Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ, Khối A Mã đề thi Câu số 135 217 346 593 689 847 1. C A D B C A 2. A B C B A D 3. D B D A B C 4. A D D C A A 5. A D D A D B 6. D C B A D C 7. A D A A C C 8. D A C A D A 9. C C D B D D 10. A A D B D C 11. D B B C A C 12. C C C B B A 13. B D D D C A 14. C D B D B B 15. B B D C D B 16. D D A D D D 17. D C A A C B 18. D B C A B D 19. A B C B A B 20. D D A B C A 21. A A B D B B 22. B C A D C C 23. B D A A A D 24. A B C C C A 25. D A A B C D 26. A B A B B D 27. D C B A D C 28. D D B A A A 29. D D B C A D 30. C A D D B B
  2. Mã đề thi Câu số 135 217 346 593 689 847 31. D A C C C D 32. B C C C D A 33. A D C B B D 34. B C B A D D 35. C C A C B C 36. B C D D B A 37. A B B C A D 38. B B B A B A 39. C D A C C C 40. A B B C A B 41. B A B D A D 42. C B A D D B 43. B C D D C B 44. C A C D A C 45. A A A D B C 46. D C C C A D 47. A A D B B D 48. B B A C D A 49. C D C B D B 50. C B A B C C 51. B A B B D B 52. C D C D D A 53. C C D A A B 54. B C B C C A 55. C A B D C B 56. B A C D B C 57. B D D C B A 58. D A D B C C 59. C B C A A C 60. A C A A A B