Xem mẫu

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 §Ò chÝnh thøc §¸p ¸n vµ thang ®iÓm M«n VËt lÝ Khèi A Néi dung §iÓm C©u 1. 1 ®iÓm * §Þnh nghÜa: + HiÖn t−îng quang ®iÖn ngoµi lµ hiÖn t−îng khi chiÕu chïm s¸ng thÝch hîp vµo mét tÊm kim lo¹i th× lµm cho c¸c electr«n bÞ bËt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i ®ã............................................. 1/4 + HiÖn t−îng quang ®iÖn bªn trong lµ hiÖn t−îng gi¶i phãng c¸c ªlectr«n liªn kÕt ®Ó chóng trë thµnh c¸c ªlectr«n dÉn trong chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp............................ 1/4 * So s¸nh: + Mét ®iÓm gièng nhau quan träng nhÊt: C¶ hai hiÖn t−îng ®Òu chØ x¶y ra khi ta chiÕu mét ¸nh s¸ng thÝch hîp vµo tÊm kim lo¹i hoÆc b¸n dÉn....................................................................... 1/4 + Mét ®iÓm kh¸c nhau quan träng nhÊt: ë hiÖn t−îng quang ®iÖn ngoµi electr«n quang ®iÖn ®−îc gi¶i phãng ra khái tÊm kim lo¹i, cßn ë hiÖn t−îng quang ®iÖn bªn trong electr«n ®−îc gi¶i phãng khái liªn kÕt, trë thµnh electr«n tù do chuyÓn ®éng trong khèi chÊt b¸n dÉn mµ kh«ng ra khái chÊt b¸n dÉn........................................................................................................... 1/4 C©u 2. 1 ®iÓm Sè h¹t nh©n cña l−îng chÊt phãng x¹ N gi¶m víi thêi gian t theo c«ng thøc N = No e− λt , víi λ lµ h»ng sè phãng x¹, No lµ sè h¹t nh©n ban ®Çu t¹i t = 0........................................................… 1/4 λ∆t Theo ®iÒu kiÖn ®Çu bµi e = No/N = e ,.................................................................................. 1/4 suy ra λ∆t = 1, do ®ã ∆t = 1/ λ = T/ln2....................................................................................... 1/4 L−îng chÊt cßn l¹i sau kho¶ng thêi gian 0,51∆t tØ lÖ thuËn víi sè h¹t: N = e−λ .0,51∆t = e− 0,51 = 0,6 = 60% ..................................................... 1/4 No C©u 3. 1 ®iÓm 1) + Dao ®éng tõ B truyÒn theo sîi d©y ®Õn A d−íi d¹ng sãng ngang. T¹i A sãng ph¶n x¹ vµ truyÒn ng−îc vÒ B. Sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ tháa m·n ®iÒu kiÖn sãng kÕt hîp, do ®ã trªn sîi d©y cã sù giao thoa cña hai sãng. ................................................................................................ 1/4 + Trªn d©y cã nh÷ng ®iÓm cè ®Þnh lu«n lu«n ®øng yªn kh«ng dao ®éng, gäi lµ c¸c nót, cã nh÷ng ®iÓm cè ®Þnh dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i, gäi lµ c¸c bông. Ta nãi trªn d©y ®· t¹o thµnh sãng dõng ...................................................................................................................................... 