Xem mẫu

 1. TRƯỜNG.................. KHOA…………….. …………..o0o………….. ĐỀ ÁN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại
 2. TiÓu luËn Lêi nãi ®Çu VÊn ®Ò tiÒn gi¶ trong l−u th«ng vμ c¸c vô ¸n kinh tÕ ®· lμm thÊt tho¸t hμng tr¨m triÖu ®ång ®Õn hμng tØ ®ång. Vμ xu h−íng héi nhËp cña thÕ giíi hiÖn nay th× viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®· g©y kh¸ nhiÒu c¶n trë cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vμ t¸i s¶n xuÊt x· héi. V× vËy cÇn cã mét c«ng cô thanh to¸n kh¸c nh»m thay thÕ c«ng cô thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®ã lμ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt vμ mét trong nh÷ng c«ng cô ®ã lμ thÎ tÝn dông (TTD). Sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vμ th−¬ng m¹i ®iÖn tö ®ßi hái ph¶i hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng Ng©n hμng, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vμo thùc hiÖn h×nh thøc thanh to¸n míi. Nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hμng trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi, ®ã còng lμ c¬ héi ®Ó chóng ta sö dông nh÷ng thμnh qu¶ cña c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt trong lÜnh vùc ng©n hμng, nh»m tõng b−íc ®−a c¸c NHTM n−íc ta thu hÑp dÇn sù c¸ch biÖt víi c¸c Ng©n hμng trªn thÕ giíi. Giao dÞch cña ng−êi d©n th«ng qua thÎ tÝn dông ë c¸c n−íc ph¸t triÓn lμ rÊt lín. Giao dÞch nμy ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých nh−ng ë ViÖt Nam l¹i qu¸ míi mÎ nh−ng h−íng ph¸t triÓn l¹i gÆp nhiÒu sù v−íng m¾c. NhËn thøc ®−îc vai trß rÊt to lín cña thanh to¸n b»ng TTD, vμ qua nghiªn cøu t×nh h×nh kinh doanh thÎ, v× nh÷ng lý do trªn nªn em chän ®Ò tμi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn vμ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông t¹i c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i. Qua kh¶o s¸t viÖc sö dông thÎ tÝn dông ë ViÖt Nam ®Ó qua ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn vμ ph¸t triÓn viÖc sö dông thÎ tÝn dông trong thanh to¸n gÇn ®©y ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vμ th¸ch thøc. §©y lμ mét lÜnh vùc cßn kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam trong khi tr×nh ®é cña ng−êi viÕt cßn h¹n chÕ, do vËy cã nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lμ khã tr¸nh khái. Em kÝnh mong thÇy c« chØ b¶o. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n!
 3. TiÓu luËn Em còng xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« Phan Tó Quúnh ®· h−íng dÉn em hoμn thμnh bμi tiÓu luËn nμy.
 4. TiÓu luËn Ch−¬ng 1 Giíi thiÖu tæng quan vÒ thÎ tÝn dông (TTD). Mét trong nh÷ng ph¸t minh quan träng nhÊt cña con ng−êi cã tÝnh chÊt ®ét ph¸, ®Èy nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i tiÕn mét b−íc dμi lμ sù ph¸t minh ra tiÒn tÖ. Tõ khi ra ®êi, c«ng cô tiÒn tÖ kh«ng ngõng ®−îc hoμn thiÖn nh»m hai môc tiªu chÝnh lμ sù tiÖn lîi vμ an toμn. B»ng kÜ thuËt vμ ph¸t triÓn nh− vò b·o cña c«ng nghÖ th«ng tin, thÎ tÝn dông chÝnh lμ s¶n phÈm cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt. ThÎ tÝn dông kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®−îc hai môc tiªu trªn mμ cßn thÓ hiÖn ®−îc sù v¨n minh, hiÖn ®¹i cña xu h−íng héi nhËp vμ toμn cÇu ho¸ nh− hiÖn nay. 1. Giíi thiÖu vÒ thÎ tÝn dông. 1.1.Kh¸i niÖm thÎ tÝn dông. ThÎ tÝn dông lμ lo¹i thÎ cho phÐp chñ thÎ ®−îc sö dông trong HMTD tuÇn hoμn ®−îc cÊp mμ chñ thÎ ph¶i thanh to¸n Ýt nhÊt møc tr¶ nî tèi thiÓu vμo ngμy ®Õn h¹n. §©y lμ lo¹i thanh to¸n hiÖn ®¹i do NHPH cho phÐp chñ thÎ thanh to¸n hμng ho¸ - dÞch vô b»ng thÎ víi h¹n møc chi tiªu nhÊt ®Þnh. H¹n møc chi tiªu nμy ®−îc NH quy ®Þnh cho tõng chñ thÎ dùa trªn kh¶ n¨ng tμi chÝnh, sè tiÒn ký quü hoÆc tμi s¶n thÕ chÊp lμm gi¸ trÞ ®¶m b¶o. Thùc chÊt ®©y lμ h×nh thøc TTKDTM cho phÐp chi tiªu tr−íc tr¶ tiªn sau víi thêi h¹n −u ®·i cuèi th¸ng kh«ng tÝnh l·i tõ 16 ®Õn 46 ngμy. Vμo cuèi mçi k× tÝn dông, chñ thÎ thanh to¸n víi NH toμn bé hoÆc mét phÇn sè tiÒn ®· chi tiªu theo sau khi h¹ch to¸n ( b¶ng kª chi tiÕt c¸c kho¶n chi tiªu cña chñ thÎ trong th¸ng). XÐt vÒ b¶n chÊt kinh tÕ, thÎ tÝn dông lμ sù cam kÕt thanh to¸n cña NHPH sÏ thanh to¸n cho nh÷ng kho¶n tiÒn mμ chñ thÎ ®· chi tiªu. Tøc lμ NHPH cam kÕt cho chñ thÎ vay tiÒn cña m×nh ®Ó mua hμng ho¸ - dÞch vô, rót tiÒn mÆt qua m¸y thanh to¸n tiÒn tù ®éng ATM ( Automated Teller Machine) trong sè tiÒn NH cho phÐp. Tuy nhiªn viÖc chi tiªu b»ng thÎ tÝn dông bÞ giíi h¹n bëi ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ vμ ®iÓm øng tiÒn mÆt. Do chñ thÎ sö dông thÎ ®Ó chi tiªu thay v× ph¶i mang theo mét l−îng tiÒn mÆt nhÊt ®Þnh nªn thÎ tÝn dông nh− mét ph−¬ng tiÖn thanh to¸n thay tiÒn mÆt nh−ng thÎ tÝn dông kh«ng ph¶i lμ tiÒn tÖ.Nã kh«ng mang ®Æc tÝnh, tÝnh chÊt vμ chøc n¨ng cña tiÒn tÖ. 1.2.Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÎ tÝn dông. NhiÒu ng−êi trong chóng ta h¼n còng ®· gÆp ph¶i nh÷ng t×nh huèng khã xö khi trong ng−êi kh«ng cã tiÒn mÆt. ChiÕc thÎ ®Çu tiªn ®¸nh dÊu cuéc c¸ch m¹ng vÒ thÎ tÝn dông ra ®êi tõ mét t×nh huèng t−¬ng tù. §ã lμ buæi tèi n¨m 1949, sau khi ¨n tèi ë mét nhμ hμng, «ng Frank MC Namara mét doanh nh©n ng−êi Mü bçng ph¸t hiÖn ra m×nh kh«ng mang theo tiÒn mÆt vμ «ng
