Xem mẫu

  1. §¸p ¸n ®Ò 3 1D 6B 11A 16C 21B 26A 31C 36B 41D 46A 2A 7A 12A 17B 22A 27B 32C 37D 42A 47B 3C 8B 13C 18B 23A 28A 33D 38B 43D 48B 4A 9D 14A 19A 24C 29C 34B 39A 44D 49B 5D 10D 15D 20C 25B 30D 35D 40B 45A 50 H−íng dÉn gi¶i mét sè c©u hái 1. §¸p ¸n D. Gi¶i: Trong nguyªn tö cña nguyªn tè Z cã: pZ + eZ + nZ = 180; pZ + eZ - nZ = 32. M : pZ = eZ nªn: 2pZ + nZ = 180 (a) 2pZ - nZ = 32 (b) Tõ (a) v (b) suy ra pZ = 53, nZ = 74 VËy ZZ = pZ = 53 ⇒ Z l I; AZ = pZ + nZ = 53 + 74 = 127 7. §¸p ¸n A. Gi¶i pH = 4 cã nghÜa l [H+] = 10-4 mol/lÝt. 1m3 = 1000 lÝt, hay 100m3 = 105 lÝt. Sè mol H+ = 10-4 x 105 = 10 mol; 1mol CaO cã thÓ trung hßa 2mol H+ ⇒ sè mol CaO = 5mol, Khèi l−îng CaO = 56 x 5 = 280 (gam). 8. Gi¶i thÝch Al v Zn cã thÓ t¸c dông víi muèi nitrat trong m«i tr−êng kiÒm t¹o ra H2 v NH3. C¸c ph−¬ng tr×nh hãa häc x¶y ra nh− sau: Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2 ↑ (1) 8Zn + 18NaOH + Zn(NO3)2→ 9Na2ZnO2 + 2NH3↑ + 6H2O (2) 27. H−íng dÉn Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O (1) 0 3Cl2 + 6NaOH  5NaCl + NaClO3 + 3H2O t → (2) §Ó sè mol NaCl b»ng nhau nh©n (1) víi 5, khi ®ã tû lÖ thÓ tÝch khÝ clo sÏ l 5/3, do ®ã chän B. 29. Gi¶i thÝch Dung dÞch NaOH v Ca(OH)2 ®Òu cã thÓ t¸c dông víi khÝ clo, tuy nhiªn c¶ hai chÊt n y ®Òu kh«ng bay h¬i, do ®ã kh¶ n¨ng tiÕp xóc víi khÝ clo thÊp, khö ®éc kÐm hiÖu qu¶. Dung dÞch NH3 dÔ bay h¬i, kh¶ n¨ng tiÕp xóc víi khÝ clo dÔ d ng h¬n, khö ®éc tèt h¬n. 30. Gi¶i thÝch Ph−¬ng ¸n A kh«ng sö dông ®−îc v× HCl lo ng t¸c dông víi MnO2 chØ l ph¶n øng axit baz¬, t¹o ra MnCl4 v H2O. Ph−¬ng ¸n B còng kh«ng sö dông ®−îc t−¬ng tù ph−¬ng ¸n A. TuyÖt ®èi kh«ng sö dông ph−¬ng ¸n C, rÊt nguy hiÓm, cã thÓ næ m¹nh. §¸p ¸n l ph−¬ng ¸n D. 2KMnO4 + 16HCl ®Ëm ®Æc → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2
  2. 42. NhËn xÐt : Sè mol ankan b»ng hiÖu cña sè mol n−íc v cacbonic. nAnkan = 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol) ; nAnken = 0,1 - 0,09 = 0,01 (mol), chän A 43. Suy luËn Khèi l−îng muèi natri lín h¬n khèi l−îng este, suy ra khèi l−îng cña Na b»ng 23 ph¶i lín h¬n khèi l−îng gèc r−îu cña este. Do ®ã cã thÓ lo¹i c¸c ph−¬ng ¸n A v C v× cã gèc r−îu b»ng 29 > 23. ChØ cÇn chän B hoÆc D. 0, 476 − 0, 42 0, 42 nESTE = = 0,07 (mol) ⇒ MESTE = = 60, vËy chän D. 23 − 15 0, 007 47. Gi¶i Sè mol ankan b»ng hiÖu sè mol H2O v CO2. 4,14 P2O5 l anhi®rit axit nªn chØ gi÷ h¬i n−íc, nH 2O = =0,23 18 KOH hÊp thô CO2 theo ph−¬ng tr×nh hãa häc : 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O 6,16 nCO2 = = 0,14 ⇒ nAnkan = 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol), chän B 44 49. 11, 2 9 Suy luËn: nCO2 = = 0,5 mol nH 2O = = 0,5mol, 22, 4 18 sè mol CO2 = sè mol H2O ⇒ Hi®rocacbon l anken. 50. §¸p ¸n B. Gi¶i 80 × 20 nAnken = nAnkan = nBrom = =0,01 mol. 100 × 160 0, 6 Sè nguyªn tö C cña ankan v anken nh− nhau = =3 0, 2
nguon tai.lieu . vn