Xem mẫu

  1. HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12 .MÔN ĐỊA LÍ-NĂM 2007-2008) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM -Đây là bản đồ Gió mùa mùa hạ. 0,5 đ -Gió thổi từ đại dương Ấn Độ Dương vào lục địa Âu-Á 0,5đ -Gió thổi từ đại dương vào lục địa, hướng Tây-Nam 0,5 đ Câu I -Qua xích đạo gió lại chuyển hướng Đông-Nam, do lực Côriôlít. 0,5 đ (4 -Nguyên nhân : điểm ) +Vào mùa hạ ( tháng 7 ) trái đất nghiêng Bắc bán cầu về phía Mặt trời nhiều 0,5 đ nhất(góc chiếu sang ở BBC lớn) +Do đó lục địa Âu –Á ở BBC nóng lên nhanh chóng hình thành nên hạ áp 0,5 đ +Còn đại dương Ấn Độ Dương ở phía NBC tỏa nhiệt nhanh hình thành nên cao áp 0,5 đ + Gió thôỉ từ cao áp Ấn Độ Dương lên hạ áp lục địa Âu-Á. 0,5 đ -Đặc điểm mưa: ( 2 điểm ) + Là khu vực có lượng mưa trung bình năm cao nhất so với các tỉnh ở đồng bằng 0,5 đ +Có mùa mưa chủ yếu vào mùa đông 0,5 đ +Lượng mưa cao nhất vào các tháng 10,11 0,5 đ Câu II +Lượng mưa tháng cao nhất cả nước 0,5 đ (4 -Giải thích: ( 2 điểm ) điểm ) + Khu vực này chịu ảnh hưởng của gió mùa mùa đông qua biển 0,5 đ +Nằm trước các sườn đón gió mùa đông 0,5 đ +Tháng 10,11 là thơì kì dãi hội tụ nhiệt đới án ngữ ở khu vực Huế-Đà Nẵng 1,0đ ( Có thể chấm thưởng điểm cho phần này như sau) +Mùa hạ khu vực này ít mưa là do: ảnh hưởng của gió phơn Tây-Nam (0,5 đ) + Đà Nẵng có mưa ít hơn Huế là do ảnh hưởng của khối núi Bạch Mã ( 0,5 đ) -Thế mạnh: ( 2 điểm ) + Địa hình-đất đai: cao nguyên xếp tầng, các khối đất đỏ ba dan rộng lớn, màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển các cây công nghiệp nhất là cây công nghiệp lâu năm 1,0 đ + Khí hậu cận xích đạo có sự phân hóa theo độ cao vì vậy có thể trồng được các cây công nghiệp nhiệt đới điển hình và các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới…Khí hậu có sự phân hóa theo mùa; mùa khô thuận lợi cho phơi sấy, bảo quản sản phẩm. 1,0 đ -Hạn chế: ( 2 điểm ) Câu III + Mùa khô kéo dài, mực nước ngầm hạ thấp, làm thủy lợi khó khăn, tốn kém 0,5 đ (6 + Mùa mưa kéo dài, lượng mưa lớn trên địa hình cao dốc, đất ba dan vụn bở dể bị điểm ) xói mòn nếu lớp phủ thực vật bị phá hoại. 0, 5đ + Là vùng thưa dân nhất nước, nhiều dân tộc ít người, thiếu lao động nhất là lao động có kĩ thuật 0,5 đ +Cơ sở hạ tầng thiếu thốn nhất là giao thông vận tải, các cơ sở giáo dục, y tế, dịch vụ chưa phát triển mạnh. Công nghiệp mới trong giai đoạn hình thành. 0,5 đ -Biện pháp: ( 2 điểm ) + Đầu tư để phát triển thủy lợi kết hợp với thủy điện 0,5 đ + Bảo vệ rừng để chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước vào mùa khô 0,5 đ + Di dân để phát triển các vùng kinh tế mới, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, chuyển giao công nghệ về các mặt cho đồng bào các dân tộc. 0,5 đ + Đẩy mạnh xây dựng CSVC-KT, phát triển các ngành công nghiệp hổ trợ cho sản xuất cây công nghiệp; ổn định thị trường, giá cả, định canh, định cư với việc phát triển có quy hoạch diện tích các loại cây công nghiệp 0,5 đ C©u IV 1. Nªu c¸c d¹ng cã thÓ vÏ ®îc ®Ó thÓ hiÖn sù chuyÓn  (2,0) (6  dÞch c¬ cÊu 0,5 ®iÓm) ­ BiÓu ®å trßn (xö lÝ sè liÖu vµ vÏ 6 h×nh trßn). 0,5 ­   BiÓu   ®å   cét   chång   (xö   lÝ   sè   liÖu   vµ   vÏ   6   cét  0,5
  2. chång). 0,5 ­ BiÓu ®å « vu«ng (xö lÝ sè liÖu vµ vÏ 6 « vu«ng). (1,5) ­ BiÓu ®å miÒn (xö lÝ sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å miÒn). 0,5 2. Chän mét d¹ng thÝch hîp nhÊt vµ gi¶i thÝch ­ Chän biÓu ®å miÒn ­ Gi¶i thÝch: 0,5 +   C¸c   d¹ng   cßn   l¹i   tuy   kh«ng   sai,   nhng   kh«ng   gi¶i  0,5 thÝch ®îc c¬ cÊu vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu mét c¸ch  2,5 trùc quan. 0,5  + D¹ng biÓu ®å miÒn ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ yªu cÇu cña c©u  hái vµ rÊt trùc quan. 3. VÏ biÓu ®å miÒn ­ KÕt qu¶ xö lÝ sè liÖu (%): 1,0  1.0 0.5 0,25 0,25
  3. 0.5 0,25 0,25
  4. N¨m Tæng  céng Chia  ra N«ng ,  l©m  nghi Öp,  thuû  s¶n C«ng  nghi Öp  vµ  x©y  dùng DÞch  vô 1990 1995 1996 1997 2000 2002 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 38,7 27,2 27,8                1990                                      1995  25,8 2000          2002    Năm