1/4 2) + V× kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nót liªn tiÕp b»ng nöa b−íc sãng, nªn kho¶ng c¸ch l gi÷a 5 nót liªn tiÕp b»ng 4 lÇn nöa b−íc sãng: l = 4λ/2 = 2λ........................................................................ 1/4 + Suy ra: λ = l /2 = 1/2 = 0,5 m. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ v = λ f = 0,5×100 = 50 m/s ........................................................ 1/4 C©u 4. 1 ®iÓm VÏ h×nh ®óng (h×nh 1) S3≡S F C h. vÏ S1 ≡S2 O1 O2 (1/4 Fp + 9 cm G 1/4) H×nh 1 25 cm S¬ ®å t¹o ¶nh : O1 O2 O1 S S1 S2 S3 d1 d1' d2 d2' d3 d3' d1 = 25 - 9 = 16 cm ⇒ d1’ = d1f1/(d1-f1) = 16×(-16)/(16+16) = -8 cm ⇒ d2 = 9 + 8 =17 cm…. 1/4 NhËn xÐt: S1 trïng víi t©m C cña g−¬ng G , do ®ã tia s¸ng tõ thÊu kÝnh tíi g−¬ng lµ tia ®i qua 1
  2. t©m C, ph¶n x¹ ng−îc l¹i (S2 ≡ S1), theo nguyªn lý vÒ tÝnh thuËn nghÞch cña chiÒu truyÒn ¸nh s¸ng, tia nµy sÏ khóc x¹ qua thÊu kÝnh L theo ®−êng cò tíi S , nghÜa lµ ¶nh cuèi cïng S3 ≡ S ... 1/4 C©u 5. 1 ®iÓm 1) u = 200 2 sinω t ; ω = 2 π f = 100 π ; ZL = ω L ≈ 100 Ω ; ZC = 1/ ω C ≈ 200 Ω Tæng trë Z = (R + r) 2 + (Z L − Z C ) 2 = (80 + 20)2 + (100 − 200)2 = 100 2Ω 200 2 HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô ®iÖn: UoC = ZCIo = ZC U o = 200 = 400 V Z 100 2 Z − ZC 100 − 200 π 1/4 §é lÖch pha gi÷a u vµ i: tgϕ u / i = L = = −1 ⇒ ϕ u / i = − R+ r 80 + 20 4 π π π §é lÖch pha gi÷a uC vµ u: ϕ Uc / u = − + =− 2 4 4 π VËy : biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô ®iÖn : uC = 400sin(100 πt − ) ( V) ....................... 1/4 4 1 U U U 2) UC = ZCI = = = ......... 1/4 ωC 2  1   2 Y (R + r )2 +  ωL −  1   2 2 2  ω C ( R + r ) +  ω L −    ωC     ωC    2L  2 2 Y = L 2 C 2 ω 4 + ( R + r ) − C ω + 1 = ax + bx + 1 2 2  C víi x = ω ; a = L C ; b = [(R+r)2- 2L/C]C2 2 2 2 UC ®¹t cùc ®¹i khi Y ®¹t cùc tiÓu. Tam thøc bËc hai Y ®¹t cùc tiÓu khi x = -b/2a 2L − (R + r ) 2 1 (R + r ) 2 ⇒ ω2 = C = − ⇒ ω ≈ 385 rad/s ⇒ f = ω/2π ≈ 61 Hz .............. 1/4 2L2 LC 2L2 C©u 6. 1 ®iÓm S¬ ®å t¹o ¶nh O1 O2 S S1 S d1 d1' d2 d2' 2 + VËt ë rÊt xa cho ¶nh n»m trªn tiªu diÖn cña vËt kÝnh: d1' = f1 = 30 cm .............................…. 1/4 + Khi L = L1 = 33 cm: d2 = L1 - 30 = 3 cm ⇒ d2' = d2f2/(d2-f2) = 3×5/(3-5) = -7,5 cm ……….. 1/4 + Khi L = L2 = 34,5 cm: d2 = L2 - 30 = 4,5 cm ⇒ d2' = d2f2/(d2-f2) = 4,5×5/(4,5-5) = - 45 cm… 1/4 + Giíi h¹n nh×n râ cña m¾t lµ tõ 7,5 cm ®Õn 45 cm ...............................................................… 1/4 C©u 7. 1 ®iÓm + Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c: x = Asin(ωt+ϕ) g 9,8 ω= = = 7 rad / s............................................................ l 0,2 1/4 + T¹i t = 0, con l¾c ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt, theo chiÒu ©m: x = 0 , v < 0 x = 0 = Asinϕ vµ v = ωAcosϕ < 0 ⇒ ϕ = π ................................................................ 