 5. TiÓu luËn buéc ph¶i gäi ®iÖn vÒ nhμ ®Ó ng−êi nhμ mang ®Õn thanh to¸n. T×nh thÕ khã xö lÇn ®ã khiÕn «ng n¶y ra ý t−ëng vÒ mét h×nh thøc thanh to¸n gän nhÑ mμ kh«ng cÇn mang theo tiÒn mÆt bªn c¹nh vμ «ng ®· mμy mß s¸ng t¹o ra mét ph−¬ng tiÖn kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nh÷ng tr−êng hîp t−¬ng tù. ThÕ lμ lÇn ®Çu tiªn MC Namara ®· cho ra ®êi lo¹i thÎ mang tªn Diners Club . Víi lÖ phÝ h»ng n¨m lμ 5 USD, nh÷ng ng−êi mang thÎ Diners Club cã thÓ ghi nî khi ¨n ë 27 nhμ hμng n»m trong hoÆc ven thμnh phè New York. XuÊt ph¸t tõ mét ý t−ëng trong t×nh huèng khã xö, nh−ng víi nh÷ng tiÖn Ých ®i kÌm, thÎ tÝn dông ®· nhanh chãng chinh phôc ®−îc kh¸ch hμng. §Õn n¨m 1951 h¬n 1 triÖu dollars ®−îc tÝnh nî vμ sè l−îng thÎ ngμy cμng t¨ng lªn, c«ng ty ph¸t hμnh thÎ Diners Club nhanh chãng thu l·i. TiÕp nèi thμnh c«ng cña ther Diners Club n¨m 1955 hμng lo¹t thÎ míi ra ®êi nh−: Trip Charge, GoldenKey, Gourment Club, Esquire lub. §Õn n¨m 1958 Carte Blanche vμ American Expree ra ®êi vμ thèng lÜnh thÞ tr−êng. Vμ hiÖn nay tæ ch−c thÎ Amex (American Express) ®ang lμ tæ chøc thÎ du lÞch gi¶I trÝ (Travel & Entertianment T&E) lín nhÊt thÕ giíi. Tæng sè thÎ ph¸t hμnh gÊp 5 lÇn Diners Club vμ gÊp 2 lÇn JCB. N¨m 1990 tæng doanh thu cña thÎ Amex lμ 111,5 triÖu USD víi sè l−îng 35,4 triÖu thÎ l−u hμnh, nh−ng chØ 3 n¨m sau ®ã vμo n¨m 1993 tæng doanh thu ®· t¨ng lªn 124 tû USD víi 36,5 triÖu thÎ l−u hμnh, t¹i 36 triÖu c¬ së chÊp nhËn thÎ. Kh¸c víi lo¹i thÎ kh¸c tæ chøc thÎ Amex tù ph¸t hμnh vμ trùc tiÕp qu¶n lý chñ thÎ. Qua ®ã n¾m b¾t ®−îc th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh¸ch hμng ®Ó ®−a ra c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh− ph©n lo¹i kh¸ch hμng ®Ó cung cÊp dÞch vô. Visa tiÒn th©n lμ Bank Americard do Bank of American ph¸t hμnh vμo n¨m 1960 khi c¸cNH nhËn thÊy r»ng phÇn lín thÎ lóc bÊy giê chØ dμnh cho giíi doanh nh©n giμu cã trong khi ®ã míi lμ ®èi t−îng sö dông thÎ chñ yÕu cho thÞ tr−êng t−¬ng lai. Ngμy nay Visa Card lμ lo¹i thÎ cã quy m« ph¸t triÓn lín nhÊt toμn cÇu.TÝnh ®Õn n¨m 1990 tæng doanh thu lμ 345 tû USD víi 257 triÖu thÎ l−u hμnh, nh−ng ®Õn n¨m 1993 tæng doanh thu ®· ®¹t 542 tû USD. HÖ thèng rót tiÒn tù ®éng cñaVisa cã kho¶ng 164.000 m¸y ATM ë 65 n−íc trªn thÕ giíi. Visa kh«ng trùc tiÕp ph¸t hμnh mμ giao cho nh©n viªn, chÝnh v× thÕ gióp Visa më réng ®−îc thÞ tr−êng h¬n so víi c¸c lo¹i kh¸c. JCB xuÊt ph¸t tõ NhËt B¶n vμ ra ®êi vμo n¨m 1961 bëi NH sanwa. Môc tiªu lμ h−íng vμo thÞ tr−êng du lÞch vμ gi¶i trÝ, hiÖn nay JCB lμ lo¹i thÎ c¹nh tranh víi Amex vμ ng−êi nhËt ®· chøng tá c«ng nghÖ thÎ kh«ng ph¶i lμ ®éc quyÒn tuyÖt ®èi cña c¸c tæ chøc Mü. §iÒu ®ã ®−îc thÓ hiÖn qua sè liÖu sau: n¨m 1990 tæng doanh thu ®¹t 16,5 tû USD víi 17 triÖu thÎ l−u hμnh vμ n¨m 1993 doanh sè ®· t¨ng lªn 38,1 tû USD víi 27,5 triÖu thÓ ®−îc chÊp nhËn ë 400.000 n¬i, tiªu thô trªn 109 quècgia. Masters Casd ra ®êi vμo n¨m 1966 víi tªn gäi ban ®Çu lμ Master Charge do hiÖp héi NH gäi t¾t lμ ICA (Interbank Card Assciation) ph¸t hμnh th«ng qua c¸c thμnh viªn trªn thÕ giíi. N¨m 1993 tæng doanh thu lμ 320,6USD víi
 6. TiÓu luËn 215 triÖu thÎ ®−îc chÊp nhËn ë 220 quèc gia, cã hÖ thèng ATM lín nhÊt thÕ giíi t¹i 9 triÖu ®iÓm chÊp nhËn thÎ. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng NHTM, nh÷ng øng dông cña cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin trong lÜnh vùc NH ®· gãp phÇn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô nh»m môc tiªu phôc vô lîi Ých kh¸ch hμng mμ mét trong nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô ®ã lμ thÎ víi c¸c tªn gäi kh¸c nhau: ThÎ sÐc, thÎ rót tiÒn mÆt, thÎ ghi nî, thÎ tÝn dông Víi lîi thÕ vÒ vèn, chuyªn m«n trong nghiÖp vô thÈm ®Þnh, c¬ së h¹ tÇng s½n cã phôc vô cho ho¹t ®éng ph¸t hμnh vμ thanh to¸n thÎ. ChÝnh v× thÕ ngμy nay thanh to¸n b»ng thÎ ®· trë thμnh vÊn ®Ò hÕt søc phæ biÕn, lîi nhuËn thu ®−îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh thÎ vμ c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c ®· chiÕm 2/3 tæng lîi nhuËn ho¹t ®éng cña NH. Sù ph¸t triÓn cña thÎ g¾n liÒn víi sù æn ®Þnh vμ t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ toμn cÇu. HiÖn nay thÎ tÝn dông ®−îc xem nh− mét c«ng cô thanh to¸n hiÖn ®¹i, v¨n minh thuËn tiÖn ®Æc biÖt lμ c¸c n−íc ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc c«ng nghÖ ®É liªn tôc c¶i tiÕn vμ hoμn thiÖn h¬n tÝnh n¨ng cña thÎ tÝn dông, gióp cho thÎ tÝn dông trë thμnh ph−¬ng thøc thanh to¸n nhanh gän, chÝnh x¸c, an toμn, tiÖn lîi. 1.3. Ph©n lo¹i thÎ tÝn dông (TTD). • Ph©n lo¹i theo ph¹m vi sö dông thÎ. - ThÎ tÝn dông trong n−íc: Lμ lo¹i thÎ cã ph¹m vi sö dông vμ thanh to¸n trong mét n−íc. NHPH vμ c¬ së chÊp nhËn thÎ cïng trong mét n−íc. §ång tiÒn cña thÎ chØ duy nhÊt lμ ®ång néi tÖ. - ThÎ tÝn dông quèc tÕ: Lμ c¸c lo¹i thÎ do c¸c NH, tæ chøc tμi chÝnh trong n−íc vμ quèc tÕ ( lμ thμnh viªn cña cña tæ chøc thÎ quèc tÕ) ph¸t hμnh. ThÎ nμy cã thÓ thanh to¸n ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ trªn thÕ giíi. • Ph©n lo¹i theo ®èi t−îng sö dông. - ThÎ c¸ nh©n: Lμ thÎ ®−îc ph¸t hμnh cho c¸c c¸ nh©n cã nhu cÇu vμ ®¸p øng ®−îc ®−îc ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t hμnh thÎ. Chñ thÎ chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu thÎ b»ng nguån tiÒn cña b¶n th©n m×nh. *ThÎ c¸ nh©n cã hai lo¹i thÎ chÝnh vμ thÎ phô. + ThÎ chÝnh: Do c¸ nh©n ®øng tªn xin ph¸t hμnh thÎ cho chÝnh m×nh sö dông vμ c¸ nh©n ®ã lμ chñ thÎ chÝnh. + ThÎ phô: Chñ thÎ chÝnh xin ph¸t hμnh thÎ phô cho ng−êi kh¸c sö dông ( chñ thÎ phô). Chñ thÎ chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm toμn bé chi tiªu cña chñ thÎ phô. -ThÎ c«ng ty: Lμ lo¹i thÎ tÝn dông dïng cho c«ng ty thanh to¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®øng tªn ký hîp ®ång sö dông thÎ vμ uû quyÒn cho ng−êi ®øng tªn trong thÎ tÝn dông ®Ó sö dông, ®ång thêi mäi thanh to¸n liªn quan ®Õn thÎ ®Òu do c«ng ty thanh to¸n víi ng©n hμng ph¸t hμnh. • Ph©n lo¹i theo møc tÝn dông.
