Xem mẫu

  1. §¸p ¸n ®Ò 4 1C 6C 11C 16A 21A 26A 31D 36B 41A 46C 2A 7C 12C 17B 22D 27A 32B 37C 42D 47A 3B 8B 13A 18A 23D 28C 33D 38B 43C 48B 4C 9A 14C 19A 24A 29D 34B 39B 44B 49A 5B 10B 15C 20D 25C 30B 35D 40C 45B 50D H−íng dÉn gi¶i mét sè c©u hái 11. §¸p ¸n C Gi¶i Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 1mol 2mol 1mol 5, 6 nH 2 = =0,25 mol ⇒ nHCl = 0,25x2 = 0,5 mol, 22, 4 mHCl = 0,5x36,5 = 18,25 (g) hay C% HCl = 18,25%. 12. §¸p ¸n C pH = 12 suy ra pOH= 2 hay [OH-] = 0,01M. Sè mol NaOH d− l 0,01x 0,2 = 0,02mol ; Sè mol NaOH ® ph¶n øng = 0,1x 0,1= 0,01mol ; Tæng sè mol NaOH = 0,03mol 0, 03 CM NaOH = = 0,3mol/L. 0,1 24. §¸p ¸n A Gi¶i Theo ®Þnh luËt b¶o to n ®iÖn tÝch ta cã: 2 ( nMg 2+ + nBa2+ + nCa2+ )= 0,1 + 0,2=0,3(mol) ⇒ nMg 2+ + nBa2+ + nCa2+ =0,15 mol 0,15 V= × 1000 = 150 (ml). VËy chän ph−¬ng ¸n A. 1 25. §¸p ¸n C Gi¶i: theo ph−¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l−îng ta cã: Cø 2mol Al tan v o dung dÞch th× cã 3mol Cu b¸m v o thanh nh«m, khèi l−îng t¨ng thªm l (3.64) - (2.27) = 138 g VËy khèi l−îng t¨ng 51,38 - 50 = 1,38g cho nªn mCu = 1,92 g. 27. §¸p ¸n A Gi¶i Khi nung hçn hîp, chØ cã NaHCO3 bÞ ph©n hñy th nh Na2CO3, H2O v CO2. Cø 2 mol NaHCO3 bÞ ph©n hñy th× khèi l−îng gi¶m 18 + 44 = 62 (g). VËy khèi l−îng chØ gi¶m 100 - 69 = 31g th× khèi l−îng NaHCO3 trong hçn hîp l 1mol b»ng 84g. 84 %NaHCO3 = × 100% = 84%, chän A. 100 36. §¸p ¸n B
  2. Gi¶i: Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x phßng ho¸ 2 este: HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH xmol xmol CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH ymol ymol Ph¶n øng theo tØ lÖ 1 : 1 nªn nNaOH = neste = 1,5.0,2 = 0,3 mol x + y= 0,3 (I) 68x + 82y = 21,8 (II) ⇒ x = 0,2 v y = 0,1 2 este cã M b»ng nhau v b»ng 74, khèi l−îng este= 0,3x74=22,2g. 74.0,2.100% %mHCOOC2H5 = = 66,7% 22,2 74.0,1.100% %mCH3COOCH3 = = 33,3% 22,2 37. §¸p ¸n C Tõ 2.C2H5OH → C4H6 2.46 kg 54kg 240 × 0,8 × 96 ⇒ kg → xkg 100 240 × 0,8 × 96 54 90 V× H = 90% nªn xtt = : × = 97, 3kg 100 2.46 100 41. §¸p ¸n A Gi¶i CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 7 Khèi l−îng mol trung b×nh cña hai anken M = = 35 0, 2 V× M 1 < M < M 2 nªn hai anken liªn tiÕp l C2H4 v C3H6, chän A. 43. §¸p ¸n C Gi¶i ME = 5,375 x 16 = 86, do ®ã lo¹i ®−îc ph−¬ng ¸n B v D. ChØ cÇn chän gi÷a ph−¬ng ¸n A v C. Ph−¬ng ¸n A bÞ lo¹i v× mét mol E ph¶n øng khèi l−îng t¨ng 23 - 15=8, khi cã 0,43gam E 0, 43 tøc l = 0,005 mol th× khèi l−îng chØ t¨ng thªm 8 x 0,005 =0,04g. 86 Ph−¬ng ¸n C l ®óng v× khi mét mol E ph¶n øng khèi l−îng t¨ng 17 + 23 = 40g khi cã 0,005 mol E ph¶n øng th× khèi l−îng t¨ng thªm 40 x 0,005 =0,2g l phï hîp.
  3. 49. §¸p ¸n A. Gi¶i : Theo ®Þnh luËt b¶o to n khèi l−îng ta cã : 12 × 4, 4 2 × 2,52 MHC = mC + mH = + =1,48g. 44 18 50. §¸p ¸n D Gi¶i MA = 2MNito = 2x28 = 56 ⇒ A l C4H8.