Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH; Khối: D Mã đề thi Câu số 174 318 469 583 635 957 1. A A B B C C 2. A C A C C B 3. B D C C A D 4. B C B C A B 5. C A A D C C 6. C D D D A D 7. C B C B C D 8. D A D A B C 9. D D B D D A 10. A C A B C B 11. D D B A A B 12. B D A A C D 13. A A B A D B 14. B A A C A A 15. A C A C B A 16. C A C D C D 17. D B A D D D 18. B C D C D C 19. B B A B A D 20. A B C A D B 21. A D D D D A 22. C A A A B B 23. A D A D B B 24. B A D D A A 25. D D A D D D 26. D B B C B C 27. C A A A A B 28. C B B D C D 29. A D A A D A 30. A C C C C A 31. D A D B A B 32. D C A C C D 33. A C C A B B 34. C B B B B B 35. C A A D D B 36. D D B C C D 37. C A C C D C 38. B C B B D C 39. C C C B A C 1
  2. Mã đề thi Câu số 174 318 469 583 635 957 40. C D C D B A 41. B B B C B C 42. D B C C C C 43. A A D D A A 44. D C B A C A 45. C A C D C C 46. B D B A D C 47. D B D D B A 48. D A C B A B 49. B D A B D D 50. B D D B B C 51. B C C A B C 52. C A D A C A 53. B B C D C B 54. A C D B A B 55. B B C C D A 56. A B D B B D 57. D B C C D C 58. B C C D D D 59. C A A A B C 60. D D A B D D 61. D C A B B A 62. A B B C A D 63. B D D C C B 64. C D D B A A 65. D C B A D A 66. C C D A A B 67. C B B B C C 68. A D B A A C 69. A A C D A C 70. A A A C D C 71. A B D D B B 72. D D B B B D 73. B B B A B D 74. B B C D C D 75. A C B B B B 76. C C D A A A 77. D A D A A A 78. D B D B D A 79. B D D C B A 80. C C C C C D 2