 7. TiÓu luËn Cã hai lo¹i: ThÎ vμng vμ thÎ chuÈn. - ThÎ vμng: Lμ thÎ cã h¹n møc tÝn dông tõ 50.000.000 -90.000.000 - ThÎ chuÈn: Lμ thÎ cã h¹n møc tÝn dông tõ 10.000.000-d−íi 50.000.000. Trong ®ã, h¹n møc tÝn dông lμ møc d− nî tèi ®a mμ chñ thÎ ®−îc phÐp sö dông trong mét chu kú tÝn dông. • Ph©n lo¹i thÎ theo c«ng nghÖ s¶n xuÊt. - ThÎ dËp næi (Embossed Card): hiÖn giê hÇu nh− kh«ng cßn sö dông. - ThÎ tõ tÝnh (Magnetic Card): C¸c th«ng tin vÒ thÎ trªn mét gi¶i b¨ng tõ - ThÎ th«ng minh (IC/Smard Card): C¸c th«ng tin ®−îc l−u tr÷ b»ng c¸c vi m¹ch. ThÎ nμy sÏ ®−îc sö dông phæ biÕn trong t−¬ng lai. 1.4. ¦u ®iÓm, nh−îc ®iÓm cña h×nh thøc thanh to¸n thÎ tÝn dông. a. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc thanh to¸n thÎ tÝn dông ThÎ tÝn dông ra ®êi ®¸nh dÊu mét b−íc ph¸t triÓn v−ît bËc cña c«ng nghÖ NH Hoμ chung víi sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ- x· héi cña thÕ giíi, thÎ tÝn dông ®· ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña m×nh: * Thø nhÊt: Gãp phÇn lμm gi¶m khèi l−îng tiÒn mÆt trong l−u th«ng. Nh÷ng n−íc ph¸t triÓn thanh to¸n tiªu dïng b»ng thÎ chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n. Nhê vËy mμ khèi l−îng thanh to¸n còng nh− ¸p lùc tiÒn mÆt trong l−u th«ng gi¶m ®¸ng kÓ, tõ ®ã lμm gi¶m c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, ph¸t hμnh, kiÓm kª tiÒn trong nÒn kinh tÕ, ®ång thêi gióp h¹n chÕ ®−îc n¹n tiÒn gi¶ * Thø hai: Gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn thanh to¸n. HÇu hÕt mäi giao dÞch thÎ trong ph¹m vi quèc gia hay toμn cÇu ®Òu ®−îc thùc hiÖn vμ thanh to¸n trùc tuyÕn, v× vËy tèc ®é chu chuyÓn thanh to¸n nhanh h¬n nhiÒu so víi nh÷ng giao dÞch sö dông ph−¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c. Thay v× thùc hiÖn giao dÞch trªn giÊy tê, víi giao dÞch thÎ mäi th«ng tin ®Òu ®−îc xö lý qua hÖ thèng m¸y mãc ®iÖn tö thuËn tiÖn. * Thø ba: Thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« cña nhμ n−íc. ViÖc sö dông thÎ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua m¹ng trùc tuyÕn d−íi sù kiÓm so¸t cña NH ®· t¹o ®iÒu kiÖn quan träng cho viÖc kiÓm so¸t khèi l−îng tiÒn giao dÞch thanh to¸n cña d©n c− vμ cña c¶ nÒn kinh tÕ, do ®ã gi¶m ®−îc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ngÇm, ®ång thêi qua ®ã cã thÓ tÝnh to¸n ®−îc l−îng tiÒn cung øng, t¨ng c−êng tÝnh chñ ®¹o cña nhμ n−íc trong nÒn kinh tÕ vÜ m«. *Thø t−: C¶i thiÖn m«i tr−êng v¨n minh th−¬ng m¹i, thu hót kh¸ch du lÞch vμ ®Çu t− n−íc ngoμi. Thanh to¸n b»ng thÎ t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖc héi nhËp nÒn kinh tÕ ViÖt Nam víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi trong lÜnh vùc: tμi chÝnh NH th«ng qua c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ. Tõ ®ã t¹o ra m«i tr−êng v¨n minh th−¬ng m¹i thu hót nhiÒu nhμ ®Çu t− n−íc ngoμi vμ kh¸ch du lÞch. Thanh to¸n thÎ an toμn, hiÖu qu¶, chÝnh x¸c, nhanh chãng còng sÏ t¹o ra niÒm tin ®èi víi d©n chóng vμo ho¹t ®éng cña hÖ thèng NH. Víi tÊm thÎ nhá trong tay, ta cã thÓ thanh to¸n hμng ho¸ dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ. Trªn toμn thÕ giíi b»ng bÊt kú lo¹i tiÒn nμo mμ kh«ng ph¶i tr¶ thªm mét kho¶n phô phÝ nμo.
 8. TiÓu luËn + Kh«ng bÞ giíi h¹n bëi l−îng tiÒn mang theo ng−êi, cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng nhu cÇu ph¸t sinh ®ét xuÊt. + §−îc cÊp mét h¹n møc tÝn dông ®Ó chi tiªu tr−íc tr¶ tiÒn sau ( §©y chÝnh lμ tÝnh tÝn dông cóa s¶n phÈm). + Cã thÓ rót tiÒn mÆt khi cÇn thiÕt t¹i c¸c ng©n hμng thanh to¸n thÎ hay t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. + Cã thÓ kiÓm tra sè, ®iÓm øng tiÒn mÆt th«ng qua c¸c thiÕt bÞ cña NH. + §−îc h−ëng mé sè dÞch vô kh¸c do NH ph¸t hμnh vμ triÓn khai ¸p dông cho chñ thÎ nh−: DÞch vô b¶o hiÓm, dÞch vô y tÕ, trî gióp toμn cÇu. + An toμn vÒ tμi s¶n, chØ duy nhÊt chñ thÎ ®−îc sö dông vμ biÕt mËt m· riªng (sè PIN) ®Ó sö dông, v× vËy an toμn trong qu¶n ký tμi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ v× th«ng tin vÒ giao dÞch ®−îc l−u l¹i nªn kh«ng thÊt tho¸t ®−îc tiÒn mÆt còng nh− tr¸nh ®−îc tiÒn gi¶, gi¶m thiÓu sù nhÇm lÉn trong thanh to¸n. b. Nh−îc ®iÓm cña thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông. Thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông ®em l¹i rÊt nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hμng, lîi nhuËn cho Ng©n hμng vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi song tÊm huy ch−¬ng nμo còng cã mÆt tr¸i cña nã. Thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông còng cã mét sè nh−îc ®iÓm sau. + Do thÎ tÝn dông cã giíi h¹n thanh to¸n nhÊt ®Þnh nªn kh¸ch hμng kh«ng thÓ rót tiÒn mÆt hoÆc mua s¾m hμng ho¸ dÞch vô v−ît qu¸ giíi h¹n thanh to¸n cña thÎ. + ThÎ tÝn dông kh«ng khuyÕn khÝch rót tiÒn mÆt nªn nÕu rót tiÒn mÆt t¹i c¸c m¸y ATM kh¸ch hμng sÏ chÞu mét kho¶n phÝ nμo ®ã. Sö dông thÎ tÝn dông bÞ giíi h¹n h¬n sö dông tiÒn mÆt do thÎ tÝn dông chØ ®−îc sö dông t¹i c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ. + NH muèn thu hót ®−îc lîi nhuËn th× ph¶i ph¸t hμnh ®−îc mét sè l−îng thÎ ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã NHPH ph¶i bá nhiÒu chi phÝ ®Ó sö dông c«ng nghÖ th«ng tin, trang bÞ hÖ thèng ATM, thiÕt lËp m¹ng l−íi ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ vμ NH§L thanh to¸n thÎ. c. Nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông. VÒ khÝa c¹nh rñi ro th× thÎ tÝn dông cã ®é an toμn cao h¬n nhiÒu d¹ng ®Çu t− vμ cho vay kh¸c. TÝnh an toμn thÓ hiÖn ngay ë h×nh thøc ph¸t hμnh cña nã. HiÖn nay thÎ tÝn dông ®−îc ph¸t hμnh d−íi ba h×nh thøc ®ã lμ: • ThÕ chÊp. • TÝn chÊp. • KÕt hîp c¶ hai. Trong lÇn ph¸t hμnh ®Çu tiªn chñ thÎ ph¶i thÕ chÊp 125% h¹n møc tÝn dông ®−îc cÊp. §−¬ng nhiªn h×nh thøc nμy th× an toμn tuyÖt ®èi cho NH. Nh−ng nÕu ph¸t hμnh theo c¸ch nμy sÏ g©y khã kh¨n cho lç lùc ph¸t triÓn thÞ tr−êng thÎ vμ nã chØ phï hîp trong giai ®o¹n thö nghiÖm. TÝn chÊp ®−îc quan t©m ®Õn nh− mé nh©n tè më réng thÞ tr−êng thÎ. NH c¨n cø vμo nh©n th©n, møc thu nhËp h»ng n¨m ®Ó quyÕt ®Þnh h¹n møc tÝn
