Xem mẫu

 1. Cập nhật Khuyến cáo của Hội Tim mạch Học Việt nam 2008 về chẩn đoán và điều trị Đau Thắt Ngực Ổn Định
 2. Héi ®ång biªn so¹n GS.TS. Ph¹m Gia Kh¶i (Tr−ëng tiÓu ban) TS.BS. Ph¹m M¹nh Hïng (th− ký) Vμ c¸c thμnh viªn: GS.TS. NguyÔn L©n ViÖt; GS.TS. NguyÔn Huy Dung; GS.TS. Đặng Vạn Phước; PGS.TS. Vâ Qu¶ng; PGS.TS. Huúnh V¨m Minh; TS. Ch©u Ngäc Hoa
 3. Ph©n ®é møc khuyÕn c¸o Nhãm I: Cã chØ ®Þnh, tøc lμ cã c¸c b»ng chøng vμ/hoÆc nhÊt trÝ chung cho r»ng biÖn ph¸p ¸p dông, thñ thuËt hoÆc ®iÒu trÞ lμ cã lîi vμ cã hiÖu qu¶. Nhãm II ChØ ®Þnh cÇn c©n nh¾c tíi hoμn c¶nh thùc tÕ, tøc lμ t×nh tr¹ng trong ®ã cã c¸c b»ng chøng ®èi lËp vμ/hoÆc ý kiÕn ph¶i ®−îc th¶o luËn vÒ lîi Ých/ hiÖu qu¶ cña thñ thuËt hoÆc ®iÒu trÞ. II a: Nghiªng vÒ cã chØ ®Þnh II b: Nghiªng vÒ kh«ng chØ ®Þnh Nhãm III: Kh«ng cã chØ ®Þnh, tøc lμ t×nh huèng trong ®ã cã c¸c b»ng chøng vμ/ hoÆc ý kiÕn chung cho r»ng thñ thuËt/ ®iÒu trÞ th× kh«ng cã lîi Ých vμ hiÖu qu¶, thËm chÝ trong mét vμi tr−êng hîp cã thÓ cã h¹i.
 4. Các mức độ bằng chứng • Mức bằng chứng A: Có các số liệu của nhiều nghiên cứu lớn ngẫu nhiên hoặc nghiên cứu tổng hợp. • Mức B: Dựa trên một nghiên cứu ngẫu nghiên hoặc nhiều nghiên cứu không ngẫu nhiên. • Mức C: Dựa trên kinh nghiệm hoặc nghiên cứu hồi cứu, nghiên cứu thực tế lâm sàng.
 5. Quá trình diễn tiến xơ vữa động mạch Complicated Foam Fatty Intermediate Fibrous Lesion/ Cells Streak Lesion Atheroma Plaque Rupture Rối loạn chức năng nội mạc mạch máu Thập niên thứ nhất Thập niênthứ hai Từ thập niên thứ tư Adapted from Pepine CJ. Am J Cardiol. 1998;82(suppl 104).
 6. Bệnh Động Mạch Vành (Coronary Artery Disease) • Bệnh lý ĐMV thường gặp bao gồm: – Bệnh ĐMV thầm lặng (silent Ischemic disease) – Đau Thắt Ngực Ổn định (bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính) – Hội chứng Mạch Vành cấp (Acute Coronary Syndrom): • Đau thắt ngực Không Ổn định và Nhồi máu Cơ tim Không sóng Q (unstable angina, NQMI) • Nhồi máu cơ tim cấp có ST nhênh lên (có Q - acute MI)
 7. Tầm quan trọng của vấn đề N−íc Tû lÖ m¾c /100 000 Tû lÖ míi m¾c (%) Hoa kú 8530 3,03 Ph¸p 2124 3,57 Đøc 3219 3,91 Anh 2175 3,69 Italia 2352 4,12
 8. T×nh h×nh chôp §MV qua c¸c n¨m t¹i ViÖn Tim m¹ch BÖnh viÖn B¹ch mai Sè bÖnh nh©n 1200 1125 1000 909 800 600 528 400 342 329 248 200 163 65 71 19 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Oct-05 N¨m
 9. T×nh h×nh can thiÖp §MV qua c¸c n¨m Sè bÖnh nh©n 700 600 Nong vμ/hoÆc Stent 591 500 461 400 300 297 200 147 190 107 100 50 16 12 0 1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Oct-05 N¨m
 10. Th¨m kh¸m l©m sμng KhuyÕn c¸o vÒ th¨m kh¸m l©m sμng ë bÖnh nh©n §TN¤§
 11. BÖnh sö vμ th¨m kh¸m thùc thÓ • Nhãm I: §èi víi bÖnh nh©n bÞ ®au th¾t ngùc, khai th¸c kü vÒ c¬n ®au ngùc, th¨m kh¸m l©m sμng cã tËp trung vμ ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè nguy c¬ lμ c«ng viÖc b¾t buéc. Víi c¸c th«ng sè thu ®−îc nμy gióp c¸c thμy thuèc cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc kh¶ n¨ng bÖnh nh©n m¾c bÖnh §MV
