Xem mẫu

  1. §¸p ¸n ®Ò 8 1B 6A 11C 16B 21C 26A 31D 36A 41B 46B 2A 7B 12D 17D 22B 27B 32B 37C 421D 47B 422A 3A 8C 13B 18B 23C 28A 33D 38A 43C 48B 4B 9B 14C 19D 24A 29C 34B 39A 44A 49C 5B 10C 15D 20D 251D 30D 35B 40A 45B 50A 252A H−íng dÉn gi¶i mét sè c©u hái 5. §¸p ¸n B Gi¶i thÝch: Nguyªn tö E cã 7 electron ë c¸c ph©n líp p, tøc l 2p63p1. CÊu h×nh electron ®Çy ®ñ cña E l 1s22s22p63s23p1, suy ra ZE = 13. E l nh«m. Tæng sè h¹t mang ®iÖn cña F = 13x2 + 8 = 34, suy ra ZF = 34:2 = 17⇒ F l clo. 9. §¸p ¸n B Gi¶i It 1,34 × 2 ne = = = 0,1 (mol); F 26,8 Qu¸ tr×nh anot: 2Cl- → Cl2 + 2e (1) 0,06 0,03 0,06 1 H2O → O2 + 2e +2H+ (2) 2 0,01 0,04 ThÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë anot l 0,04 x 22,4 = 0,896lit 12. §¸p ¸n B Gi¶i: Khèi l−îng H2 = 7,8-7=0,8g, sè mol H2 = 0,4mol Gäi x, y l sè mol cña Al v Mg, ta cã 27x + 24y = 7,8 (I) 1,5x + y = 0,4 (II) x = 0,2 v y = 0,1 hay khèi l−îng Al =5,4g; khèi l−îng Mg = 2,4g 13. §¸p ¸n C Gi¶i thÝch: C¸c dung dÞch K2CO3, CH3COONa, Na2S cã pH >7 v× chóng l muèi cña axit yÕu v baz¬ m¹nh. 17. §¸p ¸n D C¶ 4 kim lo¹i ®Òu t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo ng, gi¶i phãng khÝ hi®ro. Ba t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo ng t¹o ra kÕt tña tr¾ng BaSO4. Cho Ba d− v o dung dÞch H2SO4 lo ng, sau khi hÕt axit, Ba t¸c dông víi H2O t¹o ra dung dÞch Ba(OH)2. Sö dông dung dÞch n y l m thuèc thö nhËn ra c¸c muèi cña Mg, Zn v Fe.
  2. Ba(OH)2 + MgSO4 → BaSO4↓ + Mg(OH)2↓ Ba(OH)2 + FeSO4 → BaSO4↓ + Fe(OH)2↓ 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ m u n©u ®á Ba(OH)2 + ZnSO4 → BaSO4↓ + Zn(OH)2↓ Ba(OH)2 + Zn(OH)2 → BaZnO2 + 2H2O 19. §¸p ¸n D Gi¶i thÝch: mçi ®ång vÞ cña C cã thÓ t¹o ra 6 lo¹i ph©n tö cacbonic, 2®ång vÞ cña C tao ra 12 lo¹i ph©n tö cacbonic. 20. §¸p ¸n D Gi¶i thÝch: c¸c ph¶n øng tù oxi hãa -tù khö l c¸c ph¶n øng oxi hãa khö trong ®ã c¸c chÊt oxi hãa v chÊt khö thuéc vÒ cïng mét nguyªn tè hãa häc v cïng sè oxi hãa ban ®Çu. C¸c ph¶n øng (1), (3), (4), (5) v (7) l c¸c ph¶n øng tù oxi hãa, tù khö. Chän ph−¬ng ¸n D. 21. §¸p ¸n C Gi¶i thÝch C¸c ph¶n øng hãa häc trªn ®Òu l ph¶n øng tù oxi hãa tù khö, trong ®ã clo võa l chÊt oxi ho¸, võa l chÊt khö. Chän ph−¬ng ¸n C. 22. §¸p ¸n B Gi¶i H2SO4 + NaCl → NaHSO4 + HCl 58,5 1mol 1mol= 1mol 58,5 36, 5 C% HCl = 100% =20% 36, 5 + 146 23. §¸p ¸n C Gi¶i 0, 2 + 0, 6 CM = = 1,6M 0,5 24. §¸p ¸n A Gi¶i 0, 004 Sè mol H+ = 0,05.0,02 + 0,02.2.0,075 = 0,001+0,003=0,004mol; [H+]= =0,1M 0, 04 pH =-lg[H+] = 1
  3. 25. Gi¶i 1. §¸p ¸n D. 4, 48 Theo ®Þnh luËt b¶o to n electron ne thu = ne nh−êng = × 3 =0,6mol 22, 4 19, 2 - NÕu kim lo¹i hãa trÞ III th× sè mol kim lo¹i l 0,2mol, khèi l−îng mol KL l =96, 0, 2 kh«ng cã kim lo¹i n o phï hîp, lo¹i. 19, 2 - NÕu kim lo¹i hãa trÞ II th× sè mol kim lo¹i l 0,3mol, khèi l−îng mol KL l =64, 0, 3 kim lo¹i phï hîp l Cu. 2. §¸p ¸n A C¸c ph−¬ng tr×nh hãa häc Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3 0 Cu(OH)2  CuO + H2O t → Khèi l−îng CuO = 0,3x80 =24g.
nguon tai.lieu . vn