Day hoc phan “vat song” mon Khoa hoc tu nhien lop 6 theo phuong thuc trai nghiem

 • 3 months ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bai viet tap trung phan tich chuong trinh day hoc mon Khoa hoc tu nhien lop 6 trong Chuong trinh giao duc pho thong moi de xac dinh muc tieu, noi dung, phuong phap, hinh thuc va dieu kien de day hoc mach noi dung phan “Vat song” theo phuong thuc trai nghiem.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.49 M, số trang : 7 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

 1. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 458 (Kì 2 - 7/2019), tr 56-62 DẠY HỌC PHẦN “VẬT SỐNG” MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6 THEO PHƯƠNG THỨC TRẢI NGHIỆM Nguyễn Đắc Thanh - Phạm Đình Văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Ngày nhận bài: 22/4/2019; ngày chỉnh sửa: 02/5/2019; ngày duyệt đăng: 10/5/2019. Abstract: Teaching Natural Science according to the experiential approach is a teaching tendency that helps forming and developing qualities and natural science competency for students. This article focuses on analyzing the natural science curriculum in grade 6 in the new general education curriculum to identify the objectives, contents, methods, forms and conditions for teaching the topic “Living things” according to the experiential approach. At the same time, this article illustrates a lesson plan according to the experiential approach to teach the “Living things” section as a basis for teachers to reference in order to design natural science teaching plans according to the experiential approach. Keywords: Natural Science grade 6; Living things; experience, teaching according to experiential approach. 1. Mở đầu luận. David A. Kolb (người Mĩ) được xem là cha đẻ của Ở Việt Nam giai đoạn gần đây, hoạt động dạy học thuật ngữ “học tập trải nghiệm” (experiential learning). theo phương thức trải nghiệm được khá nhiều nhà khoa Khi nghiên cứu về lí thuyết học trải nghiệm, David học giáo dục, các giáo viên (GV) quan tâm nghiên cứu A.Kolb tin rằng, học tập là quá trình trong đó tri thức được và áp dụng trong thực tiễn dạy học. Vận dụng phương kiến tạo thông qua sự chuyển hoá của kinh nghiệm [5], [6]. thức trên vào giảng dạy môn Khoa học tự nhiên có vai Dựa trên những thành quả nghiên cứu của các tác giả trò rất quan trọng trong việc hướng đến mục tiêu phát trước, David A.Kolb đã xây dựng mô hình học tập kinh triển phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của chương nghiệm được thực hiện thông qua 4 bước (pha): (1) Trải trình giáo dục phổ thông mới [1]. Vấn đề đặt ra là cần nghiệm cụ thể; (2) Quan sát phản ánh; (3) Khái niệm trừu phải xác định được quy trình thực hiện hoạt động dạy học tượng; (4) Thử nghiệm chủ động, được mô tả như sau: theo phương thức trải nghiệm và có những minh họa cụ thể để làm cơ sở cho GV tham khảo, qua đó họ chủ động thiết kế được các kế hoạch dạy học theo định hướng trên. 2. Nội dung và kết quả nghiên cứu 2.1. Dạy học phần “Vật sống” môn Khoa học tự nhiên theo phương thức trải nghiệm 2.1.1. Dạy học theo phương thức trải nghiệm Học tập trải nghiệm (experiential learning) là lí thuyết có lịch sử phát triển tương đối dài, xuất phát điểm của lí thuyết này được truy nguồn từ những công trình nghiên cứu của John Dewey (1938), Piaget (1950), Kurt Hahn (1957), Paulo Freire (1970), Vygotsky (1978), Kolb (1984), Javis (1987) [2], [3], [4] và nhiều nhà nghiên cứu khác như Bùi Thị Thanh Thủy - Vũ Quốc Khánh (2017); Dương Đình Thắng (2017); Nguyễn Thị Thu Hà (2017); Nguyễn Thị Hằng (2016),… Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tiếp cận nghiên cứu của các nhà khoa học và David A.Kolb làm cơ sở xây dựng lí 56 Email: thanhnd@hcmue.edu.vn
