Xem mẫu

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¸p ¸n – thang ®iÓm ------------------------- ®Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2004 ---------------------------- ®Ò CHÝNH THøC M«n: hãa häc, Khèi b (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 6 trang) C©u ý Néi dung §iÓm I 1,50 1. CÊu h×nh electron vµ vÞ trÝ cña Ca vµ Cl (0,75 ®iÓm) Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 0,25 Cl : Chu kú 3, ph©n nhãm chÝnh, nhãm VII Ca : Chu kú 4, ph©n nhãm chÝnh, nhãm II 0,25 Liªn kÕt trong CaCl2 thuéc lo¹i liªn kÕt ion. V× Ca lµ kim lo¹i ®iÓn h×nh, Cl lµ phi kim ®iÓn h×nh 0,25 2. HiÖn t−îng vµ ph¶n øng gi÷a HCl vµ Na2CO3 (0,75 ®iÓm ) a. Lóc ®Çu kh«ng thÊy khÝ bay ra do chØ cã ph¶n øng: HCl + Na2CO3 = NaHCO3 + NaCl 0,25 Sau ®ã thÊy cã bät khÝ tho¸t ra, v× toµn bé Na2CO3 ®· chuyÓn hÕt thµnh NaHCO3 vµ cã ph¶n øng: HCl + NaHCO3 = CO2↑ + H2O + NaCl Cuèi cïng nÕu thªm tiÕp HCl th× kh«ng thÊy khÝ tho¸t ra, do NaHCO3 ®· ph¶n øng hÕt. 0,25 b. V× HCl d− nªn cã ngay bät khÝ tho¸t ra tõ dung dÞch: 2 HCl + Na2CO3 = CO2↑+ H2O + 2NaCl 0,25 II 1,50 1. Ph¶n øng cña alanin (0,75 ®iÓm) CH3CHCOOH + NaOH CH3CHCOONa + H 2O 0,25 NH2 NH2 CH3CHCOOH + HCl CH3CHCOOH 0,25 NH2 NH3Cl HCl CH3CHCOOH + CH3OH CH3CHCOOCH3 + H 2O 0,25 NH2 NH2 2. S¬ ®å biÕn hãa (0,75 ®iÓm) 1500oC 2 CH4 CH CH + 3 H2 (1) CH CH + HCl xt CH2 CHCl (2) 0,25 1
  2. to , p, xt n CH2 CHCl ( CH2 CHCl )n (3) CuCl, NH4Cl 2 CH CH CH C CH CH2 (4) 0,25 o CH C CH CH2 + H2 Pd , t (5) CH2 CH CH CH2 to , p, xt (6) 0,25 n CH2 CH CH CH2 CH2 CH CH CH2 n III 1,50 1. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (1,00 ®iÓm) Cho CO qua A nung nãng: to Fe3O4 + 4 CO 3Fe + 4 CO2 o t CuO + CO Cu + CO2 ⇒ ChÊt r¾n B: Al2O3, MgO, Fe, Cu. 0,25 ChÊt r¾n B + dung dÞch NaOH d−: Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O ⇒ Dung dÞch C: NaAlO2, NaOH d−; chÊt r¾n D: MgO, Fe, Cu 0,25 Dung dÞch C + dung dÞch HCl d−: NaOH + HCl NaCl + H2O NaAlO2 + HCl + H2O Al(OH)3 + NaCl Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O HoÆc: + 4HCl NaCl + AlCl3 + 2H2O 0,25 NaAlO2 ChÊt r¾n D + dung dÞch HNO3 lo·ng: MgO + 2HNO3 Mg(NO3)2 + H2O Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 0,25 2. §iÒu chÕ Ca(H2PO4)2 ( 0,50 ®iÓm) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 2H3PO4 + 3CaSO4 (1) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2 (2) 0,25 Theo (1) vµ (2): 468 4 3 Khèi l−îng H2SO4 = × × × 98 = 392 (kg) 234 3 2 100 100 Khèi l−îng dung dÞch H2SO470% cÇn dïng = 392 × × = 700 (kg ) 0,25 70 80 2
