Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH, khối D STT Câu Đáp án STT Câu Đáp án 1 Câu 1 B 41 Câu 41 A 2 Câu 2 D 42 Câu 42 C 3 Câu 3 B 43 Câu 43 D 4 Câu 4 D 44 Câu 44 B 5 Câu 5 D 45 Câu 45 C 6 Câu 6 B 46 Câu 46 B 7 Câu 7 C 47 Câu 47 A 8 Câu 8 C 48 Câu 48 C 9 Câu 9 C 49 Câu 49 B 10 Câu 10 A 50 Câu 50 D 11 Câu 11 D 51 Câu 51 C 12 Câu 12 D 52 Câu 52 B 13 Câu 13 A 53 Câu 53 C 14 Câu 14 A 54 Câu 54 A 15 Câu 15 D 55 Câu 55 B 16 Câu 16 A 56 Câu 56 C 17 Câu 17 B 57 Câu 57 C 18 Câu 18 B 58 Câu 58 D 19 Câu 19 B 59 Câu 59 B 20 Câu 20 B 60 Câu 60 A 21 Câu 21 A 61 Câu 61 A 22 Câu 22 D 62 Câu 62 C 23 Câu 23 C 63 Câu 63 A 24 Câu 24 B 64 Câu 64 B 25 Câu 25 B 65 Câu 65 A 26 Câu 26 B 66 Câu 66 C 27 Câu 27 D 67 Câu 67 D 28 Câu 28 D 68 Câu 68 C 29 Câu 29 D 69 Câu 69 C 30 Câu 30 C 70 Câu 70 A 31 Câu 31 C 71 Câu 71 D 32 Câu 32 B 72 Câu 72 B 33 Câu 33 C 73 Câu 73 C 34 Câu 34 C 74 Câu 74 D 35 Câu 35 B 75 Câu 75 B 36 Câu 36 B 76 Câu 76 D 37 Câu 37 A 77 Câu 77 C 38 Câu 38 D 78 Câu 78 B 39 Câu 39 A 79 Câu 79 C 40 Câu 40 D 80 Câu 80 A