 9. TiÓu luËn dông. Thuy nhiªn tr−êng hîp nμy chøa nhiÒu rñi ro, nhÊt lμ khi chñ thÎ kh«ng thÓ thanh to¸n ®−îc do nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa chñ thÎ hay nguyªn nh©n kh¸ch quan ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tr¶ nî cña chñ thÎ. Vμ trªn thùc tÕ th× c¸c ng©n hμng hiÖn nay ®Òu kÕt hîp sö dông c¶ hai biÖn ph¸p trªn, ®ã lμ thÈm ®Þnh KH vμ yªu cÇu ký quü råi tõ ®ã quy ®Þnh HMTD. Ho¹t ®éng cña thÎ tÝn dông gãp phÇn t¹o ra cho NH nh÷ng ®èi t¸c l©u dμi vμ mang tÝnh æn ®Þnh cao v× nã lμ h×nh thøc tÝn dông tiªu dïng vμ mang tÝnh ng¾n h¹n nªn Ýt chÞu biÕn ®éng cña chu kú kinh tÕ. Vμ khi hîp ®ång thÎ tÝn dông ®−îc ký kÕt sÏ g¾n NH víi kh¸ch hμng, trong qu¸ tr×nh kinh doanh thÎ sè l−îng kh¸ch hμng cña NH chØ t¨ng chø kh«ng gi¶m (rÊt Ýt khi chñ thÎ chñ ®éng chÊm døt hîp ®ång sö dông thÎ trõ khi hä bÞ ng©n hμng rót hîp ®ång).ViÖc t¹o lËp ®−îc nh÷ng quan hÖ tÝn dông, thanh to¸n l©u dμi trong bèi c¶nh m«i tr−êng kinh doanh lu«n biÕn ®éng vμ t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t nh− hiÖn nay lμ m«t lîi thÕ lín m¹nh cña kinh doanh thÎ. - Rñi ro tÝn dông: NH ph¸t hμnh thÎ cho kh¸ch hμng cã ®¬n xin ph¸t hμnh thÎ víi ®¬n xin gi¶ m¹o (Fraudulen Applications). ThÎ do kh«ng thÈm ®Þnh kü c¸c th«ng tin kh¸ch hμng trªn hå s¬ xin ph¸t hμnh thÎ. Tr−êng hîp nμy cã dÉn ®Õn rñi ro vÒ tÝn dông cho NHPH khi chñ thÎ sö dông thÎ mμ kh«ng cã kh¶ n¨ng vÒ tμi chÝnh, kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. - Rñi ro khi sö dông thÎ:ThÎ gi¶ (Couterfeit Card). ThÎ do c¸ tæ chøc téi ph¹m hoÆc c¸ nh©n lμm gi¶ c¨n cø tõ nh−ng th«ng tin cã ®−îc tõ c¸c chøng tõ giao dÞch thÎ ho¹c thÎ mÊt c¾p thÊt l¹c. ThÎ gi¶ ®−îc sö dông t¹o ra c¸c giao dÞch gi¶ m¹o sÏ g©y tæn thÊt cho NHPH, chÞu hoμn toμn tr¸ch nhiÖm víi mäi giao dÞch cã m· sè(Pin) cña NHPH. - Tμi kho¶n thÎ bÞ lîi dông (Account takeover). §Õn kú ph¸t hμnh l¹i thÎ, NHPH nhËn ®−îc th«ng b¸o thay ®æi ®Þa chØ cña chñ thÎ vμ ®−îc yªu cÇu göi thÎ míi vÒ ®Þa chØ míi. Kh«ng kiÓm tra tÝnh x¸c thùc cña th«ng b¸o nªn NHPH göi thÎ cho ng−êi kh«ng ph¶i lμ chñ thÎ theo ®Þa chØ ®ã. Tμi kho¶n cña chñ thÎ bÞ ng−êi kh¸c sö dông chØ ®−îc ph¸t hiÖn khi chñ thÎ ®Ých thùc kh«ng nhËn ®−îc thÎ liªn l¹c víi NHPH hoÆc khi NH yªu cÇu chñ thÎ thanh to¸n sao kª. - Chñ thÎ thËt kh«ng nhËn ®−îc thÎ ph¸t hμnh: thÎ bÞ ®¸nh c¾p trªn ®−êng göi tõ NHPH ®Õn chñ thÎ. Chñ thÎ kh«ng hÒ biÕt lμ thÎ ®· ®−îc göi cho m×nh trong khi ®ã thÎ ®−îc sö dông. Rñi ro nμy NH sö dông ph¶i chÞu. - Giao dÞch gi¶ trªn thÎ ®· mÊt: thÎ bÞ ®¸nh cÊp, thÊt l¹c, bÞ ng−êi kh¸c sö dông. - Rñi ro khi thanh to¸n thÎ. Båi hoμn giao dÞch kh«ng theo quy ®Þnh cña tæ chøc thÎ quèc tÕ. Thanh to¸n giao dÞch gi¶ m¹o: NÕu NH vÉn kh«ng thanh to¸n cho nh÷ng giao dÞch gi¶ m¹o th× NH ®ã ph¶i chÞu rñi ro nμy. Nh©n viªn DÞch vô chÊp nhËn thÎ in nhiÒu ho¸ ®¬n thanh to¸n cho mét thÎ(Multiple irmiisnt): khi thùc hiÖn giao dÞch nh©n viªn cña ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ cè t×nh in nhiÒu bé ho¸ ®¬n thanh to¸n nh−ng chØ cho chñ thÎ ký
 10. TiÓu luËn mét bé ho¸ ®¬n ®Ó hoμn thμnh giao dÞch. Sau ®ã anh ta sÏ gi¶ m¹o ch÷ ký chñ thÎ ®Ó nép ho¸ ®¬n thanh to¸n cho ng©n hμng. - T¹o b¨ng tõ gi¶ (skimming). LÊy c¾p th«ng tin trªn b¨ng tõ cña thÎ thËt ®Ó t¹o b¨ng tõ trªn thÎ gi¶. - Rñi ro trong hÖ thèng: Khi hÖ thèng vi tÝnh kh«ng ho¹t ®éng hoÆc cã lçi trong sö lý d÷ liÖu. Mét nh−îc ®iÓm n÷a cña chñ thÎ tÝn dông lμ nã kÝch thÝch sù tiªu dïng qu¸ møc cña KH. NÕu sö dông tiÒn mÆt ®Ó mua hμng,KH ý thøc ®−îc sè tiÒn mang theo lμ giíi h¹n, v× vËy sÏ chän nh÷ng mÆt hμng cÇn thiÕt, phï hîp víi sè tiÒn mang theo. NÕu sö dông thÎ ®Ó mua hμng ho¸ -dÞch vô, do sè tiÒn trªn thÎ cã gi¸ trÞ rÊt lín nªn khi mua hμng b¹n dÔ dμng l©m vμo t×nh tr¹ng mua bÊt cø thø g× mμ m×nh thÝch dÉn ®Õn l·ng phÝ. 1.5 HiÖu qu¶ kinh doanh thÎ tÝn dông cña Ng©n hμng Th−¬ng m¹i. ThÎ ®· mang l¹i cho NH nhiÒu nguån thu kh¸c nhau. §Çu tiªn, ph¶i kÓ ®Õn ®ã lμ nh÷ng kho¶n phÝ thu ®−îc bao gåm : - Thø nhÊt: C¸c kho¶n phÝ mμ chñ thÎ ph¶i tr¶. Tuy sè phÝ ¸p dông cho mçi thÎ lμ kh«ng lín, trong nhiÒu tr−êng hîp phÝ thu lμ ®Ó bï chi, nh−ng víi nhiÒu thÎ NH cã thÓ tÝch l¹i ®−îc mét nguån thu. - Thø hai: c¸c kho¶n phÝ cho giao dÞch rót tiÒn mÆt, phÝ chËm tr¶ ®èi víi KH sö dông thÎ tÝn dông ®Ó øng tr−íc tiÒn cña NH. Th«ng th−êng lo¹i phÝ nμy cao h¬n l·i suÊt cho vay dμi h¹n cña NH. Nh− trong tr−êng hîp rót tiÒn mÆt phÝ cã thÓ lªn tíi 4% cho NHPH vμ NH vÉn tÝnh l·i khi kh¸ch hμng kh«ng tr¶ tiÒn ®óng h¹n. Víi thÎ tÝn dông l·i chËm tr¶ cã thÓ v−ît møc 2.5%. - Thø ba: phÝ thu tõ c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ khi hä muèn NH lμ ng−êi thanh to¸n cuèi cïng mμ nhê viÖc thanh to¸n ®ã hä ®· thu hót ®−îc nhiÒu h¬n kh¸ch hμng, ®em l¹i phÇn t¨ng trong doanh thu. KÕ ®Õn, lîi nhuËn mμ NH thu ®−îc lμ tõ ho¹t ®éng lμm ®¹i lý hay chi nh¸nh thanh to¸n cho tæ chøc ph¸t hμnh thÎ. §©y cã thÓ nãi lμ nguån thu lín nhÊt, nh− lμ mét chiÕt khÊu th−¬ng m¹i khi NH thanh to¸n l¹i tiÒn cho tæ chøc ph¸t hμnh. PhÇn lín c¸c NH ë Việt Nam ®Òu lμm chi nh¸nh thanh to¸n cho tæ chøc thÎ quèc tÕ vμ ®· thu ®−¬c mét kho¶n phÝ lín cho ho¹t ®éng nμy. TËp trung l¹i, NH cã thÓ thu 6 lo¹i phÝ kh¸c nhau: * ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i: Kho¶n thu ph¸t sinh trªn doanh sè thanh to¸n cña c¸c CSCNT. Khi c¸c CSCNT tr×nh ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ tÝn dông lªn NH, NH sÏ tÝnh chiÕt khÊu mét kho¶n trªn doanh thu. *LÖ phÝ th−êng niªn: kho¶n phÝ mμ chñ thÎ ph¶i tr¶ cho quyÒn sö dông thÎ tÝn dông. * PhÝ rót tiÒn mÆt: Kho¶n phÝ thu ®−îc trªn mçi giao dÞch rót tiÒn trùc tiÕp t¹i quÇy giao dÞch hoÆc c¸c m¸y ATM. Kho¶n phÝ 4% nμy chñ thÎ trùc tiÕp ph¶i tr¶. * C¸c kho¶n thu tμi trî:
