Xem mẫu

  1. §¸p ¸n ®Ò 6 1A 6C 11B 16D 21B 26C 31A 36B 41D 46C 2B 7B 12B 17A 22C 27B 32A 37D 42A 47C 3B 8A 13B 18D 23D 28B 33D 38B 43B 48B 4A 9D 14B 19A 24D 29A 34B 39A 44B 49C 5D 10D 15C 20A 25B 30B 35D 40C 45A 50A H−íng dÉn gi¶i mét sè c©u hái 1. §¸p ¸n A Gi¶i 2Z + N = 36 (I) 36 2Z = 2N (II) ⇒ Z = N = =12 ; X cã 12 electron v cã cÊu h×nh electron 3 nguyªn tö l 1s22s22p63s2 7. §¸p ¸n B Gi¶i 1,39 Sè mol FeSO4.7H2O = = 0,005 278 Ph−¬ng tr×nh hãa häc 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O + 2MnSO4 11. §¸p ¸n B. Gi¶i: 2 muèi cã tØ lÖ mol 1 : 1 th× 2 oxit cã khèi l−îng b»ng nhau 1,6 nCuO = = 0,02 mol ⇒ nHCl = 0,02.2 = 0,04 mol. 80 1,6 nFe2O3 = = 0,01 mol ⇒ nHCl = 0,01.6 = 0,06 mol. 160 0,1 ∑nHCl = 0,04 + 0,06 = 0,1 ⇒ CM HCl = = 0,1M. 1 12. §¸p ¸n B Gi¶i thÝch C¸c electron trªn bÒ mÆt kim lo¹i chuyÓn ®éng dÔ d ng h¬n c¸c electron bªn trong m¹ng tinh thÓ kim lo¹i do t¸c dông cña c¸c h¹t nh©n. Do ®ã d©y dÉn thø hai dÉn ®iÖn tèt h¬n d©y dÉn thø nhÊt chØ cã mét sîi. 14. §¸p ¸n B. Gi¶i t0 1 Cu(NO3)2  CuO + 2NO2 + O2 → 2
  2. 1 1mol 2mol mol khèi l−îng gi¶m (46x2) + 16 = 108 g. 2 xmol 0,54g 0,54 X= = 0,005 mol ; 108 Khèi l−îng Cu(NO3)2 ® bÞ nhiÖt ph©n = 0,005x188 =0,94g. chän ®¸p ¸n B. 15. §¸p ¸n C Gi¶i thÝch 3Ag+ + PO43- → Ag3(PO4)↓ kÕt tña m u v ng 16. §¸p ¸n D Gi¶i thÝch Cu + NO3- + 4H+ → Cu2+ + NO + 2H2O khÝ NO kh«ng m u. 2NO + O2 → 2NO2 khÝ NO2 cã m u n©u. 17. §¸p ¸n A. Gi¶i Khi ®i qua dung dÞch H2SO4 ®Æc, d− to n bé NH3 bÞ hÊp thô, do ®ã th nh phÇn cña NH3 l 50%. ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐo, ta cã: NH3 17 1 16 (N2 , H2) M 1 M = 15 l khèi l−îng mol trung b×nh cña hçn hîp cña N2 v H2. TiÕp tôc ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐo ta cã: N2 28 13 15 H2 2 13 Nh− vËy tû lÖ thÓ tÝch cña N2 v H2 l nh− nhau, b»ng 25%. Chän ph−¬ng ¸n A. 18. §¸p ¸n D. Gi¶i: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2) Theo (1): §Ó ®−îc 1 mol CuCl2 cÇn 1 mol CuO (hay 80g CuO) Theo (2): §Ó ®−îc 1 mol FeCl3 cÇn 0,5 mol Fe2O3 (hay 80g Fe2O3). VËy khèi l−îng 2 oxit b»ng nhau hay mçi chÊt chiÕm 50% khèi l−îng. 19. §¸p ¸n A. Gi¶i thÝch: ph−¬ng ¸n B chØ dïng ®Ó ®iÒu chÕ mét l−îng nhá N2 trong phßng thÝ nghiÖm. C¸c ph−¬ng ¸n C v D kh«ng thu ®−îc N2 s¹ch. ChØ cã ph−¬ng ¸n A cã thÓ s¶n xuÊt N2 ë quy m« lín. 21. Gi¶i
  3. 1,12 4,68 nMuèi = n CO2 = = 0,05 (mol) ⇒ M= = 93,6 22, 4 0,05 Khèi l−îng mol gèc CO32- cã khèi l−îng 60 gam, do ®ã khèi l−îng mol trung b×nh cña hai kim lo¹i l 93,6 - 60 = 33,6. VËy hai kim lo¹i l Mg v Ca. 22. §¸p ¸n C Dung dÞch CuSO4 khö ®éc P tr¾ng v× cã ph¶n øng hãa häc sau: 2P + 5CuSO4 + 3H2O → 5Cu + 2H3PO4 26. §¸p ¸n C. Gi¶i Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 Khi dung dÞch hÕt m u xanh, s¾t ® ph¶n øng võa ®ñ víi CuSO4. nFe = 0,05x0,2= 0,01 mol, mFe = 0,01x56 = 0,56 g. 27. §¸p ¸n B CuSO4 l muèi axit m¹nh baz¬ yÕu do ®ã pH < 7. 25 0,1 Sè mol CuSO4.5H2O = = 0,1 (mol) ; CM = = 0,2M. 250 0,5 31. §¸p ¸n A. Gi¶i: 3,36 nhh = 0,1 mol; nCO2 = = 0,15 mol 22,4 NhËn xÐt: nH2O > nCO2 nªn hi®rocacbon l ankan. Cn H2n + 2 + O2 → nCO2 + (n + 1)H2O 0,1 0,15 14 n = 1,5. VËy n = 1 v n + =2 14 C«ng thøc hai ankan l : CH4 v C2H6. 32. §¸p ¸n A. Suy luËn: nankan = nH O - nCO 2 2 → nCO = nH O – nankan 2 2 9,45 nCO2 = – 0,15 = 0,375 mol 18 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O nCaCO3 = nCO2 = 0,375 mol
  4. mCaCO3 = 0,375.100 = 37,5 gam. 40. Gi¶i: N−íc v«i trong hÊp thô c¶ CO2 v H2O mCO2 + mH2O = 50,4g ; mCO2 = 50,4 – 10,8 = 39,6g 39,6 nCO2 = = 0,9 mol. 44 10,8 nankin = nCO – nH O = 0,9 – = 0,3 mol. 2 2 18 Vankin = 0,3.22,4 = 6,72 lÝt. 50. §¸p ¸n A. Gi¶i: 2 este cã M b»ng nhau v b»ng 74. 11,1 Theo ph−¬ng tr×nh nNaOH = neste = = 0,15 mol 74 VNaOH = 200ml = 0,2 lÝt. 0,15 VËy CM NaOH = = 0,75M. 0,2