Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG NHẬT; Khối: D Mã đề thi Câu số 142 364 479 526 715 953 1. A D B C D A 2. A D B C A C 3. A C B D B B 4. B A D D B A 5. A C D A A C 6. B C B D B A 7. A C A C B D 8. D D C B C D 9. B B B A D C 10. C D A B C D 11. B A A B A C 12. A A A B C B 13. C D A B B D 14. B A D C D C 15. B C D A D A 16. C A D D A A 17. A B A D A C 18. D A C A C A 19. C C B C A B 20. B B B B B D 21. C D B D C B 22. A C C C D A 23. C D A B C B 24. A D A B A A 25. B C C A D C 26. C B A D A C 27. A B A D D C 28. D A C D A C 29. D A D C A C 30. D D A C D B 31. C A B A B A 32. B D B B D D 33. B D C C A A 34. D D D C B C 35. B B D B C D 36. D A C A C A 37. A B B C A B 38. A D D D B B 39. A C A A B C 1
  2. Mã đề thi Câu số 142 364 479 526 715 953 40. B C B C B B 41. B D B C A A 42. B A A D D D 43. C B D A C B 44. B A D D A D 45. D A C D B C 46. D B C B D D 47. C B D C A A 48. D A A A C D 49. A C B A D D 50. C C C A C B 51. C D C B D A 52. B B C C B D 53. C B A B C B 54. D C B A B A 55. C C B A D B 56. D A D C A B 57. A A D A D A 58. D C B A B B 59. B B B C C B 60. C D D B B A 61. A D C C D D 62. B A C D B C 63. A C D A C A 64. A B D D D D 65. A C C D C B 66. D C A D B D 67. C C B A A C 68. D B D B C D 69. C A D B C B 70. D B A B D C 71. D D A A B D 72. A D D A A A 73. B B C B B D 74. D D C C D B 75. C A C D C D 76. C B C D C C 77. C C A D C B 78. B B C B D C 79. D B A B A A 80. D A B C A C 2
nguon tai.lieu . vn