 11. TiÓu luËn TÝn dông lμ mét d¹ng thøc cho vay. L·i sÏ ®−îc tÝnh trªn sè d− tuÇn hoμn.T¹i ngμy ®¸o h¹n nÕu chñ thÎ thanh to¸n Ýt h¬n sè d− thùc tÕ sÏ ph¶i chÞu l·i suÊt theo l·i suÊt hiÖn hμnh cña NH trªn phÇn d− nî cßn thiÕu. Tr−êng hîp chñ thÎ kh«ng thanh to¸n ®ñ sè tiÒn thanh to¸n tèi thiÓu theo quy ®Þnh, cßn ph¶i chÞu kho¶n phÝ chËm tr¶ trªn phÇn sè d− thanh to¸n tèi thiÓu cßn l¹i. * PhÝ ®¹i lý thanh to¸n: Víi c¸c giao dÞch thÎ mμ NH thanh to¸n hé NHPH, Ng©n hμng sÏ ®−îc h−ëng mét phÇn chiÕt khÊu trªn doanh sè thanh to¸n hé. C¸c kho¶n thu kh¸c: - PhÝ t¨ng h¹n møc tÝn dông t¹m thêi. - PhÝ tra so¸t. - PhÝ cÊp l¹i thÎ mÊt c¾p. - PhÝ cËp nhËt thÎ mÊt c¾p, thÊt l¹c lªn danh s¸ch cÊm l−u hμnh. TÊt c¶ nh÷ng kho¶n thu tõ nghiÖp vô thÎ ®em l¹i mét tØ suÊt sinh lêi lªn tíi 20%/n¨m cho NH. V× vËy, dÔ hiÓu t¹i sao thÎ tÝn dông cã mét søc hÊp dÉn lín nh− vËy víi nh÷ng tæ chøc kinh doanh thÎ. Bªn c¹nh lîi Ých lμm t¨ng lîi nhuËn cho NH, viÖc kinh doanh thÎ cßn gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc dÞch vô mμ NH cung cÊp. Mμ ®iÒu nμy cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn uy tÝn cña NH. Râ rμng, khi lùa chän mét NH phôc vô m×nh KH sÏ chän NH nμo cã kh¶ n¨ng cung øng nhiÒu h×nh thøc dÞch vô h¬n, giao dÞch tiÖn lîi h¬n. V× vËy kinh doanh thÎ chÝnh lμ mét h−íng ®i ®óng ®¾n cho c¸c NH hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao uy tÝn vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng 2. NghiÖp vô ph¸t hμnh, sö dông vμ thanh to¸n thÎ tÝn dông 2.1- C¸c kh¸i niÖm - C¬ së chÊp nhËn thÎ. (Merchant) Lμ ®¬n vÞ b¸n hμng ho¸ dÞch vô cã ký kÕt víi NH thanh to¸n vÒ viÖc chÊp nhËn thÎ thanh to¸n thÎ nh−: Cöa hμng, kh¸ch hμng C¸c ®¬n vÞ nμy ®−îc trang bÞ m¸y mãc kü thuËt ®Ó tiÕp nhËn thÎ thanh to¸n tiÒn hμng, dÞch vô, tr¶ nî thay tiÒn mÆt. - Ng©n hμng ph¸t hμnh (Issuing Bank) NHPH lμ thμnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc thÎ quèc tÕ, lμ NH chuÈn bÞ (cung cÊp) thÎ cho KH. NH cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp thÎ, xö lý vμ ph¸t hμnh thÎ, më vμ qu¶n lý tμi kho¶n, ®ång thêi thùc hiÖn viÖc thanh to¸n cuèi cïng víi chñ thÎ, cung cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ. Ngoμi ra NHPH, trong mét sè tr−êng hîp cßn ®ãng vai trß lμ NHTT. V× vËy nã cã thªm tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n cña NHTT trong nh÷ng tr−êng hîp ®ã. - Ng©n hμng thanh to¸n hay ng©n hμng ®¹i lý (Aquirer) NHTT lμ NH trùc tiÕp ký hîp ®ång víi c¬ së tiÕp nhËn vμ thanh to¸n c¸c chøng tõ giao dÞch do c¬ së chÊp nhËn thÎ xuÊt tr×nh. Mét NH cã thÓ võa ®ãng vai trß NHTT võa ®ãng vai trß lμ NHPH. - Chñ thÎ (Cardholedr)
 12. TiÓu luËn Lμ ng−êi cã tªn ghi trªn thÎ ®−îc dïng thÎ ®Ó chi tr¶, thanh to¸n tiÒn hμng, dÞch vô thay tiÒn mÆt. ChØ cã chñ thÎ míi sö dông thÎ cña m×nh mμ th«i. Mçi khi thanh to¸n cho c¬ së chÊp nhËn thÎ vÒ hμng ho¸, dÞch vô hoÆc tr¶ nî, chñ thÎ ph¶i xuÊt tr×nh thÎ ®Ó n¬i ®©y kiÓm tra theo quy ®Þnh vμ lËp biªn lai thanh to¸n. Mét chñ thÎ cã thÓ sö dông mét hoÆc nhiÒu thÎ. - Danh s¸ch Bulletin. Danh s¸ch Bulletin cßn gäi lμ danh s¸ch b¸o ®éng khÈn cÊp, lμ danh s¸ch liÖt kª nh÷ng sè thÎ kh«ng ®−îc phÐp thanh to¸n. §ã lμ nh÷ng thÎ tiªu dïng qu¸ h¹n, thÎ gi¶ m¹o ®ang l−u hμnh, thÎ bÞ lé mËt m· c¸ nh©n ( Pin), thÎ bÞ mÊt cÊp, thÊt l¹c, thÎ bÞ lo¹i bá. Danh s¸ch nμy ®−îc lËp ra nh»m môc ®Ých th«ng b¸o cho nh÷ng CSCNT trªn toμn thÕ giíi, kh«ng chÊp nhËn thanh to¸n cho nh÷ng thÎ ®en cã sè trong danh s¸ch trªn. Danh s¸ch Bulletin ®−îc lËp ra trªn c¬ s¬ tËp hîp tõ nh÷ng d÷ liÖu c¸c thμnh viªn ph¸t hμnh trong hÖ thèng tõng lo¹i thÎ. Danh s¸ch ®−îc cËp nhËt liªn tôc vμ göi ®Õn cho tÊt c¶ c¸c NHTT ®Ó hä th«ng b¸o kÞp thêi cho c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ. - Th−¬ng vô. Th−¬ng vô ®−îc hiÓu lμ vô thanh to¸n tiÒn hμng ho¸, dÞch vô, tr¶ nî b»ng thÎ hoÆc c¸c dÞch vô rót tiÒn mÆt t¹i quÇy hoÆc qua m¸y ATM do chñ thÎ thùc hiÖn - H¹n møc tÝn dông ( Credit limit) H¹n møc tÝn dông ®−îc hiÓu lμ tæng sè tÝn dông tèi ®a mμ NHPH cÊp cho chñ thÎ sö dông ®èi víi tõng lo¹i thÎ. - Tμi kho¶n thÎ ( Card acount) Lμ tμi kho¶n ®−îc më riªng cho cho viÖc sö dông vμ thanh to¸n thÎ cña chñ thÎ. - Sè PIN Lμ m· sè c¸ nh©n riªng cña chñ thÎ ®Ó thùc hiÖn giao dÞch rót tiÒn t¹i m¸y ATM. M· sè nμy do NH ph¸t hμnh. C¸ nh©n ph¶i gi÷ bÝ mËt, chØ mét m×nh m×nh biÕt. - BIN Lμ m· sè ®Ó chØ NH ph¸t hμnh thÎ.Trong hiÖp héi thÎ cã nhiÒu NH thμnh viªn, mçi NH thμnh viªn cã mét m· sè riªng gióp thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n vμ truy xuÊt. - Ngμy hiÖu lùc. * Ngμy sao kª: Lμ ngμy NH ph¸t hμnh thÎ lËp c¸c sao kª vÒ tμi kho¶n chi tiªu mμ chñ thÎ ph¶i thanh to¸n trong th¸ng. * Ngμy ®¸o h¹n: lμ ngμy NH ph¸t hμnh thÎ quy ®inh cho chñ thÎ thanh to¸n toμn bé hay mét phÇn tæng trÞ gi¸ trªn sao kª. - Trung t©m thÎ (TTT): Lμ phßng qu¶n lý thÎ trung t©m. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hμnh ho¹t ®éng ph¸t hμnh, cÊp phÐp, tra so¸t thanh to¸n thÎ vμ qu¶n lý rñi ro. - Tæ chøc thÎ quèc tÕ: Lμ hiÖp héi c¸c tæ chøc tμi chÝnh, tÝn dông tham gia ph¸t hμnh vμ thanh to¸n quèc tÕ.
