Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ, khối A Mã đề thi Câu số 128 230 319 457 761 905 1. A C C B A D 2. D D C B C B 3. A A C A B C 4. D C C D C B 5. C C C D B D 6. B D C D B A 7. A A D B A A 8. D A D A B C 9. B B C D D D 10. B C B B C A 11. B B C D A C 12. B C B B B C 13. D C B B C D 14. C C B C B C 15. A A A A D A 16. D B C B D A 17. B D D B A A 18. D C B C B B 19. B A D C D B 20. A D B C C C 21. B D D D A D 22. D A C D D A 23. B C D D C D 24. D B C B D C 25. A D D D A C 26. D C C C A B 27. A A C A A C 28. A C D A D D 29. A A B C C B 30. A B A D B A 31. B B A B C C 32. D C B B C B 1
  2. Mã đề thi Câu số 128 230 319 457 761 905 33. A C A D D D 34. D B B A B D 35. C D C C B B 36. C B A C C A 37. C A B D A B 38. C D C D C A 39. C B A B C B 40. A D D B C D 41. A B A C B B 42. B B B C D A 43. B A D C B B 44. C B A B C A 45. C D A A A B 46. D A D B C A 47. D A D C A C 48. C C A A A D 49. C B A A D B 50. B D D C A B 51. D D A A B A 52. C B D A A D 53. A B B A A D 54. C C D A D A 55. C A A D B C 56. B D B A D C 57. B A A D D D 58. D D B C D C 59. A A A A D D 60. C D B C B C 2
nguon tai.lieu . vn