu lùc ®Ó thÞ tr−êng B§S ho¹t ®éng th«ng tho¸ng thuËn lîi, tu©n thñ ph¸p luËt, ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng−êi mua, ng−êi b¸n, ®¶m Hμ Néi: 12- 2003 17
 19. §Ò ¸n m«n häc b¶o thu thuÕ tõ ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng B§S nép vμo ng©n s¸ch nhμ n−íc. 2. X©y dùng chÝnh s¸ch tμi chÝnh vμ c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®¶m b¶o cho thÞ tr−êng B§S ho¹t ®éng lμnh m¹nh, lo¹i bá nh÷ng yÕu tè ch−a hoμn thiÖn cña b¶n th©n thÞ tr−êng B§S còng nh− c¸c yÕu tè bªn ngoμi t¸c ®éng xÊu ®Õn thÞ tr−êng nμy, ®iÒutiÕt ®Ó ph©n phèi l¹i cho nh÷ng ng−êi cã thu nhËp trung b×nh vμ thÊp nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc,®Æc biÖt lμ nhμ ë. 3. X©y dùng hÖ thèng ®¨ng ký B§S ®¶m b¶o kª khai ®¨ng kýcÊp giÊy chøng nhËn ®èi víi tÊt c¶ B§S còng nh− ®»ng ký biÕn ®éng ph¸t sinh trong giao dÞch B§S ( chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa kÕ, thÕ chÊp B§S). 4. X©y dùng khung ph¸p lý, quy ®Þnh chÕ ®é, quy tr×nh thñ tôc ®Þnh gi¸ ®Êt lμm c¬ së cho viÖc giao dÞch B§S trªn thÞ tr−êng viÖc båi th−êngkhi thu håi B§S ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých quèc gia, c«ng céng,viÖc thu thóª B§S. 5. X©y dùng hÖ th«ng tin më ng©n hμng d÷ liÖuvÒ B§S®¸p øng cho tÊtc¶ c¸c tæ chøc, c«ng d©n cã nhu cÇu vÒ giao dÞch B§S vμ viÖc qu¶n lý B§S cña c¸c c¬ quan nhμ n−íc. 6. Quy ®Þnh viÖc tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh doanh m«i giíi B§S. 7. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch viÖc sö dông, ph©n bæ ®Êt ®ai, x©y dùng nhμ ë vμ c¸c B§S kh¸c. 8. KiÓm tra gi¸m s¸t qu¶n lý thÞ tr−êng B§S vμ tiÕn hμnh xö lýnh÷ng vi ph¹m. 3. C¸c c«ng cô qu¶n lý nhμn−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. Hμ Néi: 12- 2003 18
 20. §Ò ¸n m«n häc HiÖn tr¹ng thÞ tr−êng B§S ë n−íc ta cßn s¬ khai, tÝnh tù ph¸t cßn m¹nh vμ tÝnh hÖ thèng cßn yÕu... nªn viÖc ®Þnh h−íng vμ kiÓm so¸t cña nhμ n−íc cμng tr¬ nªn quan träng vμ cÊp b¸ch. Môc tiªu cña viÖc qu¶n lý nμy cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§Slμ ng¨n chÆn c¸c ho¹t ®éng ®Çu c¬, huy ®éng mäi thμnh phÇn kinh tÕ tham gia thÞ tr−êng nμy vμ ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhμ n−íc trong kinh doanhvμ b×nh æn gi¸ c¶ B§S. §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu nªu trªn, nhμ n−íc ph¶i sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, hμnh chÝnh vμ ph¸pluËt ®Ó tiÕn hμnh qu¶n lý ®èi víi thÞ tr−êng B§S. c¸c c«ng cô qu¶n lý th−êng thÊy cña nhμ n−íc ®ã lμ: quy ho¹ch, kÕ ho¹ch; c¸c chÝnh s¸ch; luËt ph¸p. quy ho¹ch vμ kÕ ho¹ch B§S lμ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan trong gióp nhμ n−íc thèng nhÊt qu¶n lý, ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng theo quy ho¹ch vμ ph¸p luËt. Cång t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch B§S lμ mét qu¸ tr×nh mμ thùc chÊt lμ th«ng qua ®ã ®¶ng vμ nhμ n−íc thÓ hiÖn ý ®å t¸c ®éng vμo rthùc tr¹ng thÞ tr−êng B§S mét c¸ch cã lîi nhÊt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, b¶ovÖ c¶nh quan m«i tr−êng,... ng¨n chÆn nh÷ng tiªu cùc x¶y ra trong sù ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng. §©y lμ b−íc tiÒn ®Ò quan träng cho toμn bé quy tr×nh ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh doanh B§S. trong quy hoach, kÕ ho¹ch B§S th× cång viÖc chÝnh lμ tËp trung vμo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt®ai, vμ chØ trong mét sè tr−êng hîp mét sè n¬i nhμ n−íc míilËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cho x©y dùng, ph¸t triÓn c¸c khu nhμ ë, c¸c c«ng tr×nh trªn ®Êt. N«i dung cña quy ho¹ch , kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai bao gåm nhiÒu viÖc, nhiÒu c«ng ®o¹n trong m«thÖ thèng nhÊt,trong ®ã næi lªn c¸cvÊn ®Ò chñ yÕulμ nghiªn cøu, triÓn khai , diÒu tra, kh¶o sat, ®o ®¹c, ph©n lo¹i, thèng kª, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ®Ó ®Õ xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt Hμ Néi: 12- 2003 19
nguon tai.lieu . vn