 13. TiÓu luËn - §iÓm øng tiÒn mÆt: Lμ c¸c ®¬n vÞ, NHTT uû quyÒn øng tiÒn mÆt cho chñ thÎ. §iÓm øng tiÒn mÆt còng ph¶i ký hîp ®ång chÊp nhËn øng tiÒn mÆt b»ng thÎ. Ngoμi ra mçi m¸y ATM còng lμ mét ®iÓm øng tiÒn mÆt tù ®éng. 2.2 Qu¶n lý chi tiªu vμ thanh to¸n sao kª cña chñ thÎ. a) T¹i trung t©m thÎ( TTT). - Qu¶n lý chi tiªu + TTT qu¶n lý vμ theo dâi HMTD chung, HMTD ngμy, h¹n møc chi tiªu cña chñ thÎ. + Mét sè quy t¾c trong qu¶n lý HMTD thÎ. * HMTD chung: Lμ møc d− nî tèi ®a mμ chñ thÎ ®−îc phÐp sö dông trong mét kú tÝn dông. H¹n møc nμy n¨m ngoμi h¹n møc tèi ®a cho vay cña NH ®èi víi KH theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §©y lμ h¹n møc tuÇn hoμn, khi chñ thÎ chi tiªu sè tiÒn sÏ bÞ trõ ngay vμo HMTD chung. Sau ®ã KH thanh to¸n sao kª, sè tiÒn võa thanh to¸n sÏ ®−îc cËp nhËp vμo tμi kho¶n thÎ. * H¹n møc chi tiªu hμng ho¸ - dÞch vô: Lμ phÇn cßn l¹i cña HMTD ®−îc cÊp sau khi trõ ®i tæng gi¸ trÞ giao dÞch øng tiÒn mÆt ®· sö dông trong kú. HMTD kh«ng sö dông sÏ ®−îc tù ®éng chuyÓn sang h¹n møc chi tiªu hμng ho¸ dÞch vô. - CËp nhËp d÷ liÖu ph¸t sinh hμng ngμy vμo hÖ thèng qu¶n lý thÎ. TTT th−êng xuyªn theo dâi vμ cËp nhËp th«ng tin míi vÒ t×nh h×nh sö dông thÎ, t×nh tr¹ng thÎ. Sím ph¸t hiÖn nh÷ng tr−êng hîp gian lËn, mÊt c¾p vμ kÞp thêi th«ng b¸o cho chi nh¸nh thanh to¸n, §VCNT, §UTM. - TÝnh l·i vμ phÝ trªn tμi kho¶n thÎ: l·i bÊt ®Çu ®−îc tÝnh tõ khi ph¸t sinh giao dÞch ®−îc thanh to¸n víi §VCNT cho ®Õn khi lËp sao kª. NÕu KH thanh to¸n ®óng h¹n møc th× sÏ ®−îc miÔn l·i ®ã. - LËp sao kª vμ göi cho CNPH: Sao kª lμ b¶n kª chi tiÕt vμ tr¶ nî cña chñ thÎ cïng l·i vμ ph¸t sinh trong mét chu kú sö dông thÎ. Sao kª ®−îc göi cho chñ thÎ hμng th¸ng ngay sau ngμy sao kª lμm c¨n cø tr¶ nî vμ ghi nî chi nh¸nh. CËp nhËp d÷ liÖu thanh to¸n cña chñ thÎ. b) T¹i chi nh¸nh ph¸t hμnh (CNPH) +NhËn sao kª tõ TTT vμ göi cho kh¸ch hμng th¸ng. NÕu KH cã g× th¾c m¾c vÒ sao kª th× liªn hÖ víi CNPH trong vßng 7 ngμy. + NhËn giÊy b¸o nî tõ TTT, thanh to¸n sao kª, thanh to¸n tr¶ nî cña chñ thÎ. c) Quy tr×nh nghiÖp vô chÊp nhËn vμ thanh to¸n thÎ tÝn dông. 1.Thanh to¸n t¹i ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ, ®iÓm øng tiÒn mÆt. - Khi b¸n hμng ho¸ - dÞch vô hay øng tiÒn mÆt cho chñ thÎ §VCNT vμ c¸c §¦TM ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hμng cã ch÷ ký cña chñ thÎ. - Khi chñ thÎ xuÊt tr×nh thÎ ®Ó thanh to¸n th× ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña thÎ, tªn chñ thÎ, thêi h¹n hiÖu lùc cña thÎ, kiÓm tra chøng minh nh©n d©n, hé chiÕu. - Khi tÊt c¶ nh−ng th«ng tin vÒ kh¸ch hμng ®· ®−îc kiÓm tra, c¸c §VCNT hoÆc §¦TM sÏ ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau:
 14. TiÓu luËn + §èi víi §VCNT / §¦TM cã trang bÞ m¸y EDC/ CAT. Cμi thÎ vμo m¸y EDC ®Ó lÊy d÷ liÖu vÒ thÎ, kiÓm tra sè thÎ vμ ngμy hiÖu lùc ®−îc in næi trªn thÎ cã trïng víi sè thÎ vμ ngμy hiÖu lùc trªn EDC hay kh«ng sau ®ã nhËp vμo m¸y sè tiÒn giao dich. M¸y sÏ tù ®éng cÊp phÐp nÕu giao dÞch ®ã cÇn ph¶i cÊp phÐp. NÕu m¸y kh«ng cÊp phÕp th× §VCNT vμ §¦TM ph¶i th«ng b¸o xin cÊp phÐp tõ TTT hoÆc thùc hiÖn giao dÞch víi sè tiÒn nhá h¬n. Khi hoμn thμnh giao dÞch m¸y sÏ in ho¸ ®¬n thμnh 3 liªn KH ph¶i kÝ vμo ho¸ ®¬n. Ch÷ ký trªn ho¸ ®¬n ph¶i gièng ch÷ ký trªn ®¨ng ký ë mÆt sau thÎ. §VCNT sÏ giao mét niªn cho kh¸ch vμ gi÷ l¹i hai liªn. * Giao dÞch ®Æc biÖt. øng tiÒn mÆt lμ giao dÞch trong ®ã chñ thÎ sö dông thÎ ®Ó rót tiÒn mÆt t¹i c¸c §¦TM hoÆc ®−îc cung øng dÞch vô ®Æc biÖt nh− chuyÓn tiÒn, mua xÌng ®¸nh b¹c. §èi t−îng lμ thÎ Visa hoÆc thÎ h¹ng nhÊt Premier, ph¶i lμ giao dÞch ®−îc cÊp phÐp. ViÖc ®iÒu chØnh mét phÇn hay huû bá toμn bé giao dÞch ph¶i ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi d÷ liÖu giao dÞch gèc vÒ NHTM. 3. NghiÖp vô thanh to¸n. §iÒu kiÖn ®Ó mét NH tham gia vμo qu¸ tr×nh thanh to¸n thÎ còng t−¬ng tù nh− NHPH, mét NH muèn tham gia vμo qu¸ tr×nh thanh to¸n thÎ th× nã ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ ph¸p lý còng nh− c¸c yªu cÇu vÒ tμi chÝnh. Riªng ®èi víi Visa vμ Marters card th× ®Ó lμ NHTT th× ph¶i lμ thμnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc thÎ quèc tÕ ®ã. Vμ NHTT ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh thμnh vμ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ. 3.1 Tra s¸t, khiÕu n¹i vμ båi hoμn. a) Kh¸i niÖm: Gi¶i quyÕt c¸c tra so¸t, khiÕu n¹i cña chñ thÎ lμ mét quy tr×nh ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña tæ chøc thÎ quèc tÕ. Quy ®Þnh nμy yªu cÇu c¸c bªn tham gia thùc hiÖn giao dÞch thanh to¸n thÎ ph¶i tu©n theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n vÒ nghiÖp vô cña m×nh vμ ®ång thêi ®¶m b¶o cung cÊp chÝnh x¸c vμ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ chøng minh cho hμnh vi cña m×nh. + Yªu cÇu xuÊt tr×nh chøng tõ: NHPH yªu cÇu CNTT xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn giao dÞch chñ thÎ cã thÓ th¸c m¾c, khiÕu n¹i. +®ßi båi hoμn : NHPH ®ßi tiÒn CNTT ®èi víi giao dÞch chñ thÎ khiÕu n¹i. + T¸i xuÊt tr×nh: CNTT xuÊt tr×nh l¹i giao dÞch ®· bÞ NHPH ®ßi båi hoμn kh«ng ®óng. + Hoμ gi¶i: C¸c thμnh viªn cã liªn quan trùc tiÕp th−¬ng l−îng nh»m gi¶i quyÕt tranh chÊp. + Gi¶i quyÕt tranh chÊp qua träng tμi. b) Gi¶i quyÕt tra s¸t, khiÕu n¹i khi NHTM lμ NHPH thÎ. + chñ thÎ cã thÓ yªu cÇu tra so¸t khiÕu n¹i vÒ phÝ vμ l·i, vÒ mét giao dÞch bÞ ghi nî nhiÒu lÇn, vÒ sè tiÒn giao dÞch kh«ng chÝnh x¸c. + Sö lý tra so¸t. + Sö lý giao dÞch. + Giao dÞch ®ßi båi hoμn vμ t¸i xuÊt tr×nh. c) Hoμ gi¶i, gi¶i quyÕt tranh chÊp qua träng tμi.
 15. TiÓu luËn * Hoμ gi¶i : Khi NHTT kh«ng chÊp nhËn båi hoμn lÇn 2 cña NHPH th× sÏ tiÕn hμnh thñ tôc hoμ gi¶i. NhËn ®−îc yªu cÇu hoμ gi¶i tõ NHTT, c¨n cø vμo c¸c chøng tõ do NH TT vμ NHPH cung cÊp TTT sÏ tiÕn hμnh xem xÐt ®−a ra ý kiÕn chÊp nhËn hay tõ chèi hoμ gi¶i. NÕu chÊp nhËn sÏ th«ng b¸o cho NHPH. NhËn ®−îc th«ng b¸o tcña TTT, NHPH th«ng b¸o ngay cho chñ thÎ ®Ó ®−a ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng. NÕu chÊp nhËn hoμ gi¶i th× TTT sÏ ®ßi tiÒn NHPH vμ ghi cã NHTT. NÕu kh«ng chÊp nhËn th× TTT sÏ ®−a tranh chÊp träng tμi. * Gi¶i quyÕt tranh chÊp qua träng tμi: Hå s¬ giao dÞch bÞ khiÕu n¹i ®−îc tr×nh héi ®ång träng tμi cña tæ chøc thÎ quèc tÕ gi¶i quyÕt. Ph¸n quyÕt cña träng tμi cã gi¸ trÞ trung thÈm vμ bªn nμo thua th× bªn ®ã ph¶i chÞu ¸n phÝ.
