Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC, khối B Mã đề thi Câu số 253 379 461 502 742 980 1. C C D C C D 2. A B D C D B 3. B A A C A B 4. D D C B B C 5. D C B C C A 6. B B C D D D 7. D C D C C B 8. C C C D D C 9. A D D C C A 10. B B D A B B 11. A B A B C D 12. A A B A C C 13. A D B B A A 14. D C C C D B 15. C B D D D D 16. A B D D B B 17. B C A A B D 18. C B A A A B 19. B D B B A B 20. B B B D A C 21. B D B D B C 22. B B D B D C 23. C B A B C B 24. A C A A B C 25. A D D D A A 26. D A D B B A 27. C A B A D C 28. D A B A A A 29. D C A B C B 30. B A D D D A 31. A A A C C C 32. C A C A D A 1
  2. Mã đề thi Câu số 253 379 461 502 742 980 33. C C A C B C 34. D C D D A D 35. A B B B B D 36. C C B D B D 37. B D C D C C 38. D D B B B A 39. C B C A B B 40. C B A A B B 41. D A C C A B 42. B A C A A D 43. D D C A C A 44. C B C C A A 45. A D C D A A 46. B A C A B B 47. D A A C D D 48. B D D D A D 49. A A C B D B 50. A B B D B A 51. C D B B D D 52. A D D B C C 53. A A B C D C 54. D C B C D D 55. C C A A C C 56. B C A A A A 57. D D A B C D 2