Xem mẫu

  1. D u hi u c n c nh giác àn ông tu i trung niên Quý ông trong tu i trung niên thư ng g p nh ng r c r i v s c kh e do s suy gi m ch c năng sinh lý cũng như lão hóa. ây cũng là th i i m xu t hi n nhi u b nh nh t. D u hi u b nh tim m ch: Khi b n có c m giác b au ng c có th là d u hi u c a cơn au do căn b nh tim m ch ang t n công. N u c m giác au ng c i kèm v i cơn au cánh tay trái, au hàm, toát m hôi và khó th thì nguy cơ càng l n. N u b ng nhiên au th t ng c, kèm theo khó th c n l p t c g i bác sĩ.
  2. nh: Inmagine Các b nh liên quan n th n và bàng quang: B n s b coi là m c các b nh liên quan n th n và bàng quang n u như xu t hi n nh ng tri u ch ng như có s i, nhi m trùng hay viêm ư ng ti t ni u gây ra hi n tư ng l n máu trong nư c ti u, nguy hi m hơn, tình tr ng l n máu trong nư c ti u có th còn tri u ch ng c a b nh ung thư th n hay bàng quang. Ung thư ru t, hay ch y máu d dày: N u b n phát hi n ra máu l n trong phân, ph i th t nhanh chóng t i b nh vi n k p th i x lý trư c khi quá mu n,
  3. b i có th b n ang b ch ng ung thư ru t, hay ch y máu d dày r t nguy hi m. D u hi u c a b nh phì i tuy n ti n li t: N u trư c ây b n không có hay r t ít khi i ti u vào ban êm, mà nay thư ng b t nh gi c nhi u l n và i ti u, kèm theo dòng ch y c a nư c ti u b ng t quãng, hay r t khó b t u, c n h t s c th n tr ng. ó là nh ng d u hi u c a b nh phì i tuy n ti n li t, mà lâu có th phát tri n thành ung thư tuy n ti n li t. Phù n : Ch ng phù n là d u hi u c nh báo cơ th b n ang m c ph i nh ng căn b nh liên quan n tim m ch, th n hay gan. D u hi u c a ti u ư ng: T n thương da kéo dài ho c nư c ti u có màu tr ng ho c vàng c. Nh ng t n thương trên b m t da - nh t là khi nh ng t n thương ó không ph i vùng m t - thư ng b chúng ta b qua, nhưng ây có th là “ i m báo trư c” c a b nh ti u ư ng. T n thương h th n kinh:
  4. D n i cáu, thư ng c m th y b t an, hoa m t, chóng m t, có th b n b b nh cao huy t áp ghé thăm ho c nh ng t n thương c a h th n kinh. Viêm ph qu n và lao ph i: N u xu t hi n nh ng cơn ho dai d ng, th m chí là ho có m và ho ra máu khi th i ti t thay i. ó là nh ng d u hi u c a căn b nh viêm ph qu n và lao ph i khi v già. Gan và cơ quan tiêu hóa “tr c tr c”: Bi u hi n d nh n bi t c a b nh này là tình tr ng y b ng, khó tiêu (dù ch s d ng nh ng th c ăn ít d u m ), i ti n không u ho c "t u lư ng" y u h n. B nh v ư ng tiêu hóa: Khi b n c m th y b ng thư ng xuyên au t c, kèm theo chua, nóng, r t có th b n ang ph i gánh ch u các b nh v ư ng tiêu hóa như: viêm loét d dày mãn tính, phù n d dày... Xơ c ng ng m ch não, nh i máu não: Trí nh gi m sút nghiêm tr ng, th m chí là có th quên ngay nh ng gì mình nói là nh ng d u hi u i n hình c a các căn b nh này.