 2. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 458 (Kì 2 - 7/2019), tr 56-62 Dạy học theo phương thức trải nghiệm là hoạt động những gì quan sát được. Ở bước này, HS cũng phân tích dạy học được tổ chức dựa vào các bước học tập kinh và ghi nhận những cái hiểu đúng cũng như lập luận để nghiệm nêu trên. Khi bàn về thuật ngữ này, tác giả loại bỏ những kinh nghiệm nhưng chưa đúng đắn hoặc Nguyễn Hoàng Đoan Huy (2017) cho rằng: “Tổ chức nhầm lẫn, thiếu sót đã được hình thành trước đây. dạy học theo phương thức trải nghiệm là việc vận hành Bước 3: Trừu tượng hoá khái niệm (Abstract một quá trình dạy học từ xác định mục tiêu, nội dung dạy Conceptualisation): học đến việc lựa chọn phương pháp, phương tiện để tổ Từ hoạt động ở bước 1 và bước 2, HS tiến hành khái chức, hướng dẫn học sinh (HS) sử dụng kinh nghiệm sẵn niệm hóa các kinh nghiệm đã có, cụ thể là hình thành nên có của bản thân, tham gia một cách tích cực vào các khái niệm hay tri thức mới, hoàn thiện khái niệm. nhiệm vụ học tập và qua đó hình thành kiến thức, kĩ năng Bước 4: Thử nghiệm tích cực (Active và thái độ thích hợp” [4]. Experimentation): Trên cơ sở nghiên cứu bản chất của hoạt động dạy Việc chính ở bước này là HS vận dụng tri thức mới học và học tập qua trải nghiệm, chúng tôi xác định: dạy (khái niệm đã hình thành tại bước 3) vào thực tiễn. Đây học theo phương thức trải nghiệm là hoạt động trong đó cũng được xem như là khâu người học xác nhận hoặc dưới vai trò chủ đạo của GV, HS chủ động, tự giác, tích phủ nhận các khái niệm được hình thành ở bước 3. Sau cực sử dụng kinh nghiệm sẵn có của bản thân để tham khi áp dụng và kiểm nghiệm những khái niệm trong gia giải quyết vào các nhiệm vụ học tập theo từng giai thực tiễn, nó trở thành kinh nghiệm mới của cá nhân, đoạn trải nghiệm nhằm hình thành phẩm chất và năng làm “vốn liếng”, “kinh nghiệm cụ thể” cho chu trình lực cụ thể theo yêu cầu dạy học đề ra. học tập tiếp theo. Như vậy, từ mô hình bốn bước của David A.Kolb ở Theo mô hình học tập của Kolb, quá trình học tập lí trên và khái niệm dạy học theo phương thức trải nghiệm, tưởng là trong đó người học phải đi qua tất cả bốn chúng ta có thể nhận thấy tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm theo các bước như sau: phương thức này nhằm giải quyết vấn đề trong tình huống học tập thì sẽ đạt hiệu quả học tập cao nhất. Bản Bước 1: Trải nghiệm cụ thể (Concrete Experience): thân mỗi cá nhân sẽ nỗ lực, cố gắng sử dụng, tiếp cận cả Trong bước này, GV yêu cầu HS tự tìm hiểu về chủ bốn phương thức này, tuy nhiên không nhất thiết tổ chức đề sắp trải nghiệm để huy động, tổng hợp vốn kiến thức, hoạt động dạy học từ “kinh nghiệm cụ thể” mà có thể bắt kinh nghiệm đã có. GV tổ chức cho HS trải nghiệm dựa đầu từ bất kì bước nào trong bốn bước đã phân tích. vào kinh nghiệm, kiến thức đã có, như: kể lại việc đã làm; những hiểu biết của em về một vấn đề nào đó; thực hành 2.1.2. Xác định chương trình dạy học phần “Vật sống” làm điều em đã biết. HS sử dụng kinh nghiệm cũ để học môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo phương thức trải qua các nguồn khác nhau nhằm tích lũy kinh nghiệm nghiệm mới. Qua đó, xác định được nhu cầu, hứng thú về vấn đề Dạy học theo phương thức trải nghiệm đòi hỏi GV trải nghiệm và đề xuất muốn trải nghiệm những nội dung phải sử