 16. TiÓu luËn Ch−¬ng II Thùc tr¹ng kinh doanh thÎ tÝn dông ë ng©n hμng th−¬ng m¹i I- Kh¸i niÖm NHTM Theo ph¸p lÖnh sè 38 cña NHTM c«ng ty tμi chÝnh vμ HTX tÝn dông ban hμnh ngay 24/5/1990 ®Þnh nghi· NHTM nh− sau: NHTM lμ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ vμ ho¹t ®«ng chñ yÕu th−êng xuyªn lμ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hμng víi tr¸ch nhiÖm ph¶i hoμn tr¶ vμ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vμ lμm ph−¬ng tiÖn thanh to¸n. II- T×nh h×nh ph¸t hμnh vμ sö dông thÎ thanh to¸n tÝn dông ë NHTM ViÖt Nam. Trong thÞ tr−êng thÎ tÝn dông ë VN hiÖn nay cã xu h−íng ph¸t triÓn nh−ng ch−a nhiÒu, còng nh− viÖc kinh doanh thÎ tÝn dông t¹i c¸c NHTM lμ ch−a ®−îc phæ biÕn. §Ó nghiªn cøu s©u vμ cô thÓ h¬n vÒ t×nh h×nh kinh doanh thÎ ë NHTM em xin ®−îc ph©n tÝch sè liÖu t¹i mét NHTM cô thÓ. Sau ®©y em xin ®−îc ph©n tÝch vμ tr×nh bÇy thùc tr¹ng kinh doanh thÎ t¹i NHNT ViÖt Nam qua c¸c sè liÖu cã ®−îc tÝnh ®Õn n¨m 2003. 1. Vμi nÐt vÒ NHNT NHNT tiÒn th©n lμ cô ngo¹i hèi thuéc NHNN, chÝnh thøc ®−îc thμnh lËp ngμy 01/4/1963 vμ ®Õn ngμy 14/01/1990 theo quyÕt ®Þnh sè 403- CT cña chñ tÞch héi ®ång Bé tr−ëng, NHNT ViÖt Nam cã tªn giao dÞch lμ Vietcombank viÕt t¾t lμ VCB. NHNT ®−îc biÕt ®Õn nh− mét trong nh÷ng NHTM ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt ë ViÖt Nam, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc tμi trî vμ thanh to¸n quèc tÕ. Lμ mét NH ®a n¨ng, NHNT thùc hiÖn hÇu hÕt c¸c nghiÖp vô còng nh− cung cÊp c¸c dÞch vô tμi chÝnh cña mét NH hiÖn ®¹i. NHNT VN võa lμ thμnh viªn cña hiÖp héi NHVN, võa lμ thμnh viªn cña hiÖp héi NH Ch©u ¸. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï t×nh h×nh tμi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi, ngμnh NH ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu rÊt ®¸ng tr©n träng trªn mäi mÆt. C¸c nhμ tμi chÝnh quèc tÕ ®· ®¸nh gi¸ cao nç lùc vμ thiÖn chÝ cña ChÝnh phñ còng nh− NHNN VN nh»m c¶i thiÖn m«i tr−êng kinh doanh NH phï hîp víi xu thÕ toμn cÇu ho¸ l·i suÊt, ®iÒu chØnh c¬ chÕ tÝn dông, hèi ®o¸i theo h−íng linh ho¹t, tu©n theo qui luËt thÞ tr−êng. §iÓm næi bËt trong ho¹t ®éng NH n¨m qua lμ viÖc thùc hiÖn m¹nh mÏ chñ tr−¬ng t¸i c¬ cÊu NH cña ChÝnh Phñ. D−íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña NHNN, c¸c NHTM Nhμ n−íc ®· triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu theo lé tr×nh ®Ò ra víi môc tiÔu xö lý døt ®iÓm nî tån ®äng, n©ng cao n¨ng lùc tμi chÝnh, t¨ng c−êng hiÖu lùc c«ng t¸c qu¶n trÞ, ®iÒu hμnh, ng¨n ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vμ tõng b−íc phÊn ®Êu vμ ®¹t c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng c¸c NH .
 17. TiÓu luËn 2. T×nh h×nh ph¸t hμnh, sö dông vμ thanh to¸n thÎ tÝn dông t¹i ViÖt Nam ThÎ tÝn dông quèc tÕ míi b¾t ®Çu ®−îc chÊp nhËn thanh to¸n t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam n¨m 1990 th«ng qua NHNT ViÖt Nam. Tuy vËy vμo thêi ®iÓm ®ã NHNT VN míi chØ lμ ®¹i lý thanh to¸n thÎ cho c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ Master Card vμ Visa Card th«ng qua BFCE singapore vμ Malaysia.Më ®Çu cho nghiÖp vô kinh doanh thÎ tÝn dông quèc tÕ cña VCB t¹i ViÖt Nam lμ viÖc lÝ kÕt hîp ®ång ®¹i lý thanh to¸n thÎ Visa Card gi÷a VCB vμ ®¹i diÖn Ng©n hμng BFCE ( cña Ph¸p ) chi nh¸nh tai Singapore ngμy 27/06/1990. Tõ n¨m 1990 ®Õn 1996 møc t¨ng tr−ëng doanh sè thanh to¸n thÎ trªn thÞ tr−êng VN rÊt lín, trung b×nh kho¶ng 200% n¨m. N¨m 1995, thÞ tr−êng thÎ VN trë nªn s«i ®éng víi sù tham gia cña nhiÒu NH kh¸c. §Õn n¨m 2004 ®· cã h¬n 11 NH tham gia lÜnh vùc kinh doanh nμy.Trong n¨m 1995 cã 4 NH kh¸c cña ViÖt Nam ®−îc kÕt n¹p lμ thμnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc thÎ Master Card vμ n¨m 1996, NHNT ( VCB) vμ NHTM ¸ ch©u ( ACB) trë thμnh thμnh viªn chÝnh thøc cña hai tæ chøc thÎ Visa. Ngay trong n¨m 1996 hai NH VCB vμ ACB ®· b¾t ®Çu thanh to¸n trùc tiÕp víi hai tæ chøc thÎ trªn vμ triÓn khai nghiÖp vô ph¸t hμnh thÎ tÝn dông quèc tÕ ®Çu tiªn ë thÞ tr−êng VN. N¨m 2004 cã 15 NH lμm ®¹i lý vμ trong ®ã cã14 NH ph¸t hμnh thÎ néi ®Þa. Nh×n chung doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông vÉn chñ yÕu phô thuéc vμo l−îng kh¸ch du lÞch vμo ViÖt Nam nªn nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi còng ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn thÎ ë ViÖt Nam. Trong hai n¨m x¶y ra cuéc khñng ho¶ng khu vùc (1997- 1998), sè l−îng kh¸ch du lÞch vμo ViÖt Nam gi¶m m¹nh song víi nç lùc më réng m¹ng l−íi vμ lo¹i h×nh c¸c §CNT, c¸c NH ®· duy tr× ®−îc møc ®é thanh to¸n thÎ ë møc ®é t−¬ng ®èi. N¨m 1997 tæng doanh sè thanh to¸n thÎ chØ gi¶m 2% so víi n¨m 1996. MÆc dï 6 th¸ng ®Çu n¨m 1998 doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i VN gi¶m 20% so víi cïng k× n¨m 1997 nh−ng c¶ n¨m 1998 vÉn ®¹t 175 triÖu USD, t¨ng h¬n 8% so víi n¨m 1997. N¨m 1999 vμ 2000 trong khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc th× nÒn kinh tÕ VN vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt ®Þnh vμ hÖ thèng NH còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ¶nh h−ëng ®ã. Tuy nhiªn, quyÕt ®Þnh 371/1999/Q§- NHNN ra ®êi ®¸nh dÊu b−íc chuyÓn biÕn míi cho NH , t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho c¸c NH thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¶t triÓn NH b¸n lÎ nãi chung vμ nghiÖp vô thÎ nãi riªng. VÒ c¸c lo¹i thÎ tÝn dông quèc tÕ, n¨m 2004 thÞ tr−êng thÎ VN ®· chÊp nhËn thanh to¸n 5 lo¹i thÎ tÝn dông quèc tÕ th«ng dông nhÊt trªn thÕ giíi : VISA, MASTERCARD, AMÏ, JCB vμ Diners Club. D−íi ®©y lμ b¶ng doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ cña c¸c Ng©n hμng ViÖt Nam tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 2003.
