Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HÓA HỌC, khối A Mã đề thi Câu số 263 329 518 605 794 931 1. B B D D A B 2. A D B D D A 3. C D A B A D 4. C C C D C D 5. D D A D B C 6. C C B D D C 7. C C C C A C 8. D A D B A C 9. D C A A D D 10. A D A C B D 11. B B D A C B 12. C A B D C B 13. C B A D C A 14. A C C D C A 15. D B C C A A 16. C B C D C A 17. B A C B A D 18. D A D C B B 19. A D A C C D 20. A C D C D D 21. B D B A B D 22. A D C A B A 23. C C A B C D 24. B A D A A A 25. B C D D B B 26. D B B A C C 27. C A D C B A 28. C A C A A D 29. A B A A D D 30. B D B C D B 31. A B B A C B 32. B D A D A C 1
  2. Mã đề thi Câu số 263 329 518 605 794 931 33. B D B B B C 34. C A C A B C 35. A C B A D B 36. A D D C C B 37. D D A B B D 38. D C B C C C 39. D B B C D D 40. A B B D D A 41. D A C B B B 42. B C A A A A 43. B D D B B D 44. A C B B D B 45. A A D D D C 46. D C D B A B 47. B A A B D A 48. C B D C B B 49. D B C A D A 50. D D B D C C 51. B C A B A C 52. B B D A D C 53. A A A B A A 54. C A C C B B 55. D A C B A A 56. C B C C C C 2