dụng các phương pháp thiên về hướng tổ chức gì, qua phương thức nào. cho HS quan sát, thực hành và kiểm nghiệm trong thực Bước 2: Quan sát phản ánh (Reflective tế. Căn cứ vào mục tiêu và nội dung chương trình môn Observation): Khoa học tự nhiên lớp 6 [2], chúng tôi xây dựng khung HS sử dụng kinh nghiệm ở bước 1 làm nền tảng để chương trình để giảng dạy phần “Vật sống” theo phương suy ngẫm, đối chiếu, lập luận… những gì đã lĩnh hội với thức trải nghiệm như sau: Bảng 1. Khung chương trình dạy học phần “Vật sống” môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo phương thức trải nghiệm Phương Mạch nội dung Mục tiêu Nội dung pháp/hình thức Điều kiện trải nghiệm VẬT SỐNG 1. Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống - Quan sát được hình dạng, kích thước của tế bào và một Quan sát hình Có kích hiển vi, kính Thực hành quan Tế bào số bào quan. thái, cấu tạo, lúp và các dụng cụ sát - Vẽ được cấu tạo của cơ bản phân loại tế bào làm tiêu bản tế bào 57
 3. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 458 (Kì 2 - 7/2019), tr 56-62 - Phân biệt được tế bào thực vật và động vật. - Quan sát và vẽ được cơ thể Có kích hiển vi, kính Quan sát cơ thể Từ tế bào đến cơ đơn bào Thực hành quan lúp và các dụng cụ đơn bào, thực vật, thể - Quan sát và vẽ được các cơ sát làm tiêu bản động vật quan của cơ thể đa bào 2. Đa dạng thế giới sống - Phân loại thế giới sống Thu mẫu, thống kê được một Phân chia sinh - Nghiên cứu Có môi trường để Phân loại số loài sinh vật thuộc các giới vật theo quan khoa học tham quan, nghiên thế giới sống khác nhau điểm 5 giới - Tham quan cứu - Đa dạng các nhóm sinh vật - Nêu được một số bệnh do Tìm hiểu một số - Điều tra Kết hợp với trạm Y tế, virus, vi khuẩn gây ra. bệnh do virus, vi - Thảo luận bệnh viện,... để thu - Đề xuất được các biện pháp khuẩn gây ra và Virus nhóm thập số liệu phòng tránh cách phòng tránh và vi khuẩn Vận dụng hiểu biết về vi Nguyên liệu, dụng cụ khuẩn lên men để làm sữa Làm sữa chua Dự án học tập để làm sữa chua; Tủ chua lạnh Tìm hiểu được quy trình Tìm hiểu quy Ở gần các cơ sở sản Đa dạng nấm Tham quan trồng một số loại nấm ăn trình trồng nấm xuất nấm - Phân loại các - Gần các khu rừng, - Phân loại được các nhóm nhóm thực vật khu du lịch sinh thái, thực vật Đa dạng - Tìm hiểu vai trò - Tham quan công viên - Phân tích được vai trò của thực vật của thực vật - Thí nghiệm - Các dụng cụ thí thực vật trong việc bảo vệ trong việc bảo vệ nghiệm liên quan môi trường môi trường - Có khu vực để tham Phân loại được các nhóm Đa dạng Phân loại các quan động vật không xương và có Tham quan động vật nhóm động vật - Tài liệu phân loại xương sống động vật - Bảo vệ đa dạng sinh học + Vai trò của đa - Nêu được vai trò của đa Tìm hiểu và dạng sinh học dạng sinh học trong tự nhiên chứng minh vai - Diễn đàn Hội trường, sân khấu + Sự cần thiết và trong thực tiễn trò của đa dạng - Đóng vai tổ chức diễn đàn bảo vệ đa dạng - Giải thích được vì sao cần sinh học sinh học bảo vệ đa dạng sinh học 3. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên - Thực hiện được một số - Phương pháp - Phương pháp phương pháp tìm hiểu sinh tìm hiểu sinh vật tìm hiểu sinh vật vật ngoài thiên nhiên. ngoài thiên nhiên - Quan sát thiên Có môi trường tự ngoài thiên - Quan sát và phân biệt được - Làm các sản nhiên nhiên để tổ chức cho nhiên một số nhóm thực vật ngoài phẩm giới thiệu - Nghiên cứu HS nghiên cứu, tìm - Vai trò của sinh thiên nhiên. về sinh vật ở địa khoa học hiểu vật trong tự - Chụp ảnh và làm được bộ phương nhiên sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật 58
