Xem mẫu

  1. §¸p ¸n ®Ò 5 1B 6D 11A 16D 21C 26B 31B 36B 41C 46A 2A 7B 12C 17D 22C 27C 32D 37A 42D 47C 3D 8C 13A 18C 23B 28B 33D 38A 43A 48A 4A 9A 14D 19C 24C 29D 34C 39C 44B 49A 5B 10B 15B 20A 25D 30B 35D 40B 45B 50D H−íng dÉn tr¶ lêi mét sè c©u hái 1. §¸p ¸n B Gi¶i thÝch : Ph©n tö C2H2 v BeH2 cã nguyªn tö C v Be ë tr¹ng th¸i lai hãa sp. Ph©n tö SO2 cã nguyªn tö S ë tr¹ng th¸i lai hãa sp2. ChØ cã CH4 cã nguyªn tö C lai hãa sp3, do ®ã ph−¬ng ¸n ®óng l B. 5. §¸p ¸n B Gi¶i 2Z + N = 82 (I) 2Z - N = 22 (II) ⇒ 2N = 60 hay N = 30, Z = 26 A = 56 v X l Fe. 15. §¸p ¸n B Gi¶i thÝch: Trong dung dÞch H2SO4 ®Æc, muèi CuSO4 kh«ng tan, kh«ng bÞ hi®rat hãa, kh«ng m u. 19. §¸p ¸n C Gi¶i thÝch Ph−¬ng ¸n A, dd kh«ng dÉn ®iÖn v× saccaroz¬ kh«ng ®iÖn li, t−¬ng tù nh− vËy brom trong benzen ë ph−¬ng ¸n B còng kh«ng dÉn ®iÖn. Ph−¬ng ¸n D, dd kh«ng dÉn ®iÖn v× khi ®un s«i dung dÞch Ca(HCO3)2 x¶y ra ph¶n øng: t0 Ca(HCO3)2  CaCO3↓ + H2O + CO2↑. → Chän ph−¬ng ¸n C, dd dÉn ®iÖn ®−îc v×: BaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + BaCO3↓ Trong dung dÞch cã chÊt ®iÖn li m¹nh l NaCl, nªn dung dÞch dÉn ®iÖn ®−îc. 26. Gi¶i 1 M + H2O → MOH + H2 2 1 1mol mol H2; 2 3, 45 Khèi l−îng mol cña M = = 23, Kim lo¹i M l Na. 1, 68 2 22, 4 30. Gi¶i
  2. AIt 108 × I × 386 Theo ®Þnh luËt Faraday, mAg = = 1,08 = nF 96500 96500 × 1, 08 I= = 2,5 (A), chän ®¸p ¸n B. 108 × 386 33. Trong ph¶n øng hãa este gi÷a axit cacboxylic v r−îu, nhãm OH cña axit kÕt hîp víi H linh ®éng cña r−îu. Do ®ã ®iÒu kh¼ng ®Þnh cña ph−¬ng ¸n D l sai. 35. §¸p ¸n D. 8 Suy luËn: nanken = nBr = = 0,05 mol 2 160 VAnken = 0,05 x22,4 = 1,12 lÝt. 36. Gi¶i thÝch OH OH OH O2 N NO2 NO2 NO2 Nhãm NO2 l nhãm thÕ lo¹i 2, l m t¨ng ®é ph©n cùc cña nhãm OH. Do ®ã tÝnh axit m¹nh nhÊt l cña 2,4,6-trinitro phenol, thø hai l p-nitro phenol v yÕu nhÊt l phenol (axit phenic). 40. NhËn xÐt : liªn kÕt H bÒn khi nguyªn tö H c ng linh ®éng liªn kÕt víi nguyªn tö O cã mËt ®é ®iÖn tÝch ©m cao. Nguyªn tö H cña phenol linh ®éng h¬n H trong nhãm OH cña r−îu. MÆt kh¸c, do t¸c dông ®Èy electron cña nhãm C2H5 nguyªn tö O cña r−îu cã mËt ®é ®iÖn tÝch ©m cao h¬n nguyªn tö O cña phenol (C6H5- hót electrron). Do ®ã liªn kÕt H bÒn nhÊt trong 4 lo¹i trªn l liªn kÕt gi÷a H cña phenol v O cña r−îu. Chän B. 42. §¸p ¸n D Gi¶i thÝch : C7H8O cã mét ®ång ph©n l r−îu benzylic C6H5CH2OH. ChÊt n y l r−îu th¬m, cã t¸c dông víi Na nh−ng kh«ng ph¶n øng víi NaOH. Ngo i ra C7H8O cßn cã c¸c ®ång ph©n phenol, c¸c ®ång ph©n n y ®Òu t¸c dông c¶ víi Na v NaOH. Chän D. 47. §¸p ¸n C Gi¶i Mét mol an®ehit ®¬n chøc t¹o ra 2mol Ag kÕt tña. 21, 6 nAg = = 0,2 (mol) suy ra sè mol an®ehit l 0,1mol. 108 7, 4 MAN§EHIT = = 74 gam ⇒ An®ehit l HCOOC2H5. 0,1 50. §¸p ¸n D. Gi¶i: Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x phßng ho¸ 2 este: HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH
  3. xmol xmol CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH ymol ymol 2 este cã M b»ng nhau v b»ng 74. 22,2 Ph¶n øng theo tØ lÖ 1 : 1 nªn nNaOH = neste = = 0,3 mol 74 Gäi x v y lÇn l−ît l sè mol cña mçi este trong hçn hîp. Ta cã: 74x + 74y = 22,2  68x + 82y = 21,8 Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ®¹i sè ®−îc x = 0,2 v y = 0,1. VËy tØ lÖ mol nHCOONa : nCH3COONa l : 0,2 : 0,1 = 2 : 1.