Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 174 268 395 519 641 937 1. A D A D D D 2. D C D B D A 3. A D C A B B 4. B B C B C D 5. C A A C A A 6. B D A C A D 7. C C C A D B 8. D D A C C D 9. A C D A A C 10. B A D C C C 11. B B D C B D 12. B B C B C B 13. C B B A B C 14. B B A C B D 15. A B C D A B 16. B A A D C A 17. C A B D B A 18. B A B A C A 19. A B A D D C 20. C D D A C A 21. C D C D B D 22. A C B D A B 23. D B B C C C 24. A D A C A C 25. C B B B B C 26. D B A A A D 27. D A D B B D 28. A D D C C C 29. B B D C D C 30. D C D C A A 31. A B D A C C 32. D A D D A B 33. D D C B D A 1
  2. Mã đề thi Câu số 174 268 395 519 641 937 34. D C C A A B 35. C A C A C C 36. C C B D A B 37. D C B D D C 38. A B B B D A 39. A A B D D D 40. B D D B C D 41. C D A C D D 42. C C B A D C 43. B D A C B B 44. D D C A A C 45. C A C B A D 46. B B A C D B 47. A D D B D B 48. C C C D D A 49. C A A A B D 50. D A B D A A 51. B C D B C B 52. B A C D A A 53. A B D B B A 54. D C C B B C 55. D A A C B D 56. A C C D C A 57. D C A B C B 58. C A B B D B 59. A C B A B A 60. B D B A B B 2
nguon tai.lieu . vn