Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 297 378 462 513 754 827 1. C C B D C C 2. D B C C A A 3. D C B B B D 4. B D D D D A 5. C B B A A D 6. D B B A C C 7. A B A A C C 8. C D D D B D 9. B A B D A A 10. C A D C C A 11. A A D B D A 12. C B C A D D 13. C B A B B A 14. C C C B D C 15. B D D D C B 16. A D B A C D 17. A B B C D B 18. A D C A D C 19. D B B D D B 20. D B D B C C 21. D D C B D C 22. B B A C C B 23. A C C C C A 24. D A A A A C 25. C C D D B D 26. C A A C D B 27. C C A D D D 28. D B A B A D 29. C D D D C B 30. A C A A C D 31. C B C B A C 32. A D B D C C 1
  2. Mã đề thi Câu số 297 378 462 513 754 827 33. B D A C B D 34. B C A C C D 35. B C D C B C 36. B C B B A B 37. A A C D B D 38. A A A D A B 39. C A C A B A 40. D A B A B C 41. D D A C A B 42. B C C B B A 43. A A C D A A 44. D C B C A C 45. B A C B D A 46. A D C A B A 47. C A B A C B 48. B B D B D C 49. D A B C C A 50. D D A C D A 51. D C D B B B 52. A B C B A B 53. B D D C A A 54. A B C B B B 55. B D A A A B 56. B C B D D D 57. B D A D B C 58. C A D C B D 59. A C D A D B 60. D A D A A D 2
nguon tai.lieu . vn