Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HÓA HỌC, Khối B Mã đề thi Câu số 285 362 503 629 817 948 1. A C B B A D 2. D D B A C A 3. D A B C D B 4. C C B A D D 5. D D C B C B 6. B A A D B B 7. D B B C B D 8. D C A C C D 9. C A A D D C 10. A D B C A C 11. C B C B B A 12. A A C B A D 13. D C D C D C 14. A C A D D B 15. C B D A B D 16. B B D D D A 17. D B A A A B 18. B A C B B A 19. B B D B D C 20. A A B C C A 21. D A A A A C 22. D D A B A B 23. B B C A A B 24. C D B D C A 25. D B A A A C 26. A D C A A C 27. A C C D C D 28. A C C C B D 29. B D D D B A 30. D C A C C B
  2. Mã đề thi Câu số 285 362 503 629 817 948 31. C C B C D A 32. A A D B A A 33. B D B B C A 34. C D B A D B 35. A A D D C A 36. D D C D A A 37. C A D A C D 38. C B C D B B 39. C D A C B B 40. B B D B D D 41. C D A C B B 42. B C B B D D 43. A C D A A C 44. B D A A B D 45. A B C B B C 46. D B B C C A 47. A A B D D C 48. C D C A A C 49. D B A B B D 50. B C D D C B 51. C A D B D A 52. B C D C B C 53. B C A C C B 54. A A D D A C 55. C B C D D C 56. B A C A C D