Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG PHÁP; Khối: D Mã đề thi Câu số 147 395 584 651 725 946 1. C A A C B B 2. B A D C C C 3. D D B B A A 4. D D D A C B 5. B C C A D A 6. A B B A B B 7. B D A D A C 8. C A B B A A 9. B B B A C B 10. D B A A B D 11. C B A D D D 12. C B D B D D 13. B C D A B B 14. A D D A D A 15. C D D B C D 16. D D C C D B 17. D C D C B C 18. A A A D A C 19. A A B B B D 20. A D C A B C 21. A B A D C C 22. C D C B C A 23. B D B D D C 24. C A C A C D 25. B A A C D D 26. A C C A B D 27. A C B B C A 28. A A A B D A 29. B B B C C C 30. B B A A B D 31. B C C A C D 32. A C D C A B 33. C B C C D B 34. C B D B D C 35. D C C D C B 36. C A A A B C 37. B C B A D A 38. C B C C D D 39. D A D D C A 1
  2. Mã đề thi Câu số 147 395 584 651 725 946 40. D D D C A D 41. A D A B A B 42. B D D A C D 43. A D B B D B 44. B C A C A C 45. A C D C D A 46. A C B B B B 47. B A C B B B 48. D A A D A A 49. A B B D D D 50. D B C A A C 51. D D D C A D 52. C B B B C A 53. D B C D C A 54. B C B D B B 55. D B B C D A 56. D C B B A A 57. A C D A D B 58. A B D B D D 59. B D A D C A 60. B B D C B C 61. A C B B A B 62. B A B D D A 63. A D C A B A 64. C D D B A B 65. C A C D A C 66. D A A A B C 67. D D C B A D 68. D B A D A A 69. C D C C C D 70. C A B B B B 71. B A A C A B 72. D C A D A C 73. C C A D C B 74. C A D D C C 75. B D B D B D 76. C C C C A A 77. C C A C B C 78. A B C D B D 79. D A C A D C 80. D A D C C C 2
nguon tai.lieu . vn