 12. Kh¸m l©m sμng §èi víi nh÷ng bÖnh nh©n cã biÓu hiÖn ®au th¾t ngùc: Khai th¸c bÖnh sö kü l−ìng Th¨m kh¸m thùc thÓ mét c¸ch cã ®Þnh h−íng §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè nguy c¬ Ưíc l−îng kh¶ n¨ng bÞ bÖnh §MV (cao, võa, thÊp)
 13. X¸c ®Þnh c¬n ®au th¾t ngùc • VÞ trÝ: sau x−¬ng øc, vïng, lan lªn cæ, vai, tay, hμm, th−îng vÞ, sau l−ng • Hoμn c¶nh xuÊt hiÖn: g¾ng søc, xóc c¶m m¹nh, gÆp l¹nh, sau b÷a ¨n nhiÒu, hót thuèc l¸ • TÝnh chÊt: th¾t l¹i, nghÑt, bÞ ®Ì nÆng tr−íc ngùc • C¬n ®au th−êng kÐo dμi kho¶ng vμi phót, < 20 phót
 14. §¸nh gi¸ c¬n ®au th¾t ngùc do bÖnh §MV • §au th¾t ngùc ®iÓn h×nh: bao gåm 3 yÕu tè: – (1) ®au th¾t chÑn sau x−¬ng øc víi tÝnh chÊt vμ thêi gian ®iÓn h×nh,vμ – (2) xuÊt hiÖn khi g¾ng søc hoÆc xóc c¶m, vμ – (3) ®ì ®au khi nghØ hoÆc dïng nitrates • §au th¾t ngùc kh«ng ®iÓn h×nh: chØ gåm 2 yÕu tè trªn • Kh«ng ph¶i ®au th¾t ngùc do bÖnh §MV: chØ cã mét hoÆc kh«ng cã yÕu tè nμo nãi trªn J Am Coll Cardiol. 1983;1:574, Letter
 15. §¸nh gi¸ møc ®é §TN¤§ theo CCS (Canadian Cardiovascular Society ) Møc ĐÆc diÓm Chó thÝch I Nh÷ng ho¹t ®éng thÓ lùc b×nh th−êng Đau th¾t ngùc chØ xuÊt hiÖn khi ho¹t ®éng kh«ng g©y ®au th¾t ngùc thÓ lùc rÊt m¹nh II H¹n chÕ nhÑ ho¹t ®éng thÓ lùc b/ th−êng Đau th¾t ngùc xuÊt hiÖn khi leo cao >1 tÇng g¸c th«ng th−êng b»ng cÇu thang hoÆc ®i bé dμi h¬n 2 d·y nhμ III H¹n chÕ ®¸ng kÓ ho¹t ®éng thÓ lùc th«ng Đau th¾t ngùc khi ®i bé dμi tõ 1-2 d·y nhμ th−êng hoÆc leo cao 1 tÇng g¸c IV C¸c ho¹t ®éng thÓ lùc b×nh th−êng ®Òu Đau th¾t ngùc khi lμm viÖc nhÑ, khi g¾ng g©y ®au th¾t ngùc søc nhÑ Circulation 1976; 54:522-523
 16. C¸c yÕu tè l©m sμng dù ®o¸n (tiÕp cËn theo Diamond vμ Forrester) • §¬n gi¶n nhÊt lμ dùa vμo kiÓu ®au ngùc, tuæi, vμ giíi: – Mét b.n nam 64 tuæi ®au th¾t ngùc ®iÓn h×nh cã kh¶ n¨ng bÞ bÖnh §MV tíi 94% – Mét phô n÷ 32 tuæi, ®au ngùc kh«ng ph¶i kiÓu ®au th¾t ngùc cã kh¶ n¨ng bÞ bÖnh §MV chØ 1% • Ngoμi ra cßn dùa thªm vμo mét sè yÕu tè nguy c¬ N Engl J Med 1979;300:1350-8
 17. Dù ®o¸n kh¶ n¨ng bÞ bÖnh §MV tr−íc khi chôp §MV dùa trªn kiÓu ®au ngùc, tuæi vμ giíi (phèi hîp d÷ liÖu cña Diamond/Forrester vμ CASS) Nonanginal Age Chest Pain Atypical Angina Typical Angina Years Men Women Men Women Men Women 30-39 4 2 34 12 76 26 40-49 13 3 51 22 87 55 50-59 20 7 65 31 93 73 60-69 27 14 72 51 94 86 *Each value represents the percent with significant CAD on catheterization
 18. Kh¶ n¨ng dù ®o¸n bÖnh §MV theo m« h×nh Duke vμ Stanford • Kh¶ n¨ng bÞ bÖnh §MV ë phô n÷ < 55 tuæi vμ ®au th¾t ngùc K§H chØ lμ
 19. CËn l©m sμng c¬ b¶n KhuyÕn c¸o vÒ c¸c th¨m dß c¬ b¶n ban ®Çu: (xÐt nghiÖm, §T§, X quang)
 20. CËn l©m sμng – C¸c xÐt nghiÖm c¬ b¶n • Nhóm I: C¸c xÐt nghiÖm c¬ bản nªn ®−îc tiÕn hμnh ë bÖnh nh©n ĐTN¤Đ lμ: – Hemoglobon – Đ−êng m¸u khi ®ãi – HÖ thèng lipid m¸u: Cholesterol toμn phÇn, LDL- C, HDL- C,Triglycerid
nguon tai.lieu . vn