Xem mẫu

  1. D u hi u m t s b nh thư ng g p tr em S c kh e c a bé là ni m vui c a ba m . Vì v y, vi c nuôi dư ng bé chu áo luôn là ưu tiên hàng u c a các gia ình. Tuy nhiên, do s c kháng c a tr nh còn chưa hòan thi n nên tr d nhi m m t s lo i b nh có th gây nh hư ng lâu dài
  2. ns phát tri n th ch t c a bé. M t s d u hi u c a nh ng b nh thư ng g p dư i ây s giúp các b c ph huynh có thêm ki n th c v chăm sóc tr : B nh hen suy n Hi n nay Vi t Nam, hen suy n là m t trong nh ng b nh m n tính hàng u c a tr em. D u hi u c a b nh hen suy n tr thu ng là ho, th khò khè kéo dài. Tuy nhiên, không nh t thi t t t c các trư ng h p th khò khè u là bi u hi n c a b nh hen suy n và cũng không ph i t t c các b nh nhân m c hen u th khò khè. Theo th ng kê, có t i trên 50% tr em dư i 3 tu i ít nh t ã t ng th khò khè 1 l n. Nhưng l i ch có 1/3 trong s ó m c b nh hen trư c 6 tu i. Vi c ch n oán úng b nh cũng khá khó khăn, b i tri u ch ng b nh tr gi ng v i m t s b nh v ư ng hô h p khác như: viêm ph qu n, viêm ti u
  3. ph qu n viêm ph qu n d ng khò khè… Thu c kê toa thư ng là kháng sinh, vì th tr thư ng b l i ngay sau khi d t thu c. Có tr dùng nhi u quá, nm c tiêu ch y, ch m l n mà b nh v n không d t. Vì v y, oán bi t tr có b b nh hen suy n hay không, b n nên chú ý n các d u hi u sau: - Có nh ng bi u hi n l v hô h p (ti ng th nghe như ti ng rít hay như ti ng huýt sáo, nh ng t th rít tái i tái l i, thư ng xuyên th g p) - Ho nhi u l n trong ngày, nh t là v êm và g n sáng. - Ng không ngon gi c vì khó th . - B ho hay th khò khè sau khi v n ng nhi u. - Hay qu y khóc và bi ng ăn. - Có v n v h h p vào m t mùa nào ó nh t nh trong năm.
  4. - B ho, khó th ho c au ng c khi ti p xúc v i các tác nhân như lông thú v t, khói b i, khói thu c lá, thay i th i ti t, xúc ng m nh… - Thư ng xuyên b c m nh p vào ph i. - Có ngư i thân b b nh hen suy n hay cơ a d ng (m ay, lác s a…). có nh ng k t lu n chính xác hơn v b nh tr ng c a tr thì ngoài vi c quan sát và nh n bi t các d u hi u trên, b n nên ưa tr n khám bác sĩ chuyên khoa. ng th i, vi c tuân th nghiêm túc các li u pháp i u tr y khoa m b o hi u qu ch a tr t t nh t cho tr . B nh còi xương Tr b còi xương là do cơ th b thi u h t vitamin D, làm nh hư ng n quá trình h p th và chuy n hóa canxi và ph tpho (là nh ng ch t c n thi t cho s phát tri n c a xương). B nh thư ng g p tr dư i 3 tu i, nguyên nhân ch y u là do thi u ti p xúc v i ánh sáng m t tr i, kiêng
  5. khem quá m c và ch ăn nghèo canxi-ph tpho. Nh ng tr không ư c bú m d b còi xương hơn tr bú m . Nh ng d u hi u c a b nh còi xương thư ng là: - Tr hay qu y khóc, ng không yên gi c, hay gi t mình, ra nhi u m hôi khi ng . - Xu t hi n r ng tóc vùng sau gáy t o thành hình vành khăn. - Các bi u hi n xương: Thóp r ng, b thóp m m, thóp lâu kín, có các bư u nh, bư u trán (trán dô), u b p cá trê. - Các trư ng h p còi xương n ng có di ch ng (Chu i h t sư n, nhô c gà, vòng c chân, c tay, chân cong hình ch X, ch O). - Răng m c ch m, trương l c cơ nhão, táo bón. - Ch m phát tri n v n ng (Ch m bi t l y, bi t bò, i, ng…).
  6. - Trong trư ng h p còi xương c p tính tr có th b co gi t do h canxi máu. Hi n nay, li u pháp y khoa thư ng ư c dùng ch a tr b nh còi xương tr là cho bé u ng b sung canxi. Tuy nhiên, li u lư ng dùng thu c cũng như nh ng phương pháp i u tr b sung như th nào là do bác sĩ chuyên khoa ch nh. Các b c cha m nên tránh vi c t ý cho tr dùng thu c tránh nh ng nh hư ng x u n s c kh e c a cháu. Suy dinh dư ng Suy dinh dư ng th c ch t không ph i là m t lo i b nh lý song ây l i là m t trong nh ng v n s c kh e áng báo ng tr em Vi t Nam. Theo báo cáo c a UNICEF (Quĩ nhi ng Liên hi p qu c) vào cu i năm 2007 thì nư c ta có kho ng 2 tri u tr dư i 5 tu i b suy dinh dư ng, chi m t l 1/3 s tr cùng tu i. Suy dinh dư ng là m t trong nh ng nguyên nhân d n n các ch ng b nh nguy hi m tr nh như tiêu ch y, nhi m trùng, s t rét, m t s b nh ư ng hô h p
  7. và t vong. Suy dinh dư ng cũng d n n tình tr ng kém phát tri n th l c, trí l c tr . Không ch nh ng tr thi u ăn hay s ng trong nghèo ói m i g p tình tr ng trên, nh ng tr sinh trư ng trong nh ng gia ình có i u ki n kinh t cũng có th b suy dinh dư ng n u nh ng ngư i chăm sóc tr không bi t cách chăm sóc và i u ch nh ch ăn u ng h p lý cho tr . có th s m nh n bi t tình tr ng suy dinh dư ng tr và có cách x trí k p th i, b n có th chú ý n m t s bi u hi n sau tr : - Ch m tăng cân, ng cân ho c s t cân. - Bi ng ăn, ăn ít, môi xanh, niêm m c m t nh t nh t. - Bu n b c, hay qu y khóc, ít vui chơi, kém linh ho t. - Các b p th t tay chân m m nhão, b ng to d n.
  8. - Ch m phát tri n v n ng: ch m bi t l y, ng i, bò, i ng. Tr d b suy dinh dư ng nh t trong kho ng th i gian t 6 n 24 tháng tu i. ây là th i kỳ các em bé có nhu c u dinh dư ng cao, ang t p thích ng v i môi trư ng và r t nh y c m v i b nh t t; nh t là nh ng tr không ư c bú s a m , sinh nh cân ho c sinh a thai. Vì v y, vi c chú ý n nhu c u dinh dư ng h p lý tr là r t c n thi t phòng tránh suy dinh dư ng tr .