Xem mẫu

  1. Đáp án môn Sinh tổng hợp (6 đề) Câu 724 958 381 826 615 473 1 B D B A B B 2 A A A B D C 3 B B B B D A 4 B B A A A A 5 D D D C C B 6 B B A C B A 7 B A D B C B 8 C D A C B B 9 C D C D B A 10 B D D C A C 11 C B D D A B 12 D A A A B B 13 B B B C A C 14 A D A A C C 15 D C A C A C 16 B B B D C C 17 D C B B C A 18 D A C A C A 19 C C A A C A 20 A B A D C B 21 B C D D D A 22 D C B B D D 23 D B B D C A 24 D A C C C B 25 C A B A B C 26 C B D B B C 27 D C B C B C 28 A C D A D B 29 A B A B B B 30 D B B D B C 31 A A D A C C 32 C D C D C C 33 B D B D D D 34 D B D A A A 35 B C D C D A 36 C A C B C A 37 C C B A B D 38 D B D C D B 39 D C B A D D
  2. 40 A A C B D B 41 A A A C C C 42 C D C D B D 43 A D B D B D 44 A C B D C D 45 C D A D B B 46 B B A C D C 47 C C B D B A 48 B C A D B D 49 C B A C B D 50 B A C B A C 51 A 52 B 53 D 54 A 55 B 56 D 57 C 58 D 59 D 60 B
nguon tai.lieu . vn