 4. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 458 (Kì 2 - 7/2019), tr 56-62 - Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. 2.2. Minh hoạ về hoạt động trải nghiệm trong chủ đề luận nhóm hiệu quả; + Học sinh: Tự tìm hiểu và nghiên “Vật sống” cứu quy trình làm, bảo quản sữa chua từ sách, báo, Căn cứ vào bảng 1 và chu trình trải nghiệm của Kolb, internet, từ bố mẹ, người thân; Chuẩn bị các vật liệu để chúng tôi minh hoạ hoạt động trải nghiệm như sau: làm sữa chua: hộp đựng sữa chua, thùng xốp, ấm đun SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SỮA CHUA nước nóng,...; Bút, giấy, màu để làm tờ rơi, quảng cáo. I. Mục tiêu: IV. Tiến trình hoạt động Sau khi tham gia xong chủ đề này, HS: - Nêu được Hoạt động 1. Khám phá thành phần của sữa chua đặc điểm hoạt động của vi khuẩn lên men lactic; - Trình Hoạt động 1a. Trong hộp sữa chua có những chất gì? bày được các ứng dụng của vi khuẩn lên men lactic trong - Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm thảo luận khoảng 5 phút để hoàn thành Phiếu hoạt động 1a. Dự đời sống hằng ngày; - Liệt kê được các nguyên vật liệu đoán những thành phần có trong hộp sữa chua Vinamilk: sản xuất sữa chua; - Phân tích được quy trình làm sữa chua theo quy trình thủ công; - Lập và thực hiện được kế PHIẾU HOẠT ĐỘNG 1a hoạch sản xuất, kinh doanh sữa chua; - Có ý thức đảm Những thành phần có trong hộp bảo an toàn thực phẩm; - Tích cực, chủ động tham gia sữa chua Vinamilk các hoạt động nhóm. ...................................................... II. Nội dung, phương thức hoạt động Các pha Địa điểm Phương tiện/ Nội dung Phương thức Sản phẩm TN học tập công cụ Trải Khám phá thành phần của sữa Quan sát trực Hộp sữa chua Các phiếu hoạt nghiệm Lớp học chua quan Vinamilk động cụ thể Nghiên cứu Tài liệu, phim Quan sát Tìm hiểu về quy trình làm sữa Các phiếu hoạt tài liệu; Thảo Lớp học hướng dẫn phản ánh chua đơn giản tại nhà động luận làm sữa chua Trừu Thực hành Giấy roki, Inforgraphic, Điều em nên biết về việc làm Lớp học tượng hoá thiết kế sản màu hoặc poster, sơ đồ tư sữa chua Ở nhà khái niệm phẩm máy tính duy Sữa chua; tờ Thử Xây dựng và thực hiện kế Phòng thực Nguyên liệu, Thực hành; quảng cáo; tiền nghiệm hoạch sản xuất và kinh doanh hành dụng cụ làm Khảo sát; lãi; quà cho HS tích cực sữa chua Lớp học sữa chua khó khăn. III. Chuẩn bị - GV chọn 1 HS tổ chức tổng hợp ý kiến của các bạn - Thời gian: Tiến hành trong thời gian khoảng 3-7 trong lớp. Gọi 5 HS chia sẻ ý kiến, các bạn khác bổ sung ngày. (chỉ tổng hợp ý kiến, chưa đánh giá là đúng hay sai). - Địa điểm: Lớp học; phòng thực hành; ở nhà. - GV phát cho mỗi nhóm 01 hộp sữa chua Vinamilk, - Cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật: nguyên vật liệu trên hộp có ghi rõ thành phần của hộp sữa chua. Căn cứ làm, bảo quản sữa chua vào kết quả quan sát, các nhóm bổ sung vào phiếu hoạt - Phân công nhiệm vụ: + Giáo viên: Dự kiến nguồn động 1a của nhóm mình cho hoàn chỉnh. kinh phí để mua những nguyên vật liệu cần thiết; Chuẩn Hoạt động 1b. Làm sữa chua - những điều em đã biết bị kiến thức về quy trình thực hiện, bảo quản sữa chua và tự trải nghiệm việc làm sữa chua tại nhà (phải làm thành - Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm thảo luận công); Rèn luyện cho HS kĩ năng tổ chức hoạt động thảo khoảng 10 phút để hoàn thành phiếu hoạt động 1b. 59
