Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D Mã đề thi Câu số 352 473 516 697 724 862 1. B B C A C C 2. C A A C D C 3. B C D C A D 4. A D C D A D 5. A C D D B D 6. A C A D D A 7. C A C C A C 8. D A B D D D 9. D A A A C B 10. D B C D D C 11. D C D D A A 12. C B B B B D 13. B D A A C D 14. C B B B C C 15. C C C D D A 16. B B D D A A 17. B C C C B B 18. C B D B A B 19. B D D A D B 20. A A D C D B 21. A A A D D B 22. B D C B B C 23. D A C D D C 24. C D D C C A 25. A C B A D D 26. B D B C A C 27. A C A B B C 28. D A D B D D 29. C D A C A C 30. C D A D A B 31. B C D C A D 32. A D C C D A 33. A C A D A A 34. D C D C C A 35. B D A B B D 36. A A C B B A 37. B C A B C B 38. A A C A A D 39. B A D C A D 1
  2. Mã đề thi Câu số 352 473 516 697 724 862 40. B C B A D D 41. C A B A B D 42. A A D C C A 43. B B D C B B 44. D B C A D B 45. C B A A B A 46. D D C D A A 47. D D B B B A 48. B D A D D B 49. C B D B D B 50. A A A D C B 51. B B D D C C 52. C B C C D C 53. C D C A A B 54. C B A A D C 55. C C D D C B 56. C A B C C C 57. D B D A B C 58. D A A B C A 59. D C A A B A 60. A A B C B D 61. D C B A C A 62. C C C B B C 63. D D B A B B 64. B A B C D D 65. A D D B A B 66. D B C B C B 67. C D B B D B 68. C A D D C D 69. B B A B B A 70. D B B B B C 71. A C B A A D 72. A D B C C C 73. D B C A B A 74. A A A A C C 75. A D B A A D 76. D B A B A D 77. B C C D B A 78. B B B D C A 79. A C C C A B 80. D D B B C C 2
nguon tai.lieu . vn