Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG NGA; Khối: D Mã đề thi Câu số 162 253 417 685 819 936 1. C B B C C B 2. A A C B D D 3. B A C B A B 4. C C D A D B 5. A B C A D B 6. C D D A A D 7. D D C B B A 8. B B A A C A 9. A A D B D A 10. D A D D A C 11. B A B D D C 12. B D C C D C 13. D B B A C D 14. B D C C C D 15. A D C A C D 16. A B D D A A 17. C B B A C C 18. C B C D D C 19. B A A B C A 20. A A A C C C 21. D B A B D A 22. C D D D D B 23. B B C C B D 24. C A A A B D 25. C C B A C A 26. A D D B A D 27. C A D C B A 28. D B A B A C 29. C D A A B D 30. C B B C B B 31. D A A D A D 32. C B C C C B 33. B A A C C B 34. D C C A C C 35. A C B A D A 36. B D D D A B 37. B A A B B A 38. D A B C D A 39. C D D D A A 1
  2. Mã đề thi Câu số 162 253 417 685 819 936 40. B B A D B C 41. D A C D A A 42. D A A C B C 43. A D A D D A 44. B C B D D D 45. A A C B D B 46. D C B D A B 47. B D A B B B 48. C C B B D D 49. D D D B B C 50. A C D D C C 51. D A B B C A 52. A D D B B D 53. A C D C C B 54. C C B A B D 55. C C A C A B 56. A A C A C D 57. C D A A A C 58. D A C C C C 59. A B D B D C 60. A C C B A A 61. D A B A B D 62. D C C A A C 63. B D C D D B 64. A C D A B C 65. B C C D C A 66. B B A C D B 67. D D B A B A 68. C D D C B B 69. B B A D A D 70. D C D C B D 71. D C A C A D 72. D D A A A D 73. C B D D A C 74. B B B B D C 75. B C B B D B 76. A C C D C A 77. A D D D B A 78. D C B D A C 79. A B B C D B 80. C D D C C D 2