  3. IV 1,50 1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña hîp chÊt X (0,75 ®iÓm) Theo ®iÒu kiÖn ®Ò bµi th× C8H15O4N cã hai c«ng thøc cÊu t¹o: CH3OCO CH2 CH2 CH COOC2H5 hoÆc C2H5OCO CH2 CH2 CH COOCH3 0,25 NH2 NH2 C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: to CH3OCO (CH2)2 CH COOC2H5 + 2NaOH NaOCO (CH2)2 CH COONa + CH3OH + C2H5OH NH2 NH2 HoÆc: to C2H5OCO (CH2)2 CH COOCH3 + 2NaOH NaOCO (CH2)2 CH COONa + CH3OH + C2H5OH 0,25 NH2 NH2 NaOCO (CH2)2 CH COONa + 3HCl HOCO (CH2)2 CH COOH + 2NaCl 0,25 NH2 NH3Cl 2. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña hi®rocacbon A ( 0,75 ®iÓm) Ph©n tö khèi cña dÉn xuÊt brom = 75,5 × 2 = 151 Gäi c«ng thøc cña dÉn xuÊt brom lµ CxHyBrz. 151 12x + y + 80z = 151 ⇒ z < mµ z nguyªn, d−¬ng ⇒ z = 1 80 Víi z = 1 ⇒ 12x + y + 80 = 151 ⇒ 12x + y =71 ⇒ x = 5 , y = 11. C«ng thøc ph©n tö cña dÉn xuÊt chøa brom lµ C5H11Br. 0,25 VËy c«ng thøc ph©n tö cña hi®rocacbon A lµ C5H12, víi c¸c c«ng thøc cÊu t¹o: CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 , CH3 CH CH2 CH3 , CH3 C CH3 0,25 CH3 CH3 (1) (2) (3) Do chØ thu ®−îc 1 dÉn xuÊt brom, nªn CTCT ®óng cña A lµ c«ng thøc (3). CH3 CH3 askt CH3 C CH3 + Br2 CH3 C CH2 Br + HBr 0,25 CH3 CH3 (3) V 2,00 1 PhÇn tr¨m khèi l−îng cña hçn hîp A (1,25 ®iÓm) Hçn hîp (Mg, Fe) + dung dÞch CuSO4: Tr−íc hÕt, Mg ph¶n øng: Mg + CuSO4 = MgSO4 + Cu↓ (1) Khi Mg ph¶n øng hÕt th× Fe ph¶n øng: Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu↓ (2) V× trong dung dÞch cã 2 muèi nªn CuSO4 vµ Mg ph¶n øng hÕt, Fe ®· ph¶n øng. Hai muèi trong dung dÞch lµ MgSO4 vµ FeSO4. 0,25 3
  4. Dung dÞch C t¸c dông víi NaOH: MgSO4 + 2NaOH = Mg(OH)2 ↓ + Na2SO4 (3) FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4 (4) 0,25 Nung kÕt tña: Mg(OH)2 to MgO (5) + H2O 4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4 Fe(OH)3 (6) o 2 Fe(OH)3 t Fe2O3 + 3H2O (7) Hay: to 4 Fe(OH)2 + O2 2 Fe2O3 + 4 H2O (8) 0,25 §Æt x, y, z lµ sè mol Mg, Fe ®· ph¶n øng vµ Fe cßn d− (z ≥ 0) . Ta cã ph−¬ng tr×nh: mA = 24x + 56(y+z) = 5,1 (9) Theo c¸c ph¶n øng (1), (2): mB = 64(x+y) + 56z = 6,9 (10) Theo c¸c ph¶n øng tõ (1) ®Õn (8): mD = 40x + 80y = 4,5 (11) 0,25 Gi¶i hÖ c¸c ph−¬ng tr×nh (9), (10), (11) ®−îc x = y = z = 0,0375 (mol) Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸c kim lo¹i: 0,0375 × 24 Mg: × 100 = 17,65 (%) 5,1 Fe: 100 − 17,65 = 82,35 (%) 0,25 2. Nång ®é mol/lÝt cña dung dÞch CuSO4 ( 0,25 ®iÓm) x + y 0,0375 + 0,0375 [CuSO 4 ] = = = 0,3 (mol/lÝt) 0,25 0,25 0,25 3. ThÓ tÝch khÝ SO2 ( 0,50 ®iÓm) ChÊt r¾n B gåm Fe vµ Cu ph¶n øng víi dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng: to 2Fe + 6H2SO4 (®) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 3 0,0375 0,0375 2 to Cu + 2H2SO4 (®) CuSO4 + SO2 + 2H2O 0,25 0,075 0,075 3 VSO2 = ( × 0,0375 + 0,075) × 22,4 = 2,94(lÝt ) 0,25 2 VI 2,00 1. X¸c ®Þnh c«ng thøc c¸c chÊt cã trong hçn hîp A (1,50 ®iÓm) Hai chÊt cã cïng mét lo¹i nhãm chøc + NaOH → 1 r−îu ®¬n chøc + 2 muèi cña 2 axÝt ®¬n chøc, kÕ tiÕp ⇒ Hçn hîp A gåm 2 este ®¬n chøc ®−îc t¹o bëi cïng mét r−îu ®¬n chøc vµ 2 axit ®¬n chøc ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. 0,25 4
  5. Gäi c«ng thøc chung cña hai este trªn lµ CxHyO2 víi sè mol hçn hîp b»ng a. Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ch¸y: y y CxHyO2 + (x + − 1) O2 → xCO2 + H2O 4 2 y y a (x + − 1) a ax a 4 2 Theo ®Ò bµi: 12,096 10,304 n O2 = = 0,54 (mol) , n CO2 = = 0,46 (mol) 0,25 22,4 22,4 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l−îng: m A + m O2 = m CO2 + m H 2O ⇒ m H 2O = m A + m O2 − m CO 2 6,48 0,25 m H 2O = 9,44 + 0,54 × 32 − 0,46 × 44 = 6,48(g) ⇒ n H 2O = = 0,36 (mol) 18 Theo ph¶n øng ch¸y ta cã : n CO2 = ax = 0,46 (1) y n H 2O = a = 0,36 (2) 2 y n O2 = a(x + − 1) = 0,54 (3) 4 Tõ (1), (2), (3) ⇒ a = 0,1 (mol) 9,44 Khèi l−îng mol ph©n tö trung b×nh cña A = = 94,4 (g) ⇒ MA = 94,4 ®v.C 0,25 0,1 §Æt c«ng thøc chung cña hai este lµ RCOOR′ . 47,2 Khi cho = 0,5 (mol) hçn hîp A t¸c dông víi NaOH : 94,4 RCOOR′ + NaOH → RCOONa + R′OH 0,5 0,5 Khèi l−îng mol ph©n tö trung b×nh cña muèi (Mmuèi): 38,2 Mmuèi = = 76,4 (g) ⇒ R = 76,4 − 67 = 9,4 0,5 Gèc < 9,4 lµ H ⇒ gèc kÕ tiÕp lµ CH3 Hai muèi tháa m·n lµ HCOONa vµ CH3COONa. 0,25 Khèi l−îng ph©n tö trung b×nh cña hai este: MA = 94,4 = 9,4 + 44 + R' ⇒ R' = 41 lµ C3H5. VËy c«ng thøc ph©n tö cña hai este lµ C4H6O2 vµ C5H8O2. C«ng thøc cÊu t¹o t−¬ng øng cña hai este: HCOOCH2CH = CH2 ; CH3COOCH2CH = CH2 0,25 5
  6. 2 PhÇn tr¨m khèi l−îng c¸c chÊt trong hçn hîp A ( 0,50 ®iÓm) §Æt b, c lµ sè mol HCOOC3H5 (M = 86) vµ CH3COOC3H5 (M = 100) cã trong 9,44 gam hçn hîp A. Ta cã: b + c = 0,1 (4) 86b +100c = 9,44 (5) 0,25 Gi¶i (4), (5) ®−îc: b = 0,04 ; c = 0,06 VËy phÇn tr¨m khèi l−îng cña c¸c este: 0,04 × 86 HCOOC3H5 : × 100 = 36,44 (%) 9,44 CH3COOC3H5 : 100 − 36,44 = 63,56 (%) 0,25 6