Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH, khối D Mã đề thi Câu số 105 342 589 613 846 978 1. D B A D B A 2. D A C B A A 3. C B B D A B 4. C D D C C B 5. B B D A C D 6. B D A A D B 7. B A C B D C 8. A D A D B D 9. C B C D D B 10. A C D A A C 11. D C D C C D 12. C A A C A D 13. C C A B A C 14. B C B C C B 15. D D C C D A 16. B A B B C D 17. A B B A C A 18. D C D B B C 19. D C C D D C 20. C B A D A D 21. A D B B C D 22. A C D C B A 23. D A D A B B 24. A A D C D A 25. C A B B D B 26. B B A C A A 27. C C C D D B 28. A D B D D C 29. D C C D C D 30. B A C C B A 31. A D D D B A 32. A D B A D C 33. A A D B A B 34. A A B C B B 35. B B A B B D 36. A A C C B C 37. B D D B B C 38. D D A B A A 39. A D B D C B 40. B A C A B C 1
  2. Mã đề thi Câu số 105 342 589 613 846 978 41. A D D A C B 42. C B C B B A 43. B B D D A C 44. D C C C A B 45. C D D B D A 46. D A A D D D 47. B B B A A B 48. C B C A C A 49. A B A D A D 50. A C A C D A 51. A C A A B C 52. C C B C B A 53. D B D D C C 54. B A B C D B 55. C D C A B D 56. B D B B C D 57. D C A B B B 58. B A C B C B 59. D D D A A A 60. A C D A C C 61. B D A C C B 62. C C C A A A 63. C A A C A C 64. C C C C C C 65. D B A A A D 66. B C D D D A 67. A A B C B C 68. C A B B B D 69. C D B B D C 70. B A B A C D 71. D B D D D B 72. D B B D B D 73. D C C B A A 74. C B A B C D 75. B B B C D C 76. D D C A A D 77. D C D D A D 78. C D A A D A 79. A A A D D B 80. B B C A C C 2