Xem mẫu

  1. Đáp án môn Sinh mã 724, 381, 958 Câu 724 958 381 1 B D B 2 A A A 3 B B B 4 B B A 5 D D D 6 B B A 7 B A D 8 C D A 9 C D C 10 B D D 11 C B D 12 D A A 13 B B B 14 A D A 15 D C A 16 B B B 17 D C B 18 D A C 19 C C A 20 A B A 21 B C D 22 D C B 23 D B B 24 D A C 25 C A B 26 C B D 27 D C B 28 A C D 29 A B A 30 D B B 31 A A D 32 C D C 33 B D B 34 D B D 35 B C D 36 C A C 37 C C B 38 D B D 39 D C B 40 A A C 41 A A A 42 C D C 43 A D B 44 A C B 45 C D A
  2. 46 B B A 47 C C B 48 B C A 49 C B A 50 B A C 51 A 52 B 53 D 54 A 55 B 56 D 57 C 58 D 59 D 60 B
nguon tai.lieu . vn