 18. TiÓu luËn B¶ng1:Doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ cña c¸c Ng©n hμng VN. (§¬n vÞ : triÖu USD ) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Doanh sè TT 7,858 15,543 27,901 77,888 144,315 164 160,2 175 194 203 Sè §VCNT 80 170 350 600 1200 2000 2500 3500 5300 6000 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña VCB vμ héi c¸c ng©n hμng thanh to¸n thÎ). §èi víi viÖc ph¸t hμnh thÎ tÝn dông quèc tÕ, dï míi chØ ®i vμo ho¹t ®éng tõ n¨m 1996 nh−ng doanh sè ph¸t hμnh thÎ ®· t¨ng nhanh qua mçi n¨m. §Æc biÖt nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N¨m 2000, C¸c NHVN chØ míi ph¸t hμnh trªn 3000 thÎ tÝn. dụng quốc tế năm 2001 đã phát hành hơn 2000 thẻ tín dụng và đến cuối năm 2002, tổng số thẻ VISA, Mastercard đã phát hành của 2 ngân hàng VCB và ACB là 8000 thẻ (trong đó thẻ vàng chiếm 70%). Năm 2001, doanh thu sử dụng thẻ phát hành đạt hơn 120 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần so với doanh số sử dụng thẻ năm 2000. Chỉ tiêu năm 2002 đạt khoảng 170 tỉ đồng, tăng 50% so với năm 2001 và năm 2003 đạt 280 tỉ đồng tăng 150% so với năm 2002. Doanh số sử dụng thẻ trong nước có tăng lớn về số tương đối nhưng về trị số tuyệt đối vẫn khiêm tốn so với tổng doanh số thanh toán các loại thẻ tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên so với hoạt động thanh toán thẻ, hoạt động phát hành thẻ tiến hành chậm hơn cả về số lượng ngân hàng phát hành lẫn loại thẻ tín dụng. Tính đến tháng 9/2002, ở nước ta chỉ mới có 3 ngân hàng tham gia phát hành thẻ: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu và ngân hàng cổ phần xuất nhập khẩu (EXIMBANK). Các ngân hàng chỉ phát hành 2 loại thẻ cho cá nhân và cho công ty mang thương hiệu Mastercard và VISA. Đến năm 2004 Vietcombank đã phát hành được gần 11.000 thẻ tín dụng (tháng 6/2003 phát hành được 2500 thẻ). Tuy đi sau VCB nhưng ACB lại có bước đột phá. Theo thống kê, đến hết năm 2001 ACB phát hành được 14.000 thẻ tín dụng quốc tế với doanh số khoảng 275 tỉ đồng (http://vnexpress.net). Mặc dù mới tham gia phát hành tẻ Mastercard từ tháng 3/202 nhưng đến tháng 10/2002 ngân hàng EXIMBANK cũng đã tiêu thụ được 500 thẻ.. Tại hội nghị thẻ tháng 8/2001, Ban lãnh đạo NHNT đã tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002 đã có nhận định rằng: “Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của VCB không những vượt ra khỏi tình trạng giảm sút mà còn phát triển với tốc độ đáng kể”. Hiện nay NHNT Việt Nam dang phát hành 2 loại nhãn hiệu thẻ tín dụng quốc tế: Visa, Master Card, Amex. NHNT sẽ căn cứ vào khả năng tài chính hoặc số tiền gửi kí quỹ, tài sản thế chấp để quy định hạn mức tín dụng cho mỗi chỉ thẻ. Khách hàng có thể sử dụng thẻ để mua sắm tại tất cả các cơ sở chấp nhận thể và máy rút tiền tự động. Tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, đây
 19. TiÓu luËn là hình thức chi tiêu trả sau với thời hạn và ưu đãi, khôn thu lãi trong vòng 45 ngày. Củ thể có thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đã chi tiêu vào cuối kì tín dụng theo sao kê hàng tháng. 2.1. Hoạt động phát hành thẻ VCB là NHTM tiên phong trng hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu Việt Nam. Loại thẻ tín dụng đầu tiên mà VCB phát hành là Vietcombank-Master Card (VCB – Master Card) vào năm 1996. Sau đó đến năm 1998 VCB phát hành thêm thẻ tín dụng Vietcombank – Visa (VCB-Visa). Và gần đây nhất đầu năm 2002-2003 VCB phát hành thêm thẻ Vietcombank – American Express (VCB - Amex) và thẻ tín dụng ghi nợi Connect 24. Do thẻ VCB vừa phát hành nên những số liệu trong bài chủ yếu là của hai loại thẻ VCB -Master Card và VCB – Visa (bảng 2,3). Bảng 3: Bảng tổng kết tình hình phát hành thẻ VCB -Master Chỉ tiêu Số thẻ phát hành Doanh số sử dụng Số thẻ (cái) Tỉ lệ tăng (giảm) Doanh số Tỉ lệ tăng (giảm) hàng năm (triệu VND) hàng năm Năm 1997 389 - 17.065 - 1998 419 +7,7% 17-722 +3,8% 1999 340 -0,19% 31.000 +74,9% 2000 650 +91% 29.000 -65% 2001 184 -71,7% 29.658 +2,3% 2002 626 +240,2% 32.933 +11,1% 2003 1060 +69,3% 50.200 +52,4% (Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ NHNT – năm 2003) Bảng 4: Bảng tổng kết tình hình phát hành thẻ VCB – Visa (Đơn vị: Triệu VND) Số thẻ phát hành Doanh số sử dụng Chỉ tiêu Số thẻ (cái) Tỉ lệ tăng (giảm) Doanh số Tỉ lệ tăng (giảm) hàng năm (triệu VND) hàng năm Năm 1999 1305 - 17.000 - 2000 720 -41,8% 36.000 +111,8% 2001 1.143 +58,8% 39.683 +10,2% 2002 2.431 +112,7% 92.227 +132,45% 2003 6.650 173,5% 204.530 +121,8% (Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ NHNT – năm 2003)
 20. TiÓu luËn Thời gian từ năm 1995 trở về trước, NHNT mới phát hành những thẻ mang tính chất thử nghiệm và chỉ tiêu dùng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp HCM. Số lượng phát hành trong ba năm (1993,1994,1995) là 302 thẻ. Nhưng từ khi VCB gia nhập chính thức vào 2 tổ chức thẻ quốc tế lớn nhất toàn cầu (năm 1996) là Master Card và Visa Card thì số lượng thẻ đã tăng lên đáng kể. Trong năm 1996, VCB đã phát hành được 389 thẻ VCB - Master Card nhiều hơn số thẻ phát hành của 3 năm trước gộp lại, với doanh số tiêu thụ là 17.065 triệu VND. Đây là sự thành công lớn khi lần đầu VCB tham gia phát hành thẻ tín dụng. Sự thành công này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Thứ nhất: Trong năm 1996 nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài hợp lý đã khiến cho người nước ngoài vào Việt Nam nhiều hơn. Thứ hai: Chính viêc gia nhập là thành viên chính thức của 2 tổ chức phát hành thẻ quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho VCB trong việc đầu từ về công nghệ và học hỏi kinh nghiệm của các thành viên trong 2 tổ chức này. Thứ ba: NHNT đã có những cố gắng rất nhiều và cả những kinh nghiệm của một NHNT cộng với bài học từ những năm phát hành thẻ nội bộ. Sang đến năm 1998, số lượng thẻ Master Card phát hành tăng với tỉ lệ không đáng kể so với năm 1997 số thẻ phát hành tăng 7,7% (tương đương 30 thẻ) và doanh số sử dụng thẻ chỉ tăng 3,8%. Nguyên nhân chính của sự việc này là do cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng không nhiều , nhưng việc kinh doanh thẻ trong những năm đầu chủ yếu phục vụ cho người nước ngoài, nên khi khủng hoảng xảy ra nó là giảm lượng khách du lịch vào Việt Nam do đó số thẻ tăng không nhiều. Năm 1999, số lượng thẻ phát hành là 340 thẻ ít hơn năm 1998 là 79 thẻ mặc dù tốc độ phát hành thẻ giảm 0.79% nhưng doanh số sử dụng thẻ lại tăng mạnh (74,9%). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng có vẻ như mâu thuẫn này là do sự biến động tăng liên tục của tỉ giá và sự sốt dolla trên thị trường. Trong khi đó đa số thẻ phát hành được sử dụng ở các nước ngoài và bằng ngoại tệ nên khi quy đổi sang VND là rất lớn. Cũng trong năm này, NHNT bắt đầu phát hành thẻ VCB – Visa Card. Thẻ VCB – Visa Card xuất hiện cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm số lượng thẻ VCB – Master Card được phát hành. Ngay trong năm đầu tiên số lượng thẻ VCB – Visa Card phát hành đã cao hơn tổng số thẻ VCB – Master Card phát hành trong 3 năm (1997,1998,1999), với doanh số sử dụng là 17.000 triệu VND. Sở dĩ Visa Card lại được khách hàng ưu chuộng hơn là vì: Thứ nhất: Visa Card là loại thẻ thông dụng nhất trên thế giới và lúc này đang là thời điểm tổ chức thẻ quốc tế Visa Card đang chú trọng phát triển những thị trường mới và tiềm năng trong khi đó thì Master Card lại chú trọng vào thị trường truyền thống chiếm tỉ trong doanh số lớn, giảm đầu tư vào thị trường nhỏ lẻ. Thứ hai: Và nguyên nhân quan trọng hơn đó là VCB – Visa có hạn mức tín dụng thấp hơn phù hợp với khả năng tài chính của người VN
nguon tai.lieu . vn