 5. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 458 (Kì 2 - 7/2019), tr 56-62 Nguyên liệu, dụng cụ cần thiết để làm, bảo quản sữa chua - GV nhận xét và kết luận. và cách làm sữa chua: Hoạt động 2b. Tìm hiểu về quy trình làm sữa chua PHIẾU HOẠT ĐỘNG 1b - GV cho HS xem clip về cách làm sữa chua đơn giản Nguyên liệu, dụng cụ cần thiết để làm, bảo quản sữa tại nhà. chua và cách làm sữa chua. - Các nhóm thảo luận và hoàn thành Phiếu hoạt động Nguyên liệu Dụng cụ, máy móc 2b. Các bước làm và bảo quản sữa chua: .......................................... ........................................... PHIẾU HOẠT ĐỘNG 2b Cách làm: Các bước làm và bảo quản sữa chua tại nhà - GV chọn 1 HS điều hành thảo luận: + Tổ chức cho Tên Cách tiến hành Giải thích các nhóm chia sẻ ý kiến; + Thảo luận và tổng hợp ý kiến; bước - Các nhóm bổ sung ý kiến chung của lớp vào phiếu hoạt động 1b, thống nhất lựa chọn những nguyên vật liệu cần thiết để làm sữa chua. - GV chọn 1 HS tổ chức thảo luận: + Tổ chức cho các * Đánh giá hoạt động 1: Các nhóm tự đánh giá, GV nhóm chia sẻ ý kiến; + Thảo luận: chú ý thảo luận sâu về đánh giá hoạt động 1 bằng cách đánh dấu X vào các ô cơ chế, bản chất của quá trình lên men, bảo quản sữa trong bảng sau: chua...; + Tổng hợp ý kiến Tiêu chí - GV nhận xét và kết luận. Liệt kê được các thành phần Hoạt động 2c. Bảo quản sữa chua như thế nào? cơ bản có trong hộp sữa chua - GV yêu cầu các nhóm quan sát 02 hộp sữa chua: Trình bày được các nguyên Hộp số 1 bảo quản ở nhiệt độ thường; hộp số 2 bảo quản vật liệu để làm sữa chua trong ngăn mát tủ lạnh. Yêu cầu các nhóm so sánh hai Tự đánh giá được mức độ hộp sữa chua bảo quả theo 2 cách trên: hiểu biết của mình về việc Hộp số 2 (bảo làm sữa chua. Điểm Hộp số 1 (bảo quản quản trong ngăn so sánh ở nhiệt độ thường) mát tủ lạnh) Lưu ý: : Mức tốt; : Mức đạt; : Mức cần cố gắng. Bề mặt nắp hộp Hoạt động 2. Tìm hiểu về quy trình làm sữa chua đơn giản tại nhà Chất lượng Hoạt động 2a. Tìm hiểu chức năng của các nguyên sản phẩm vật liệu làm sữa chua đơn giản tại nhà - Tổ chức thảo luận: Để đảm bảo sử dụng sữa chua - Các nhóm thảo luận trong 5 phút và hoàn thành an toàn, chúng ta chọn cách bảo quản nào? Vì sao? Phiếu hoạt động 2a. Chức năng của nguyên vật liệu làm - GV nhận xét và rút ra kết luận sữa chua: * Đánh giá hoạt động: Các nhóm tự đánh giá, GV PHIẾU HOẠT ĐỘNG 2a Chức năng của các nguyên vật liệu làm sữa chua đánh giá hoạt động bằng cách đánh dấu X vào các ô trong bảng sau: Nguyên Chức năng vật liệu Tiêu chí Ví dụ: Làm cơ chất để lên men Giải thích được chức năng Sữa đặc của các nguyên vật liệu làm sữa chua Phân tích được các bước - GV chọn 1 HS tổ chức thảo luận: + Tổ chức cho các trong quy trình làm sữa chua. nhóm chia sẻ ý kiến; + Thảo luận (chú ý thảo luận về vai trò, đặc điểm của vi khuẩn lên men lactic); + Tổng hợp ý Giải thích được cách bảo kiến. quản sữa chua an toàn 60
 6. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 458 (Kì 2 - 7/2019), tr 56-62 Hoạt động 3. Điều em nên biết về việc làm sữa chua - Lập kế hoạch “sản xuất và kinh doanh sữa chua”: - Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm chọn một + Xác định các nhiệm vụ cụ thể của nhóm; + Phân công trong các nhiệm vụ sau: nhiệm vụ cụ thể và cách thực hiện cho từng thành viên: + Thiết kế Inforgraphic về “Quy trình làm sữa chua”: Người Các nhiệm sử dụng các từ khoá ngắn gọn, súc tích; có hình ảnh minh Nhóm thực Cách thực hiện vụ cụ thể hoạ; bố trí logic theo các bước trong quy trình; có thể vẽ hiện trên giấy Roki hoặc thiết kế trên máy tính. + Thiết kế poster về “Cách bảo quản sữa chua an * Đánh giá hoạt động 4a: Các nhóm tự đánh