Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ĐỨC; Khối: D Mã đề thi Câu số 275 314 497 628 816 924 1. B A B B A B 2. B B C A D C 3. B B A D B C 4. B B B D C C 5. C A A A C B 6. B C B C D D 7. B B C B A B 8. B D A A C B 9. C D C B D D 10. A A B B A A 11. A D A B D A 12. C B A A B A 13. D A C A B D 14. A B D B C B 15. B D C B B C 16. D D A B B A 17. A D C C D D 18. C B B B B D 19. D B D C D B 20. B C D A D D 21. D C A C A B 22. C A C D C A 23. D D A D D C 24. A A B A B D 25. B B A B B D 26. A D D D C C 27. C A D D C D 28. D B A B C B 29. A D B D A B 30. B D B B B A 31. D B D B A C 32. D A C B B C 33. D A B A B D 34. A C A B A B 35. B C D A B A 36. B C D D D A 37. C C C C D C 38. A C B A C A 39. D A B C C B 1
  2. Mã đề thi Câu số 275 314 497 628 816 924 40. A D A A D D 41. D C A C C D 42. A C D D A B 43. C C B C C D 44. D D A C C B 45. B C C D D D 46. D A D D A C 47. C B C A C C 48. C B C C B B 49. A A A C D C 50. C A C A D B 51. D D D B A D 52. D B A D D B 53. B C D A C A 54. D B C D B A 55. A D C D A A 56. C D B A A C 57. B A A C A A 58. C D C A A D 59. D B D B B D 60. C C C C A C 61. A B A A C B 62. A B B C A C 63. B A D C B C 64. D D C A D D 65. D C B B D A 66. C B B B B B 67. A C B D A A 68. B A D C C A 69. A B B D D C 70. C C C C A B 71. B D A A D A 72. A C D D C D 73. A A A A A D 74. C C B D B A 75. C C D B B C 76. C D C D C C 77. D A B C A B 78. B D D D D A 79. A A D C C A 80. C A D C B C 2
nguon tai.lieu . vn