1/4 + T¹i lóc truyÒn vËn tèc cho vËt (t = t1): x1 = lα1 = 2 cm , v1 = -14 cm/s x1 = Asin(ωt1 + ϕ), v1 = ωAcos(ωt1 + ϕ) ⇒ (x1/A)2 + (v1/ωA)2 = 1 2 2 v   14  A = x1 +  1  = 22 +   = 2 2 cm ≈ 2,83 cm .................. 2 1/4 ω   7 + Ph−¬ng tr×nh dao ®éng: x = 2 2 sin(7t + π) cm HoÆc x = 2,83 sin(7t + π) cm .............................................................. 1/4 1 ®iÓm λ1 D 0,6.10−6 × 1 C©u 8. Kho¶ng v©n cña bøc x¹ λ1 lµ: i1 = = −3 = 3.10− 3 m = 0,3 cm ..……… 1/4 a 0,2.10 2
  3. Gäi sè v©n cña λ1 vµ λ2 trong kho¶ng L lÇn l−ît lµ N1 vµ N2. Do cã hai v¹ch trïng nhau n»m ë vÞ trÝ ngoµi cïng cña kho¶ng L, nªn ta cã: N1 = L/i1 + 1 = 2,4/0,3 + 1 = 9 ............................. 1/4 Trong kho¶ng L cã 17 v¹ch s¸ng, trong sè ®ã cã 3 v¹ch s¸ng lµ do 3 v©n cña λ1 trïng víi 3 v©n cña λ2. VËy tæng sè v©n cña c¶ hai hÖ lµ 20. Sè v©n cña bøc x¹ λ2 lµ N2 = 20 - 9 = 11 ............................................................................... 1/4 Ta cã L = (N1 - 1)i1 = (N2 - 1)i2 ⇒ i2 = L/(N2 - 1) = 2,4/(11 - 1) = 0,24 cm ⇒ λ2 = i2a/D = 0,24.10-2 × 0,2.10-3/1 = 0,48.10-6 m = 0,48 µm .............…… 1/4 1 C©u 9. 1) Theo ®Ò bµi: q = Qosinωt , ω = 2 ®iÓm LC 2 q2 Qo WC = = sin2 ω t = Wo sin2 ωt .................................................................................. 1/4 2C 2C 2 1 2 1 1 Qo WL = Li = L (q') = L (ωQo ) cos ω t = cos2 ωt = Wo cos2 ωt ........................... 2 2 2 1/4 2 2 2 2C  1 − cos2ωt  Wo Wo 2π Ta cã: WC = Wo sin2 ωt = Wo  = − cos2. t  2  2 2 T  1 + cos2ωt  Wo Wo 2π WL = Wo cos2 ωt = Wo  = + cos2. t  2  2 2 T WC vµ WL lµ c¸c hµm tuÇn hoµn víi chu k× T/2. W Wo WC Wo/2 h. vÏ WL 1/4 0 T/4 T/2 3T/4 T t H×nh 2 2) a) Tõ ®å thÞ ta thÊy trong mét chu k× dao ®éng cã bèn lÇn hai ®å thÞ c¾t nhau. Cø sau T1 = T/4 l¹i cã WC = WL. Do ®ã chu k× dao ®éng cña m¹ch: 1 1 T = 4T1 = 4. 10−6 s hoÆc f = = −6 = 0,25.106 Hz .................... 1/4 T 4.10 1 C1 2 Ta cã ®iÖn dung cña bé tô ®iÖn Cb = C1/2 ⇒ Wo = U o , Uo lµ hiÖu ®iÖn thÕ cùc 2 2 ®¹i trªn bé tô ®iÖn, Uo = E = 4V. 4 Wo 4.10 − 6 Suy ra C1 = 2 = 2 = 0,25.10 − 6 F hay Cb = 0,125.10−6 F ........................... 1/4 Uo 4 1 T2 1 T = = 2π LCb ⇒ L = hoÆc L = f 4π Cb 2 4π f Cb 2 2 2Wo 2π ( ) 2 LI o Ta cã: Wo = ⇒ Io = = 2WoCb = 2πf 2WoCb = 0,785 A .................... 2 L T 1/4 b) T¹i thêi ®iÓm ®ãng kho¸ K1 c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cùc ®¹i nªn ®iÖn tÝch cña c¸c tô ®iÖn b»ng kh«ng. Do ®ã khi ®ãng kho¸ K1, mét tô ®iÖn C1 bÞ nèi t¾t nh−ng n¨ng l−îng cña m¹ch dao ®éng vÉn lµ Wo. HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i U1 gi÷a hai ®Çu cuén d©y còng lµ hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n cùc tô ®iÖn C1. 1 1 Wo = C1U1 = C1U o ..........………………………………………………… 2 2 2 4 1/4 Uo 4 Suy ra: U1 = = = 2 2 V ≈ 2,83V ……………………………………. 1/4 2 2 3