giá, GV toàn”: lựa chọn hình ảnh minh hoạ phù hợp; mô tả ngắn đánh giá hoạt động 3 bằng cách đánh dấu X vào các ô gọn, dễ hiểu; có thể vẽ trên giấy Roki hoặc thiết kế trên trong bảng sau: máy tính. + Thiết kế sơ đồ tư duy về “Giá trị dinh dưỡng và Tiêu chí cách sử dụng sữa chua an toàn”: lựa chọn nội dung cơ Xác định được nhiệm vụ của bản; chọn từ khoá ngắn gọn, súc tích; có thể vẽ trên giấy nhóm và phân công đồng đều Roki hoặc thiết kế trên máy tính. cho các thành viên. - Làm sản phẩm: thảo luận, thống nhất nội dung; thiết Đề xuất được cách thực hiện kế nháp trên giấy; hoàn chỉnh và thiết kế. nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. - Triển lãm sản phẩm và giới thiệu về sản phẩm trước Hoạt động 4b. Thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh lớp. doanh sữa chua - GV nhận xét, góp ý và kết luận - Các nhóm tiến hành các công việc của nhóm mình * Đánh giá hoạt động 3: Các nhóm tự đánh giá kết đã phân công ở hoạt động 3. Phối hợp giữa các nhóm để hợp với đánh giá của GV bằng cách đánh dấu X vào các đảm bảo kế hoạch của lớp diễn ra thành công. ô trong bảng sau: - Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tiêu chí - GV tổng kết, nhận xét. Thiết kế được các sản phẩm * Đánh giá hoạt động 4b: Các nhóm tự đánh giá, GV cụ thể, đúng, đẹp, logic đánh giá hoạt động bằng cách đánh dấu X vào các ô trong Giới thiệu được sản phẩm của bảng sau: nhóm hấp dẫn, kích thích Tiêu chí người nghe. Hoạt động 4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản Thực hiện thành công và có xuất và kinh doanh sữa chua hiệu quả kế hoạch đã đề ra ở Hoạt động 4a. Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh hoạt động 3 sữa chua Phối hợp tốt với các nhóm - Thảo luận về quy mô tổ chức sản xuất, kinh doanh khác để hoàn thành nhiệm vụ sữa chua: Làm bao nhiêu hộp sữa chua?; Bán cho đối V. Đánh giá chủ đề tượng nào?; Quảng cáo như thế nào?; Sử dụng tiền lãi để - GV tổng hợp đánh giá của 4 hoạt động. Ghi mức gì?... “Tốt”, “Đạt”, “Cần cố gắng” mà mỗi nhóm đạt được - Phân công nhiệm vụ: chia lớp thành 4 nhóm, với các tương ứng với các tiêu chí. Sau đó tổng cộng lại số tiêu nội dung sau: chí đạt 3 mức trên. Nhóm Nội dung (gợi ý) Tiêu Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 1 Sản xuất sữa chua chí 2 Quảng cáo, tiếp thị 3 Bán hàng ... 4 Tặng quà cho HS nghèo Tốt:....... Tốt:........ Tốt:........ Tốt:........ - GV và HS có thể thảo luận để bổ sung, điều chỉnh Tổng Đạt:...... Đạt:........ Đạt:........ Đạt:...... mục đích yêu cầu, các nhiệm vụ cho phù hợp với điều cộng Cần cố Cần cố Cần cố Cần cố kiện thực tiễn. gắng:...... gắng:...... gắng:...... gắng:...... 61
 7. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 458 (Kì 2 - 7/2019), tr 56-62 - Đánh giá mục tiêu chủ đề: nhất mà có thể tổ chức thực hiện HĐ dạy học trải nghiệm Đánh giá môn Khoa học tự nhiên bằng những cách khác, điều này Mục tiêu mở ra những xu hướng nghiên cứu mới, rõ ràng và cụ thể hơn để thực hiện có hiệu quả yêu cầu cần đạt của môn Nêu được đặc điểm hoạt động học trong chương trình giáo dục mới. của vi khuẩn lên men lactic; Trình bày được các ứng dụng Tài liệu tham khảo của vi khuẩn lên men lactic [1] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ trong đời sống hằng ngày; thông tổng thể. Trình bày được các nguyên [2] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ vật liệu sản xuất sữa chua; thông môn Khoa học tự nhiên. Phân tích được quy trình làm [3] Nguyễn Thị Thu Hà (2017). Giáo dục kĩ năng sống sữa chua theo quy trình thủ cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở công; trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 Lập và thực hiện được kế tháng 10, tr 9-12. hoạch sản xuất, kinh doanh [4] Nguyễn Hoàng Đoan Huy (2017). Kinh nghiệm tổ sữa chua; chức dạy học các môn Khoa học tự nhiên ở trường Có ý thức đảm bảo an toàn Trung học cơ sở theo phương thức trải nghiệm sáng thực phẩm; tạo ở một số nước trên thế giới. Đề tài Khoa học cấp cơ sở, mã số: SPHN 16-17 VNCSP, Trường Đại học Tích cực, chủ động tham gia Sư phạm Hà Nội, tr 16. các hoạt động nhóm. [5] Nguyễn Thị Hằng (2016). Những vấn đề lí luận cơ VI. Kết thúc hoạt động bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương - Sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề này, mỗi HS trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam. Tạp chí tự rút ra: + Đặc điểm và các ứng dụng của vi khuẩn lên men Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 6, tr 36-40. trong đời sống; + Quy trình làm sữa chua thủ công ở nhà; [6] Kolb, D. (1984), Experiential Learning: experience + Những kinh nghiệm rút ra trong quá trình làm, bảo quản as the source of learning and development, sữa chua hoặc cách chọn mua sữa chua ở cửa hàng, siêu thị; Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. + Những cảm xúc trong quá trình tham gia hoạt động. [7] Nguyễn Thị Liên (chủ biên, 2017). Tổ chức hoạt - Phát triển chủ đề: + Tạo hương vị, bổ sung thành động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ phần vào hộp sữa chua: hương vị dâu, táo; sữa chua nha thông. NXB Giáo dục Việt Nam. đam, sữa chua trái cây,...; + Nghiên cứu tìm hiểu về các [8] P. Marlow, Brad McLain (2011). Assessing the ứng dụng lên men: nấu rượu; muối dưa, cà; làm giấm; ... impacts of experiential learning on teacher 3. Kết luận classroom practice. Research in Higher Education Chương trình dạy môn Khoa học tự nhiên mới 2018 Journal, Vol. 14. có nhiều lợi thế trong việc tổ chức dạy học theo phương [9] Nguyễn Đắc Thanh - Đặng Ánh Hồng (2018). Đề thức trải nghiệm, mặt khác chỉ có qua phương thức dạy xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong học này các phẩm chất và năng lực được xác định trong dạy học các môn Khoa học tự nhiên ở trường trung môn học mới có thể được hình thành và phát triển đầy học cơ sở theo yêu cầu đổi mới. Tạp chí Khoa học đủ. Bài báo trình bày những điểm chính về định hướng lí Quản lí giáo dục, Số Chuyên đề 9/2018, tr 104-112. luận dạy học trải nghiệm nói chung, qua đó xác định [10] Dương Đình Thắng (2017). Trải nghiệm làng nghề khung chương trình gợi ý để dạy học phần “Vật sống” - hình thức quan trọng trong dạy học trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên 6 theo phương thức trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Bắc làm cơ sở cho GV tham khảo và sử dụng. Chúng tôi thiết Ninh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 10, kế một kế hoạch dạy học “Sản xuất và kinh doanh sữa tr 138-140. chua” theo phương thức trải nghiệm gồm bốn bước cụ [11] Bùi Thị Thanh Thủy - Vũ Quốc Khánh (2017). Thiết thể minh họa cho các bước trải nghiệm trong phần lí luận kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học đã phân tích. Dù vậy, dạy học theo phương thức trải các môn khoa học tự nhiên và toán học ở trung học nghiệm hiện nay được thực hiện tương đối đa dạng và cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 10, phong phú, do đó, cách tiếp cận này không phải là duy tr 145-148; 128. 62

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