  5. V n v xương kh p: Ch ng au c ng, khó c ng kh p, kèm theo c m giác ng a râm ran kh p cơ th , nh t là vào bu i sáng s m là d u hi u c a viêm xương, x p xương, th p kh p... Thư ng xuyên luy n t p b o v xương kh p. nh: Inmagine Các b nh v th n: Bi u hi n ra ngoài b ng m t lo t các tri u ch ng i n hình như: s p mí m t, phù m t cùng au lưng và nh c u. B t l c:
  6. H u h t àn ông ub b tl c th i i m nào ó trong i, nhưng n u tình tr ng ó di n ra thư ng xuyên thì có th là tri u ch ng c a xơ v a ng m nh - hi n tư ng óng c n và làm h p m ch máu. C n ki m tra t ng th lo i b nh ng y u t nguy cơ khác liên quan n b nh tim, như cholesterol và huy t áp. D u hi u c a cư ng tuy n giáp: C 10 ngư i àn ông m hôi nhi u thì có 1 ngư i rơi vào tình tr ng này. Do ó b n c n ki m tra s m tuy n giáp xem li u có ph i do tuy n giáp phình to ra hay ch là do tuy n giáp tăng cư ng ho t ng. N u tuy n giáp có hi n tư ng phình to là hi n tư ng lành tính, n u tuy n này ho t ng quá m c có th ph i i u tr b ng thu c. C nh giác v i căn b nh ung thư tinh hoàn: Vi c xu t hi n nh ng u bư u dương v t là d u hi u c a căn b nh ung thư tinh hoàn, c bi t nam gi i tu i trung niên càng nên c nh giác. Giãn tĩnh m ch tinh: Là hi n tư ng sưng ph ng m ch bìu. Kho ng 15 n 20% àn ông m c b nh này, thư ng trư c tu i 40. B nh có th
  7. gây vô sinh, nh hư ng n s lư ng và kh năng v n ng c a tinh trùng. 40% àn ông vô sinh b giãn tĩnh m ch tinh. B nh n m b n: ây là b nh nhi m n m b n và ùi trên, trông gi ng như v t ban . àn ông thư ng m c b nh n m bàn chân trư c, do i chân tr n trong vùng m (như t m trong phòng t p th d c) sau ó n m s lan lên háng. Do v y, b n thư ng ph i i u tr c bàn chân và b n. Cholesterol cao: Cholesterol cao là k gi t ngư i th m l ng, nhưng h u h t m i ngư i không ki m tra hàm lư ng này thư ng xuyên. M t cách d dàng bi t li u hàm lư ng cholesterol c a b n có quá cao hay không là hãy nhìn vào gương. N u có m t vòng tr ng quanh m ng m t (ph n có màu c a m t) thì hãy coi ch ng. N u có nh ng c c nh màu tr ng, ư ng kính vài milimet trên thùy tai b n cũng nên ng p bác sĩ. t qu :
  8. Là k thù nguy hi m ng th 3 c a các quý ông, ch sau b nh tim và các d ng ung thư. t qu nam gi i chi m t l cao hơn 1,25 l n so v i n , nhưng khi v già nguy cơ s là như nhau c nam và n . Ki m soát huy t áp s ngăn ng a s xu t hi n c a t qu . Tr m c m: Theo giáo sư William Pollack, chuyên gia tâm lý h c i h c Y Harvard, nam gi i thư ng có t l t v n cao hơn n gi i vì h có ít kh năng thích ng v i tr m c m, c bi t là không s m nh n ra v n mà ch nghĩ r ng mình ang g p phi n toái. Thay vì bu n bã, rũ, tr m c m nam gi i có th bi u l theo nhi u cách, như gi n d , gây h n, có hành vi nguy hi m, l m d ng bia rư u và các ch t gây nghi n...
  9. Quá b n r n v i công vi c chính là nguyên nhân tr m c m. nh: Inmagine Ung thư ph i: K thù hàng u trong các ch ng ung thư c hai gi i. Ung thư ph i cư p i nhi u sinh m ng hơn c ung thư tuy n ti n li t, ru t k t và ung thư vú. T i M , ư c tính có hơn 300.000 trư ng h p nhi m m i và 160.000 cái ch t do ung thư ph i nam gi i m i năm. Không ch có thu c lá là nguyên nhân gây ung thư ph i, mà còn có các nhân t nguy cơ khác như phơi nhi m v i khói thu c (hút thu c th ng), nhi m mi-ăng (asbestos) ho c
  10. randon, có l ch s cá nhân liên quan n nicotine, ô nhi m không khí... B nh v tuy n giáp hay ung thư: N u gi m cân t ng t mà không rõ nguyên nhân thì r t có th quý ông ang m c căn b nh liên quan n tuy n giáp hay ung thư. Theo GS J. Bonhomme Vi n S c kh e Qu c gia M , các nguyên nhân gây t vong hàng u quý ông là h u qu c a vi c thi u quan tâm n b n thân. Vì th , hãy c g ng chăm sóc mình phòng ng a và phát hi n b nh trư c khi quá mu n